Rada Miasta Warszawy zmieniła w drodze uchwały statuty prowadzonych przez siebie żłobków, wprowadzając dodatkowe punkty przy przyjęciu za odbycie obowiązkowych szczepień. Joanna C. zaskarżyła tę uchwałę do sądu wskazując, że taka zmiana wprowadza wymóg podania chronionych danych wrażliwych i stanowi kryterium dyskryminujące.
WSA: O szczepieniu dziecka decyduje lekarz, a nie rodzic>>

Informacja o szczepieniu to dane wrażliwe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił tego poglądu. Wskazał, że podmiot, który prowadzi żłobek ma prawo określić warunki przyjęcia dziecka do placówki (art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Ustawa nie wprowadza tutaj żadnych wytycznych, poza nakazem ustalenia preferencji przyjmowania dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. Jednym z obowiązków rodzica ubiegającego się o przyjęcie dziecka do żłobka jest przedstawienie danych o stanie zdrowia dziecka. Taka informacja, zgodnie z art. 4 pkt 15 rozporządzenia 2016/679 (RODO), stanowi co prawda jedną z danych dotyczących zdrowia, ale jej przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 1 i 2 RODO).

Czytaj w LEX: Dopuszczalność uchwał JST w sprawie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli >

W szeroko rozumianym interesie publicznym leży bowiem zapobieganie epidemii chorób zakaźnych poprzez obowiązkowe szczepienie dzieci. Przyjęcie nieszczepionych dzieci do żłobka stwarza natomiast realne zagrożenie również dla dzieci, które zostały zaszczepione.

Zobacz procedurę w LEX: Przeprowadzanie i dokumentowanie zalecanych szczepień ochronnych >

 

 

Niezaszczepienie dziecka to dyskryminacja na życzenie rodzica

Zdaniem WSA nowe kryterium nie jest też dyskryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia. Z zasady równości, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Zgodnie zaś z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (art. 68 ust. 3 Konstytucji). Ponadto profilaktyka przed chorobami epidemiologicznymi jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych (art. 68 ust. 4 Konstytucji).

Czytaj w LEX: Zasady podejmowania przez JST uchwały dot. dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli >

Obowiązek poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym realizuje wskazywane wyżej powinności państwa względem jednostki oraz ogółu społeczeństwa. Rodzice (opiekunowie) odmawiający poddania dzieci ustawowemu obowiązkowi szczepień ochronnych niejako sami je natomiast różnicują. Tym samym, skoro dzieci zaszczepione i niezaszczepione nie posiadają identycznej cechy wspólnej, rodzice, którzy odmawiają wykonania ustawowego obowiązku szczepień ochronnych dziecka nie mogą wymagać by były traktowane na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych. Niewątpliwie jest to swobodny wybór rodziców/opiekunów prawnych, choć sprzeczny z prawem i rodzący określone konsekwencje ustawowe. W tej sytuacji nie mogą oni jednak zarzucać, że ich dzieci są dyskryminowane, a dzieci rodziców przestrzegających obowiązków ustawowych w zakresie szczepień - faworyzowane.

Wyrok WSA w Warszawie z 9 stycznia 2020 r. II SA/Wa 1302/19.