Czy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oznacza bezwzględną konieczność zapłaty podatku? Czy ewentualna skarga do sądu administracyjnego wstrzyma wykonalność decyzji organu gminy w sprawie podatku od nieruchomości?

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpoznają odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia (np. o odmowie wydania żądanego zaświadczenia - art. 217 k.p.a. i 306c o.p.), ponaglenia na niezałatwienie przez jednostki samorządu terytorialnego w terminie spraw podatkowych (art. 141 par. 1 o.p.) oraz na bezczynność organów administracji (art. 37 k.p.a.), żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji (art. 1 u.s.k.o). Jako organy wyższego stopnia posiadają także kompetencje do rozpatrywania sporów o właściwość (art. 22 par. 1 pkt 1 k.p.a. i art. 19 par. 1 pkt 6 o.p.). Od decyzji Kolegium, jako organu odwoławczego oraz niektórych postanowień przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 

Skarga złożona, ale organ może ją uwzględnić

Podstawowym zadaniem Kolegium jako organu odwoławczego jest ponowne rozstrzygnięcie danej sprawy, i to jako całości. Decyzje, jakie może wydać w wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego, zostały przez ustawodawcę wymienione w zamkniętych katalogach, zawartych w art. 138 k.p.a. i art. 233 o.p. O możliwości wniesienia skargi na decyzję Kolegium, organ powinien pouczyć stronę. Termin na wniesienie skargi wynosi trzydzieści dni, od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu odwoławczego. Sądem właściwym do jej rozpoznania jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę dane Kolegium. Kolegium ma obowiązek przekazania sądowi skargi razem z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, i to pod rygorem grzywny. Ponadto, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, organ ma możliwość uwzględnienia skargi w całości. Z powyższego wynika, że choć decyzja SKO kończy postępowanie podatkowe, to podatnik może żądać sądowej kontroli zakończonego decyzją postępowania podatkowego.

Przeczytaj także: WSA: Odwołanie czy ponaglenie. Nie liczy się tytuł, tylko treść

Niezbędna treść skargi

Po wpłynięciu skargi do sądu, w pierwszej kolejności przedmiotem jego badania jest spełnienie przez skargę warunków formalnych (art. 57 par. 1 w zw. z art. 46 p.p.s.a.) i zachowanie terminu do jej wniesienia (art. 53 p.p.s.a.). Jeżeli skarga zawiera braki formalne, sąd wezwie stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Następnie sąd bada, czy skarga została wniesiona przez osobę uprawnioną, legitymowaną do jej wniesienia, czyli mającą przymiot strony (art. 50 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Skargę może wnieść przede wszystkim strona postępowania administracyjnego, ale też podmiot, którego interesu prawnego dotyczyło postępowanie administracyjnego w którym nie brał on udziału. Dopiero po stwierdzeniu, że wnosząca skargę osoba ma przymiot strony, sąd bada przedmiot skargi, czyli istotę sprawy. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej >

W interesie skarżącego jest złożenie skargi, która:

 • w zakresie oznaczenia sądu - wskazuje rodzaj sądu (WSA lub NSA), wydział, do którego pismo jest kierowane, oraz siedzibę sądu;
 • w zakresie oznaczenia stron - wskazuje dokładne dane adresowe, numery PESEL, REGON, KRS lub NIP;
 • w zakresie tytułu pisma - precyzyjnie oznacza, że stanowi skargę, choć błąd w tym zakresie nie pociągnie ujemnych dla niego następstw;
 • w zakresie podpisu - jest podpisana własnoręcznie, chyba, że wyklucza to np. kalectwo. Wówczas jest podpisana przez osobę upoważnioną przez skarżącego.;
 • w zakresie dołączenia załączników - wskazuje rodzaj i liczbę odpisów składanego pisma oraz innych załączników składanych w oryginale lub w odpisach. Do skargi należy dołączyć odpis pełnomocnictwa, choćby zostało ono już przedłożone w postępowaniu administracyjnym.

Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Wstrzymanie wykonania może nastąpić albo na etapie postępowania przed organem albo przed sądem, choć w tym drugim przypadku wyłącznie na wniosek. Skarżący musi wówczas wykazać, iż:

 • zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub
 • spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 par. 3 p.p.s.a.).

 


Wyrok sądu i co dalej

Sąd administracyjny orzeka prawie wyłącznie kasacyjnie. Jeżeli uwzględnia skargę to:

 • uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części,
 • stwierdza nieważność decyzji w całości lub w części,
 • stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

Sąd może uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, bądź inną wydaną w granicach rozpoznawanej sprawy. Trzeba przy tym podkreślić, że ocena prawna sądu i wskazania co do dalszego postępowania są wiążące dla organów administracyjnych.

Wyrok można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargą kasacyjną. W przeciwnym wypadku, orzeczenie stanie się prawomocne. Skarga kasacyjna jest sformalizowanym środkiem zaskarżenia, choćby z tego powodu, że przedmiotem oceny jest wyłącznie postępowanie przed sądem I instancji. Sąd kasacyjny nie zajmuje się postępowaniem przed organami administracyjnymi. Skarga może być oparta wyłącznie na podstawie:

 • naruszeniu przez sąd prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 • naruszeniu przez sąd przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skargę można wnieść wyłącznie z pomocą profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Sąd kasacyjny może oddalić skargę albo ją uwzględnić, uchylając zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.