Burmistrz wydał zarządzenie, którym odwołał Marka A. (dane zmienione) ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. W uzasadnieniu wskazał, że punkt przedszkolny został przeniesiony bez zgody organu prowadzącego i z pominięciem procedury z art. 89 ustawy Prawo oświatowe (upo). Państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdził bowiem, że w nowym punkcie nie było osłon na grzejnikach, a przeniesienie placówki nastąpiło bez uprzedniego uzyskania opinii. Okoliczności te miały wskazywać na możliwość narażenia uczniów na zagrożenia: sanitarne, bezpieczeństwa i higieny. Organ stwierdził, że tym samym konieczne było odwołanie dotychczasowego dyrektora na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 upo.

 

Dyrektor zakwestionował zarządzenie

Marek A. wniósł odwołanie, w którym wskazał, że punkt przedszkolny został przeniesiony do budynku szkoły, o czym informował burmistrza ustnie. Zmiana lokalizacji miała zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, co podobno nie było możliwe w dotychczasowym budynku, w którym nie było m.in. sali do ćwiczeń ruchowych, możliwości poboru ciepłej i zimnej wody do celów porządkowych oraz placu zabaw z atestowanymi urządzaniami. Marek A. zakwestionował też legalność opinii kuratora w sprawie jego odwołania, ponieważ została ona wydana przed zakończeniem kontroli w placówce. Ponadto podkreślił, że w październiku 2019 r. otrzymał nagrodę ministra za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Natomiast po powzięciu informacji o nielegalności zmiany lokalizacji, podjął decyzję o przeniesieniu punktu przedszkolnego do pierwotnej lokalizacji.

 


 

Zarządzenie powinno być uzasadnione

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który wskazał, że doszło do istotnego naruszenia art. 66 ust. 1 pkt 2 upo. Zgodnie z tym przepisem, organ prowadzący szkołę może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Sąd podkreślił, że przepis ten nie formułuje w sposób literalny obowiązku wskazania powodów odwołania, ale istnienie takiego obowiązku wynika z wykładni celowościowej i systemowej. Dlatego też sporne zarządzenie powinno być wyczerpująco uzasadnione. Ustalenie znaczenia pojęcia "w przypadkach szczególnie uzasadnionych" nie może być dokonane w sposób abstrakcyjny, ponieważ wykazanie zaistnienia tej przesłani jest konieczne. Nie wystarczy bowiem spełnienie wymogów formalnych przez zasięgnięcie opinii kuratora oświaty, nawet jeśli jest ona pozytywna. Tymczasem burmistrz podał w uzasadnieniu jedynie, że zarządzenie zostało wydane z uwagi na samowolnie i naruszające art. 89 upo przeniesienie punktu przedszkolnego do budynku szkoły podstawowej. WSA podkreślił, że organ wskazał też ogólnikowo na "szereg nieprawidłowości" stwierdzonych w nowej lokalizacji przez sanepid

Czytaj także: Koronawirus party - pseudoprzedszkola jeszcze nie nielegalne, ale mało rozsądne >>>

 

Nie wykazano szczególnie uzasadnionego przypadku

WSA podkreślił, że na gruncie art. 66 ust. 1 pkt 2 upo, szczególnie uzasadnione przypadki to sytuacje, w których doszło do rażących uchybień niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska. Charakter tych zdarzeń powinien być też wyjątkowy i nadzwyczajny. Dlatego ich wystąpienie rodzi konieczności natychmiastowego odsunięcia dyrektora od pracy w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Chodzi więc o sytuacje drastyczne i rażąco sprzeczne z celami powołania na stanowisko, w wyniku których dyrektor utracił zdolność do wykonywania funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie wykazano uchybień takiego rodzaju. Sąd wskazał, że zmiana lokalizacji została przeprowadzona w okresie wakacyjnym i uzasadniono ją troską o zapewnienie właściwych warunków. Natomiast wytknięte nieprawidłowości nie stanowiły naruszenia, które należałoby ocenić jako stwarzające bezpośrednie i realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia dzieci.

Ponadto dyrektor podnosił, że o swoich planach poinformował burmistrza ustnie. Ten zaś zapewnił mu do tego pracowników i samochód. WSA uznał, że może to świadczyć o tym, że organ uznał argumenty dyrektora za zasadne. Natomiast trudno było uznać za wiarygodne wyjaśnienia pełnomocnika burmistrza, że delegował on pracowników i zezwolił na dysponowanie samochodem bez wiedzy o celu i zadaniach, które mają wykonać.  Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził nieważność zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej.

Wyrok WSA w Olsztynie z 25 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 26/20