Co należy napisać w odwołaniu od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości. Czy organ odwoławczy sam będzie poszukiwał dowodów w sprawie? Jakiego rozstrzygnięcia mogę się spodziewać?

Od decyzji organu podatkowego I instancji podatnik może wnieść, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji, odwołanie do organu odwoławczego. Podmiotem legitymowanym do wniesienia odwołania jest zarówno strona, która uczestniczyła w tym postępowaniu, jak i strona, która nie brała w nim udziału, ale decyzja dotyczy jej interesu prawnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Ten bowiem jest w posiadaniu akt sprawy podatkowej, które przedstawia następnie organowi odwoławczemu wraz z odwołaniem oraz z ustosunkowaniem się do zarzutów w nim podniesionych. Jeżeli organ do którego złożono skargę uznaje zasadność zarzutów, może w ramach samokontroli, wydać nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (art. 226 o.p.). Jeżeli strona skieruje odwołanie bezpośrednio do organu odwoławczego, to organ ten – stosownie do art. 170 par. 1 o.p. – prześle je do organu pierwszej instancji, co wydłuży postępowanie.

Czytaj też: Uprawnienia autokontrolne organów podatkowych >

Trzeba podać dowody uzasadniające żądanie

Odwołanie może być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

W odwołaniu należy:

  • określić od kogo pochodzi;
  • wskazać swój adres;
  • określić zarzuty względem decyzji, które mogą one dotyczyć decyzji podatkowej, ale też poprzedzającego jej wydanie postępowania podatkowego. Chodzić może np. o błędne zastosowanie lub interpretację przepisów prawa podatkowego, pominięcie wnioskowanych dowodów, przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów;
  • wskazać, jakiego rozstrzygnięcia oczekuje się od organu odwoławczego, przy czym organ i tak nie jest związany żądaniem i w zależności od wyników przeprowadzonego postępowania podejmie stosowne rozstrzygniecie w sprawie;
  • podać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 o.p.), zarówno te nowe, które jeszcze w sprawie nie były przeprowadzone, jak też te przeprowadzone, znajdujące się w aktach sprawy. Przy czym w przypadku tych drugich trzeba wyjaśnić ich znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Wskazanie dowodów nie oznacza przy tym obowiązku ich przedłożenia. Dlatego jeżeli podatnik powołuje się na dokument będący w posiadaniu innej osoby, organ nie może od niego wymagać jego przedstawienia, gdy taka osoba nie chce dobrowolnie go udostępnić.
  • podpisać odwołanie.

 


Etap wstępny postępowania odwoławczego

Po przekazaniu akt, wraz z decyzją oraz stanowiskiem organu I instancji co do zarzutów, organ odwoławczy dokonuje formalnej oceny odwołania, a następnie jego merytorycznego rozpoznania (art. 227 o.p.). Organ odwoławczy oceni:

  • czy odwołanie jest w ogóle dopuszczalne, np. gdy odwołanie wnosi podmiot niemający przymiotu strony bądź też podmiot niemający zdolności do czynności prawnych, czy też wniesiono odwołanie od decyzji organu odwoławczego;
  • czy odwołanie odpowiada wymogom formalnym tj. zawiera elementy, o których mowa w art. 222 o.p. oraz art. 168 o.p. i ewentualnie wezwie skarżącego do usunięcia dostrzeżonych braków w terminie 7 dni, a dopiero następnie pozostawi odwołanie bez rozpoznania, gdy odwołanie nie zostanie poprawione;
  • czy odwołanie zostało wniesione we właściwym terminie. Bieg terminu do wniesienia odwołania może być liczony jedynie w przypadku prawidłowego wprowadzenia decyzji do obrotu prawnego. Strona, która uchybiła terminowi na wniesienie odwołania, z powodu okoliczności od niej niezależnych, ma możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 162 o.p.). We wniosku powinna uprawdopodobnić, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Taki wniosek powinien być złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, wraz z jednoczesnym wniesieniem odwołania. W przeciwnym wypadku, organ może stwierdzić, iż skarżący uchybił terminowi do wniesienia odwołania.

PROCEDURA: Wojtas Michał, Wstępne postępowanie odwoławcze >

Czytaj także: Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości do pilnej poprawy>>
 

Organ odwoławczy ma zakończyć postępowanie podatkowe

Istota postępowania odwoławczego polega na ponownym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, przy uwzględnieniu stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie rozpatrzenia. Organ odwoławczy utrzyma w mocy decyzję organu I instancji, gdy stwierdzi, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa, natomiast decyzję reformatoryjną, gdy uzna, że zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa z uwagi na niezgodność z przepisami prawa materialnego lub z punktu widzenia celowości.

Należy podkreślić, że organ odwoławczy może rozpoznać sprawę co do istoty tylko wtedy, gdy w postępowaniu przed organem pierwszej instancji doszło do niezbędnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego, a ewentualne braki dają się uzupełnić w trybie art. 229 o.p. Umorzenie postępowania odwoławczego będzie miało miejsce, gdy stało się ono bezprzedmiotowe, w szczególności, gdy strona cofnęła odwołanie. Decyzja kasatoryjna może być wydana przez organ wyłącznie wtedy, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Inne wady postępowania ani wady decyzji organu pierwszej instancji nie mogą stanowić podstawy wydania decyzji kasatoryjnej. Podobnie jak kwestia odmiennej, nowej oceny prawnej organu odwoławczego.

Organ odwoławczy, przekazując sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, wskazuje okoliczności, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Dodatkowe ograniczenie wprowadza przepis art. 233 par. 3 o.p., który stanowi, iż samorządowe kolegia odwoławcze, mogą wydawać decyzje uchylające i rozstrzygające sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu ich rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. Natomiast w pozostałych wypadkach samorządowe kolegium odwoławcze, uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.

LINIA ORZECZNICZA: Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu a umorzenie postępowania odwoławczego dotyczącego tej decyzji >

Dewolutywność środka odwoławczego

Decyzja organu odwoławczego może być zaskarżona do sądu administracyjnego. Ten może utrzymać w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie bądź wyeliminować decyzję z obrotu prawnego.

W postępowaniu analizowane będą wszystkie kwestie związane z procesem stosowania prawa w postępowaniu podatkowym, a więc to, czy organy podatkowe dokonały prawidłowych ustaleń co do obowiązywania zastosowanej normy prawnej, czy normę tę właściwie zinterpretowały i nie naruszyły zasad ustalenia określonych faktów oraz uznawania ich za udowodnione. Następstwem uchylenia przez sąd zaskarżonej decyzji będzie przekazanie sprawy organowi podatkowemu wraz z wiążącą go oceną prawną zawartą w wyroku sądu. Wyrok sądu I instancji może być następnie przedmiotem zaskarżenia skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.