Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę, której przepisy zakładały przyznanie dodatkowych dwudziestu punktów w drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola dla dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom. Punkty te przysługiwały także dzieciom, u których lekarskie badanie kwalifikacyjne dawało podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. Wojewoda Śląski miał jednak wątpliwości co do legalności uchwały, więc wszczął w tej sprawie postępowanie. Jego wyniki doprowadziły do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym postanowił stwierdził nieważność spornego aktu w całości.

Wskazywał, że informacje dotyczące szczepień to dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), który wprost zabrania przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Rada miasta nie zgadzała się z tym rozstrzygnięciem, więc wniosła skargę.

 


RODO nie stało na przeszkodzie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na wniosek opisany w art. 149 pkt 1 oraz art. 150 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo oświatowe (upo). Ustawodawca określił w tych przepisach szereg informacji, jakie powinien zawierać ten dokument (np. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a także imiona i nazwiska rodziców). Regulacje te wskazują także załączniki, które mają potwierdzać spełnienie przyjętych kryteriów naboru i jaką mają czy mogą mieć formę (oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty lub ich kopie). Sąd orzekł, że wniosek zawiera dane osobowe, które są gromadzone wyłącznie dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do publicznej wiadomości podawane są tylko jego wyniki, na co wskazuje art. 158 ust. 1 upo. Oznacza to, że ustawodawca przewidział ochronę danych wrażliwych i zezwolił na ich przetwarzanie dla celów prowadzonego postępowania. WSA podkreślił, że jest to regulacja szczególna, która wyłącza stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych i wskazanego rozporządzenia.

Ponadto art. 9 ust. 2 lit. i RODO wyłącza z kategorii danych osobowych przetwarzanie informacji niezbędnych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Sąd podkreślił, że takim interesem jest zapobieganie epidemiom chorób zakaźnych, a w konsekwencji realizacja potrzeb dziecka w zakresie ochrony jego zdrowia oraz innych osób, które przebywają w przedszkolu.

Czytaj także: WSA: O szczepieniu dziecka decyduje lekarz, a nie rodzic >>>

Szczepienie nie przesądzało o przyjęciu

WSA wskazał, że punkty możliwe do uzyskania za złożenie oświadczenia o poddaniu się obowiązkowym szczepieniom, nie przesądzały o przyjęciu dziecka do przedszkola. Dawały one bowiem możliwość pozyskania 20 z 63 punktów. Pozostałe kandydat mógł zdobyć np. za to, że jego rodzice pracują, studiują lub samotnie go wychowują (22 punkty) albo za rodzeństwo, które kontynuuje wychowanie w przedszkolu (6 punktów).

Sąd podkreślił, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest skierowana do wszystkich mieszkańców terytorium RP. Oznacza to, że przyjęcie kryterium obowiązku potwierdzenia szczepień obowiązkowych nie jest dyskryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli oświadczenia. Ponadto w ten sposób organ prowadzący przedszkole upewnia, że wybór kandydata prowadzony jest z jednorodnej grupy. Nie pozbawia też prawa do opieki przedszkolnej ani nie zmusza do czynienia tego czego prawo nie nakazuje.

 

Nieszczepieni sami się różnicują

Kolejnym zagadnieniem, którym zajął się sąd była kwestia równość wobec prawa. Ocenił bowiem, że zasada ta wymaga tego, aby władze publiczne jednakowo traktowały wszystkich adresatów norm prawnych. Jednakże osoby odmawiające poddania się szczepieniu same się różnicują, więc nie mogą wymagać traktowania na równi z tymi, którzy przestrzegają przepisów prawa. Ponadto za niezasadne należało uznać twierdzenia, że w ten sposób ograniczane są ich prawa. Sąd podkreślił, że przyjęte przez gminę kryterium dotyczące wykazania obowiązku szczepienia jest w istocie realizacją konstytucyjnej zasady przestrzegania prawa, o której stanowi art. 83 Konstytucji RP. Natomiast potwierdzenie spełnienia tego obowiązku w formie oświadczenia nie stało w sprzeczności z zasadą prywatności z art. 51 pkt 1 Konstytucji RP. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Wyrok WSA w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 489/19