Zmiany w zakresie terminów nie dokonały wielkiej rewolucji w KPA. Nie przeregulowano więc w istotny i kompleksowy sposób dotychczas przyjętych rozwiązań. Dokonano jednak pojedynczych zmian w treści niektórych przepisów, regulując także terminy w ślad za wprowadzonymi do KPA nowymi instytucjami – ponaglenia, postępowania uproszczonego, czy milczącego załatwienia sprawy.


Poniżej przedstawiono wykaz zmian dotyczących terminów postępowania administracyjnego.

Postępowanie uproszczone

Zgodnie z art. 35 § 3a KPA załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

 


Ponaglenie

Na podstawie art. 37 § 4 KPA, w przypadku wniesienia ponaglenia, organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać je organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (art. 37 §5).

Mediacja

Okresu trwania mediacji nie wlicza się do terminów uregulowanych w art. 35 KPA. Organ administracji publicznej zawiadamia Strony o możliwości przeprowadzenia mediacji i zwracając się do nich o zgodę na jej przeprowadzenie mediacji i o wybór mediatora wskazuje, że zgoda ta może zostać wyrażona w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 96b §3 KPA).
Zgodnie z art. 96e §1 i §2 KPA w przypadku skierowania sprawę na drogę mediacji organ odracza jej rozpatrzenie na okres do dwóch miesięcy (okres może być wydłużony ale nie dłużej niż o miesiąc)

Milczące załatwienie sprawy

Najistotniejsze zmiany dokonały się wraz z wprowadzeniem do KPA art. 122a - instytucji milczącego załatwienia sprawy. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Dzień wydania decyzji lub postanowienia albo dzień wniesienia sprzeciwu reguluje szczegółowo treść art. 122b pkt 1-3 KPA, zgodnie z którym jest to dzień nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego (…) (pkt 1), doręczenie za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby (pkt 2), wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego (…) (pkt 3).

Uzupełniające postępowanie dowodowe; postępowanie wyjaśniające

Na podstawie zmienionej nowelizacją treści art. 136 KPA § 1 Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. W przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania, dla skuteczności tegoż wniosku pozostałe strony muszą wyrazić swoją zgodę na żądanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania (art. 136§ 3 KPA).

Uzupełnienie braków formalnych podania

W dotychczasowym brzmieniu, KPA przewidywało sztywny – 7 dniowy – termin na uzupełnienie braków formalnych podania. Po nowelizacji rygor ten uelastyczniono i organ może jego długość warunkować od stopnia skomplikowania czynności. Zgodnie jednak z art. 64 §2 KPA termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
 


Terminy roczne i sobota

Ustawodawca uregulował kłopotliwe w interpretacji kwestie końca terminu rocznego i traktowania soboty w obliczeniu biegu terminów. I tak, zgodnie z art. 57 § 3a KPA terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.

W przypadku zaś soboty, jak wynika ze znowelizowanego brzmienia art. 57§ 4 KPA jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Kary administracyjne

Największa część nowelizacji dotyczy kar administracyjnych. W zakresie terminów uregulowano w niej nowe zasady dotyczące przedawnień oraz biegu terminu kary. I tak, co najistotniejsze, zgodnie z art. 189g § 1 KPA administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa, zaś administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana (art. 189g§ 3 KPA).

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Jak wskazuje art. 189h §1 KPA bieg terminu przedawnienia w przypadku kar administracyjnych pieniężnych przerywany jest w przypadku ogłoszenia upadłości strony. Biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego art. 189h §2 KPA. Jeżeli ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 189h § 3 KPA).

Brak rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia lub jego zawieszenie

Jak wskazuje art. 189h §4 pkt 1-3 KPA bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem: wniesienia środka zaskarżenia od decyzji, wniesienia żądania ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; doręczenia zarządzenia zabezpieczenia.

Rozpoczęcie biegu lub podjęcie terminu przedawnienia

Zgodnie z § 5 pkt 1-3 z art. 189h KPA termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu: uprawomocnienia się orzeczenia, uprawomocnienia się orzeczenia lub ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, zakończenia postępowania zabezpieczającego.

Egzekucja administracyjnej kary pieniężnej

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Podobnie jak w przypadku kar administracyjnych, ogłoszenie upadłości strony przerywa bieg terminu przedawnienia egzekucji. Tożsamo uregulowano także kwestię podjęcia przerwanego biegu oraz ogłoszenia upadłości przed rozpoczęciem biegu przedawnienia (art. 189h KPA)

Brak rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia egzekucji lub jego zawieszenie

Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu z dniem: zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony; doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozpoczęcie biegu lub podjęcie terminu przedawnienia egzekucji kary

Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po przerwaniu biegnie na nowo, od dnia następującego po dniu, w którym: zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany został zawiadomiony; doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zawiadomienie przez publiczne obwieszczenie

Przepisy nowelizacji KPA wprowadziły instytucje zawiadomienia przez publiczne obwieszczenie. W przypadku dokonania publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 §2 i art. 49a KPA, obwieszczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty jego ujawnienia.

Stronom zawiadomionym w drodze publicznego obwieszczenia przysługuje prawo do wniesienia o odpis wydanej decyzji lub postanowienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 49b §1 KPA organ musi takiego odpisu dokonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku (chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie).