Strona w kwietniu 2020 r. wniosła skargę na bezczynność Wojewody. Wskazała, że wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pochodzi z maja 2018 r. Skarżący zarzucił, że organ rażąco przekroczył terminy załatwienia sprawy. Domagał się w szczególności zobowiązania Wojewody do wydania aktu administracyjnego w sprawie w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, dokonania kontroli bezczynności organu, zasądzenia na jego rzecz rekompensaty w kwocie 10.000 zł oraz wymierzenia organowi grzywny. Wojewoda wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że Wojewoda dopuścił się bezczynności. Jednocześnie sąd stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia sprawy. Na rzecz skarżącej została przyznana suma pieniężna w kwocie 1.500 zł. Dalej idąca skarga została oddalona.

Zobacz wzór dokumentu w LEX: Skarga na bezczynność wojewody >

 


Wielomiesięczna bezczynność organu

WSA we Wrocławiu stwierdził, że organ znacznie przekroczył ustawowe terminy do rozpoznania sprawy. Strona wniosek złożyła w maju 2018 r. W lipcu 2018 r. uzupełniła brakujące dokumenty. Wiele miesięcy później – w marcu 2019 r. – zwróciła się do organu o uzyskanie stempla do paszportu. Miesiąc później złożyła ponaglenie. W kwietniu 2019 r. organ wystąpił do właściwych Służb o udzielenie informacji, czy wjazd i pobyt strony stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organ przedstawił też informację o możliwym terminie zakończenia sprawy. Strona została jednocześnie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów. Poinformowano ją, że może uzyskać stempel do paszportu. Organ uzyskał następnie informację, że z dostępnych baz nie wynika, aby pobyt strony miał stanowić zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W maju 2020 r. strona uzupełniała braki formalne. Miesiąc później Wojewoda udzielił stronie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do czerwca 2023 r.

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi na bezczynność występującą w postępowaniu administracyjnym >

Czytaj też: WSA: Organ odwoławczy nie może unikać wydania rozstrzygnięcia>>
 

Szybkie i wnikliwe prowadzenie sprawy

Nie można akceptować stanu, w którym organ zaczyna podejmować czynności po upływie 22 miesięcy bezczynności – wskazał WSA. Rozpoznanie wniosku nastąpiło dopiero po wniesieniu ponaglenia i złożeniu skargi. Należy pamiętać, że organ administracji powinien działać zarówno wnikliwie, jak i szybko. Powinien dążyć do załatwienia sprawy. Powyższe ma szczególne znaczenie w tych przypadkach, w których nie jest konieczne gromadzenie dowodów. Z przepisów wynika, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – przypomniał WSA we Wrocławiu. Organ ma przy tym obowiązek zawiadamiać stronę o przyczynach zwłoki.

Zobacz procedurę w LEX: Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym >

Organ uchybił obowiązkom ustawowym. Nie zawiadamiał on strony o tym, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Organ nie wskazał, z jakich przyczyn postępowanie nie jest zakończone. Sąd zwrócił uwagę, że skarżący nie przyczynił się do przedłużania postępowania. Wszelkie wymagane dokumenty były przez niego przedkładane na wezwanie organu.

Zobacz procedurę w LEX: Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość >

Godność strony postępowania

Niewątpliwie Wojewoda dopuścił się bezczynności. Stan ten powinien być uznany za rażące naruszenie prawa. Sąd zwrócił uwagę, że gdy organ zwleka z zakończeniem postępowania, strona jest stygmatyzowana, narusza się jej godność. Dochodzi więc do naruszenia art. 30 Konstytucji. Powyższe rzutowało na celowość przyznania skarżącemu sumy pieniężnej w kwocie 1.500 zł. Nie było jednak podstaw do przyznania stronie wyższej kwoty ani ukarania organu grzywną – wskazał WSA we Wrocławiu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2.09.2020 r., III SAB/Wr 662/20, LEX nr 3081964.

Zobacz procedurę w LEX: Uwzględnienie skargi na bezczynność organu samorządu terytorialnego lub terenowej administracji rządowej w zakresie czynności nakazanych prawem albo na podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszające prawa osób trzecich >