Strona wniosła do sądu administracyjnego skargę na bezczynność organu rentowego w przedmiocie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych domagał się odrzucenia wniesionej skargi. Swoje stanowisko organ rentowy uzasadnił tym, iż sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania spraw tego rodzaju. ZUS wskazał, że obecnie sprawy skarżącego są rozpoznawane przez właściwy sąd okręgowy.

 


Skarga na bezczynność ZUS

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę strony. WSA podzielił stanowisko ZUS, iż sprawa nie podlegała rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Sąd administracyjny rozpoznaje bowiem sprawy wynikające z określonych przepisów. Sąd jest w szczególności uprawniony do badania skarg na przewlekłość organów, jeśli te mają obowiązek działać, natomiast nie czynią tego w ustawowym terminie wyznaczonym dla załatwienia sprawy – co wynika z art. 3 par. 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Zakres kontroli decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sąd powszechny na etapie odwołania >

 


Sprawa dotycząca prawa do renty może być rozpoznawana przez sądy na zasadach wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) od decyzji ZUS w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Sprawdź również książkę: Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz >>


Z art. 477(9) par. 4 k.p.c. wynika jednocześnie, że jeżeli organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wydał decyzji lub orzeczenia w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Oznacza to, że wniesiona w sprawie skarga nie była dopuszczalna i podlegała odrzuceniu – ocenił WSA w Krakowie.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 maja 2020 r., sygn. akt III SAB/Kr 43/20, LEX nr 3008353.