Sejm uchwalił w czwartek nowelę  ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nad projektem pracowała wcześniej ponad 11 godzin Sejmowa Komisja Zdrowia. Wprowadziła do projektu kilka poprawek zgłoszonych przez posłów PiS jak i przez posłów opozycji.

Dodatek dla walczących z pandemią

Z ustawy wynika, że osoby skierowane do walki z epidemią dostaną 200 proc. wynagrodzenia zasadniczego.  W przypadku skierowania do pracy na podstawie decyzji wojeowdy, koszty wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 10, są wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Czytaj także: Mandat za brak maseczki - Sejm uchwalił ustawę>>

 

Skierowania lekarzy do walki z epidemią

Osoby  skierowane zaś mocą decyzji wojewody do zwalczania epidemii  będą mogły liczyć na 200 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami do zwalczania epidemii będą mogli być powołani medycy, którzy mają skończone 18 lat i nie przekroczyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn. Wojewoda nie oddeleguje także rodzica medyka, który ma dziecko do 14 roku życia. Izby lekarskie zostają zaś zobowiązane do przekazywania wojewodzie informacji o lekarzach, którzy mogą zostać powołani do zwalczania epidemii.

Nowelizacja przewiduje, że do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo nie zdali egzaminu końcowego. Ponadto skierowani do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

Co ciekawe, w trakcie prac komisji posłowie nie zgodzili się też na zapis, aby wojewoda mógł skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii również posłów i senatorów oraz na zasiłki opiekuńcze dla rodziców, których dzieci nie mogą z różnych powodów uczęszczać do szkoły – zdalne nauczanie, zagrożenie epidemiologiczne.

Ochrona medyków przed odpowiedzialnością

W niezmienionej wersji, w stosunku do projektu ustawy Sejm przyjął tzw. klauzulę Miłosiernego Samarytanina, która wyłącza odpowiedzialność karną za określone czyny popełniane przez medyków, gdy działania lecznicze mają na celu zwalczanie epidemii.

Nowelizacja zakłada m.in. wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami nie popełniają przestępstwa lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

Czytaj: Antycovidowa tarcza ma chronić lekarza, ale pacjenta niekoniecznie>>
 

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, mieli prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji (już wcześniej projekt przewidywał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, i funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

100 proc. wynagrodzenia dostaną też medycy przebywający na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa. Prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji będą mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii.

Sejm przychylił się także do propozycji Komisji Zdrowia  poszerzającej przepisy dotyczącego tego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy m.in prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jak tłumaczył zamysł tej zmiany Piecha, "zapewnia to usprawnienie budowy lub organizację szpitali tymczasowych albo przeznaczenia uzdrowiska, czy prywatnego szpitala". Zauważył też, że dzięki temu budowa takiej placówki leczniczej może być powierzona innemu podmiotowi niż leczniczy w drodze polecenia.

Zwolniono również z obowiązku raportowania kolejek przez wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19.