Wojewoda Małopolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom. Zarzucił, że akt ten został podjęty z przekroczeniem delegacji ustawowej oraz w sposób nieuprawniony wkraczał w materię, która nie należy do kompetencji organu stanowiącego gminy.

 

Rada może podejmować uchwały kierunkowe

WSA wskazał, że podstawą podjęcia uchwały był art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi między innymi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania wójta. Podejmowane na tej podstawie uchwały mogą określać strategię oraz wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań. Natomiast do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego należy podejmowanie decyzji przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków oraz w jakim trybie mają być realizowane zadania wynikające z uchwały. Dlatego rada nie może nakazywać stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też narzucać sposobu załatwienia konkretnej sprawy, co wynik z orzecznictwa (np. wyrok NSA z 19 września 2017 r., sygn. akt II GSK 3514/15).

 


Uchwała nie miała doprowadzić do wypłaty wynagrodzeń

Sąd podkreślił, że w uchwale wyraźnie wskazano, że działania podejmowane na jej podstawie powinny być „dopuszczalne”, a więc zgodne z prawem. Natomiast przyjęcie przez organ nadzoru, że miały one doprowadzić do wypłacenia lub gratyfikacji za okres strajku w oświacie było uproszczeniem. Uchwała nie nakazywała bowiem, aby Prezydent Miasta Krakowa dokonał takich czynności. Akt ten nie wskazywał nawet czy taka wypłata jest możliwa w świetle przepisów prawa. Kwestie te zostały pozostawione do zbadania i zrealizowania organowi wykonawczemu. Dlatego też argumentacja, że wypłata wynagrodzenia za okres strajku będzie naruszała dyscyplinę finansów publicznych oraz przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ustawy Kodeks pracy, była bez znaczenia dla oceny zgodności z prawem zaskarżonej uchwały.

Czytaj także: Gminne nagrody dla nauczycieli pożądane i kontrowersyjne >>>

Teoretycznie można przyznawać nagrody

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nauczyciele nie mieli prawa do wynagrodzenia za okres strajku. Przepis ten nie został naruszony przez sporną uchwałę, ponieważ nie zakazała ona dokonania potrąceń. WSA wskazał jednak, że nie wszystkie typy wynagrodzeń są uzależnione od przepracowania konkretnego okresu. Szczególnie, że organ nadzoru nie przedstawił przekonującej argumentacji, która dotyczyłaby zakazu wypłaty nagród z art. 105 ustawy Kodeks pracy ze względu na uczestniczenie w strajku przez część pracowników oświaty. Przepis ten może znaleźć zastosowanie również do nauczycieli, na co wskazuje art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Dlatego w sytuacji obowiązkowego pomniejszenia wynagrodzenia za czas strajku, dyrektorzy szkół teoretycznie mogliby wypłacać środki zgromadzone w funduszu płac z innych tytułów. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę.

Wyrok WSA w Krakowie z 21 stycznia 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 735/19