Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, zaapelował do władz miasta jak i innych samorządów, aby zdecydowały się na otwarcie przedszkoli w okresie wakacyjnym. Posłowie poprosili MEN o wsparcie tej inicjatywy.

WSA: W szkole filialnej może działać przedszkole>>

 

Przedszkola pracują w wakacje

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny - przypomina MEN. Rozporządzenie stwierdza, że organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Czytaj w LEX: Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >

- Zakładanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym obowiązkowym gmin, jednak gminy powinny zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. Jeżeli sytuacja dotycząca pandemii COVID-19 nie pogorszy się, nie ma przeszkód, by w czasie wakacji mogły one normalnie pracować - tłumaczy MEN - W związku z tym apel wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, należy traktować jako wezwanie władz Miasta Krakowa do stosowania się do obowiązującego prawa oświatowego.

Czytaj w LEX: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli w wakacje – konsekwencje epidemii koronawirusa >

 

 

MEN tłumaczy także, że gminy otrzymały dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość zaplanowanych na 2020 r. środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego, to 1 500 000 tys. zł.

- Dla Krakowa przewidziano na bieżący rok dotację przedszkolną w wysokości 36 825 669 zł i subwencję na 6-latka w wysokości 33 381 094 zł. Łączne wsparcie z budżetu państwa dla miasta na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego to 70 206 763 zł - tłumaczy MEN - Należy podkreślić, że algorytmu wyliczania zarówno dotacji, jak i subwencji wynika, że są one naliczana na każde dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w danej gminie, niezależnie od dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz od tego czy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej, czy też niepublicznej - dodaje.