NSA: Minister powinna ujawniać wyniki konsultacji przed reformą oświaty

Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Minister edukacji narodowej uważa, że przebieg i wnioski ze spotkań zespołu ekspertów "Dobrej Zmiany" były wewnętrznym dokumentem. I nie są jawne. Naczelny Sąd Administracyjny jest innego zdania. Uznał, że stanowiły one element procesu legislacyjnego przed reformą systemu oświaty i powinny być ujawnione.

01.03.2019

NSA: Podręcznik do informatyki wycofany z powodu płyty CD

Szkoła i uczeń

Można się uczyć informatyki bez użycia płyty CD z ćwiczeniami, na podstawie papierowego podręcznika - taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego? Płyta CD wykraczała poza treści zawarte w podręczniku tradycyjnym. Sąd nie przyjął argumentacji, że wygląda to na naukę gry na skrzypcach bez użycia instrumentu.

27.02.2019

WSA: Szkoła już nie zapewnia uczniom rehabilitacji

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

Po zmianie przepisów ustawy oświatowej, uczniowie z zaburzeniami ruchu, wadami postawy lub wymowy nie mają szans na zajęcia korekcyjne organizowane przez szkołę. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że placówka oświatowa zapewnia uczniom tylko edukację, a nie rehabilitację.

25.02.2019

SA: Nauczyciel musi być zawiadamiany o terminach dyscyplinarki

Kadry w oświacie

Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy. Oznacza to, że obwiniony i jego obrońca muszą być poinformowani o tym, że wyznaczono termin rozprawy. Orzekanie pod ich nieobecność jest niedopuszczalne - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

23.02.2019

SA: Dotację oświatową wypłaca się wg rzeczywistej, a nie szacunkowej liczby uczniów

Zarządzanie oświatą

Wysokość dotacji oświatowej zależna była od rzeczywistej, a nie prognozowanej liczby uczniów w szkole, dlatego uchwała gminy, która wprowadzała inną zasadę wypłaty dotacji była niezgodna z prawem. Stąd podmiot, który otrzymał dotację w wysokości niższej od należnej może dochodzić w okresie 10 lat niewypłaconej mu różnicy - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

16.02.2019

Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku

Kadry w oświacie

Nie można uzależniać przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od dodatkowej przesłanki przepracowania w szkole co najmniej sześć miesięcy – stwierdził wojewoda podkarpacki. Uznał, że tak sformułowany zapis regulaminu narusza przepisy Karty Nauczyciela i jest sprzeczny z Konstytucją.

14.02.2019

WSA: Gdy są wątpliwości komisja konkursowa może żądać wyjaśnień

Kadry w oświacie

Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.

04.02.2019

NSA: Tylko poważne zarzuty natychmiast pozbawią dyrektora szkoły stanowiska

Choć działania podjęte przez dyrektora placówki edukacyjnej doprowadziły do negatywnych skutków finansowych, nie było podstaw by odwołać go w trybie interwencyjnym. Ten jest bowiem zarezerwowany dla sytuacji nadzwyczajnych, gdy każdy kolejny dzień zwłoki łączy się z ryzykiem poważnych zaburzeń w pracy jednostki - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

28.01.2019

WSA: Przeniesionego dyrektora gimnazjum nie odwołuje burmistrz

Zarządzanie oświatą

Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.

23.01.2019

WSA: Indywidualne nauczanie dziecka tylko za zgodą obojga rodziców

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

21.01.2019

WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją

Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą

Działanie służb BHP w placówce oświatowej nie może opierać się na nieokreślonej iluzji istnienia relacji prawnej pomiędzy dyrektorem a podmiotem, któremu obowiązki on powierzył - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i skargę dyrektora zespołu szkół oddalił.

02.01.2019

WSA: Kto dostał nagrodę w MEN można ujawnić, ale uzasadnienia już nie

Kadry w oświacie

Stowarzyszenie nie udowodniło, że żądana informacja o nagrodach urzędników poprawi funkcjonowanie ministerstwa, a więc nie otrzyma informacji przetworzonej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Gdyby chodziło tylko o nazwiska i sumy, to można by było ją ujawnić - dodał sąd.

31.12.2018

Nauczycielskie oko mogło uchronić przed wypadkiem

Uczennica uderzyła inną drzwiami od szatni powodując poważny uraz kolana. Zdarzeniu można było zapobiec, gdyby nadzór nad uczniami sprawowany był należycie – stwierdził Sąd Okręgowy w Świdnicy. Według sądu sama obecność nauczyciela na korytarzu mogła wpłynąć dyscyplinująco na uczniów.

29.11.2018

SA: O tym czy dotacja była zbyt niska zadecyduje sąd administracyjny

Finansowanie oświaty

Sprawa o ustalenie wysokości dotacji na niepubliczne przedszkole nie może być poddana pod osąd sądu cywilnego. Przyznanie, obliczenie i wypłatę dotacji przez organ publiczny należy bowiem ocenić jako inny akt administracyjny uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

23.11.2018