Burmistrz jednego z wielkopolskich miasteczek unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej i zarządził ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Wyjaśniał, że konkurs został przeprowadzony z naruszeniem art. 63 ust 14 pkt 1 lit. a Prawa oświatowego. Przepis ten przewiduje udział w komisji „przedstawicieli organu prowadzącego szkołę”.

 

W tym roku nieco łatwiej o likwidację szkoły>>

   

Zastępca burmistrza nie jest piastunem szkoły

Burmistrz wyjaśniał, że do komisji konkursowej, jako jej przewodnicząca została powołana osoba będąca sekretarzem miasta, która jednocześnie, od ponad dwóch lat, pełniła obowiązki zastępcy burmistrza. W ocenie burmistrza jego zastępca, jako że realizuje kompetencje samego organu wykonawczego, nie może występować w roli „przedstawiciela organu prowadzącego szkołę”, w myśl wspomnianego przepisu.  Doszło więc do naruszenia mogącego mieć wpływ na wynik konkursu.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia unieważniającego konkurs. Zdaniem wojewody nie można równać status zastępcy organu prowadzącego szkoły z piastunem samego organu. Ponadto w trakcie działania komisji konkursowej nie miała miejsce sytuacja (opisana w art. 28g u.s.g.) w której doszło do przeniesienia kompetencji organu wykonawczego gminy personalnie na jego zastępcę. Gmina nie zgodziła się z twierdzeniami wojewody i zaskarżyła rozstrzygnięcie do sądu.

 

Wiceburmistrz to przede wszystkim pracownik urzędu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację wojewodzie. Sąd podniósł, że co do zasady w skład komisji konkursowej mającej na celu wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły nie powinna wchodzić personalnie ta sama osoba, która jest zarazem organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.
Taką osobą nie jest osoba powołana na stanowisko zastępcy organu wykonawczego. Po pierwsze, zastępca organu wykonawczego gminy nie jest organem wykonawczym (art. 11a ust. 1 u.s.g.). Po drugie przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazują, że zastępca jest przede wszystkim pracownikiem urzędu gminy, który może w powierzonym zakresie występować w imieniu organu wykonawczego, ale może też realizować szereg innych funkcji w innej roli.


Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby osoba, będąca w zakresie części swoich obowiązków zastępcą organu wykonawczego, została jako pracownik urzędu gminy powołana do komisji konkursowej mającej na celu wybór kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. W takiej komisji działa wówczas nie na zasadzie art. 33 ust. 4 u.s.g., czyli w granicach powierzenia w granicach funkcji zastępcy, ale jako "przedstawiciel organu prowadzącego szkołę" w oparciu o powołanie umocowane w przepisach szczególnych Prawa oświatowego (art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a P.o.).

 

To nie była sytuacja wyjątkowa

Sąd odniósł się też do podnoszonej przez gminę regulacji art. 28g u.s.g., który przewiduje, że w wyjątkowych, określonych sytuacjach zastępca (lub pierwszy zastępca) tymczasowo przejmuje w własnym imieniu zadania i kompetencje organu wykonawczego gminy. Przepis ten nie miał zastosowania w tej sytuacji, bo w okresie trwania konkursu zastępca burmistrza nie przejmowała zadań i kompetencji organu wykonawczego tymczasowo jako własnych. Nie było więc podstaw do unieważnienia konkursu

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2019 r. sygn. akt II SA/Po 712/19