Rada Gminy Lelkowo podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lelkowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Zagajach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.

Praca zdalna nie wyklucza wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe>>

 

Wojewoda stwierdza nieważność

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały w zakresie sformułowania "oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym". Uzasadnił, że z brzemienia art. 95 ust. 3 tej ustawy Prawo oświatowe wynika, że w strukturze szkoły filialnej nie może działać oddział i punkt przedszkolny. Z przepisu tego wynika, że w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV.

Sprawdź w LEX: Czy filia szkoły miejskiej może być zlokalizowana w innej miejscowości i posiadać oddział przedszkolny oraz strukturę klas I-III? >

Gmina nie zgodziła się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. Zarzuciła mu błędną wykładnię wspomnianego przepisu. A także naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, poprzez jego nieuwzględnienie. Przepis ten nie wskazuje funkcjonowania w szkole podstawowej oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, co nie oznacza, że szkoły podstawowe nie mogą mieć w swoich strukturach oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

Sprawdź w LEX:  Czy gmina może utworzyć szkołę filialną obejmującą strukturą organizacyjną wyłącznie oddziały przedszkolne? >

 

Gmina może ustalić, gdzie zorganizuje wychowanie przedszkolne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację gminie i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Sąd przyznał, że co prawda, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe nie przewidziano w strukturze szkoły filialnej oddziałów, ani punktów przedszkolnych. Podobnie jak w przepisie art. 95 ust. 1 ustawy, który określa, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych - klasy VII i VIII.

Sprawdź w LEX: Czy filia szkoły podstawowej może funkcjonować, posiadając w strukturze tylko oddział przedszkolny? >

Zdaniem sądu nie oznacza to jednak, że oddziały i punkty przedszkolne nie mogą one działać w strukturze organizacyjnej szkoły podstawowej. Świadczą o tym inne przepisu ustawy normujące, że system oświaty obejmuje szkoły podstawowe, w tym m.in. z oddziałami przedszkolnymi (art. 2 pkt 1 lit. a), a rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 32).

Sąd przywołał też art. 31 ust. 9 pkt 1 ustawy zgodnie z którym gmina jest zobowiązana zapewnić dziecku w wieku lat 6 odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Art. 32 ust 2 ustawy normuje zaś że inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

Sprawdź w LEX: Czy dla klas I-III należy określić odrębny obwód dla szkoły macierzystej poprzez wskazanie miejscowości B, natomiast dla szkoły podstawowej filialnej miejscowości A? Jakie należy podjąć kolejno uchwały? >

Natomiast zgodnie art. 31 ust. 6 ustawy - dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Wojewoda nie może przepisu interpretować wybiórczo

WSA podniósł, że powyższych przepisów ustawy wynika jednoznacznie i bezsprzecznie, że w szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne. Nie ma natomiast żadnych podstaw do przyjęcia, że nie mogą one działać w szkołach podstawowych filialnych. Żaden z przepisów ustawy tego nie wyklucza – w tym także art. 95 ust. 3.

Sąd podkreślił, że przepis prawa należy interpretować przy pomocy wykładni systemowej, polegającej na ustalaniu właściwego znaczenia przepisu prawa na podstawie jego usytuowania w systemie prawa. Celem ustawodawcy jest zapewnienie jak najszerszego dostępu dzieci do wychowania przedszkolnego w różnych formach, w tym w formie punktów przedszkolnych.

Wyrok WSA w Olsztynie z 16 czerwca 2020 r. sygn. II SA/Ol 364/20