Prezydent Miasta Warszawy odwołał w grudniu 2016 r. dyrektorkę szkoły podstawowej Wandę S.  ze stanowiska. Powodem odwołania był konflikt z uczniami i gronem pedagogicznym.

Czytaj: RPD: dyscyplinarka także dla nauczycieli prywatnych placówek>>
 

W październiku 2015 r. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim ukarała dyrektorkę karą nagany z ostrzeżeniem, za używanie wobec dzieci wyrażeń: "barany, gnojki, tłuste krowy".

Sprawdź w LEX: Czy wulgarne wyzwiska kierowane, w obecności świadków, przez nauczyciela wobec dyrektora są uchybieniami godności zawodu nauczyciela? >

Postępowanie dyscyplinarne i karne

W październiku 2015 r. Zarząd Dzielnicy Praga podjął uchwałę w sprawie zawieszenia Wandy S. w pełnieniu obowiązków dyrektora. Natomiast Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli uchyliła zaskarżoną uchwałę Zarządu Dzielnicy i tym samym Wanda S. po 10 miesiącach, 1 września 2016 r. powróciła do pracy na stanowisko.

Sprawdź w LEX: Jakie są obowiązki dyrektora w sytuacji zgłoszenia przez nauczyciela groźby ze strony rodzica?  >

Kontrole stwierdziły, że od początku roku szkolnego 2016/2017 w szkole trwał konflikt wśród nauczycieli, który w znacznym stopniu negatywnie wpływał na dzieci. Nauczyciele byli skłóceni, w szkole panowała atmosfera podejrzliwości i wzajemnych oskarżeń. Rodzice wielokrotnie apelowali o odwołanie dyrektorki ze stanowiska. Dyrektor wzbudza strach zarówno wśród pracowników, jak i uczniów. W bardzo przykrych słowach zwraca dzieciom uwagę.

Sprawdź w LEX: Jak powinien postąpić dyrektor wobec rodzica, w przypadku próby wymierzenia przez niego kary na terenie szkoły, nieswojemu dziecku poprzez szarpanie go za odzież? >

Jedna z nauczycielek złożyła zawiadomienie do Prezydenta Miasta "o mobbingu", wnosząc o wszczęcie postępowania. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa prowadziła postępowanie w tej sprawie, ale warunkowo umorzeno postępowania karne przeciwko Wandzie S. oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art. 216 par. 1 kk, czyli znieważenie uczniów.

Kontrola doraźna wykazała, że uczniowie nie czują się w szkole bezpiecznie.

Nie było prawomocnego orzeczenia

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wanda S. wskazywała m.in., że:

  • orzeczenie dyscyplinarne Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli jest nieprawomocne, bowiem nie zostało rozpatrzone odwołanie,
  • zawieszenie skarżącej zostało uchylone,
  • postępowanie karne umorzono.

WSA w wyroku z 23 sierpnia 2017 r. uwzględnił skargę dyrektor S. W uzasadnieniu sąd podał, że dyrektora szkoły odwołano ze stanowiska w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a więc z uwagi na zaistnienie szczególnie uzasadnionego przypadku. Przepis ten wprowadza nadzwyczajny tryb odwołania osoby, której powierzono stanowisko kierownicze i stanowi wyjątek od zasady stabilności stosunku zatrudnienia, a zatem jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Sprawdź w LEX: Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela, który na założonym przez siebie blogu internetowym opisuje zdarzenia dotyczące szkoły i innych nauczycieli? >

Sąd I instancji orzekł, że prezydent miasta nie przedstawił żadnych konkretnych przypadków ciężkiego naruszenia prawa przez skarżącą, ani też - żadnych nagłych i wyjątkowych zdarzeń czy okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zastosowania przez organ wymienionego szczególnego trybu odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska.

Skarga do NSA oddalona

Naczelny Sąd Administracyjny 27 sierpnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Prezydenta Miasta. - Główną kwestią do rozstrzygnięcia była odpowiedź na pytanie, czy mógł być zastosowany art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 1991 r. , to znaczy, czy zaistniały przesłanki natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska przed upływem kadencji - wyjaśniał sędzia Dariusz Chaciński. - Jeśli jednak od zdarzenia - znieważenia uczniów - do wydania zarządzenia upłynęło 1,5 roku, to nie można mówić o trybie nagłym - dodał.

Czytaj w LEX: Co dyrektor szkoły może uczynić w sytuacji, kiedy uczeń jest agresywny wobec uczniów i pobił nauczyciela? >

NSA podkreślił, że wnioski z kontroli nie wymagały natychmiastowego działania. I można było skorzystać z innego przepisu, aby odwołać panią dyrektor ze stanowiska.

Sąd II instancji podzielił stanowisko WSA, że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz wydanie orzeczenia w I instancji nie przesądza o winie skarżącej. Postępowanie to na dzień wydania zaskarżonego zarządzenia nie zostało zakończone, nie rozpoznano bowiem odwołania Wandy S.

Sygnatura akt I OSK 2870/17, wyrok z 27 sierpnia 2019 r.

Sprawdź w LEX: Jakie są skutki naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela w czasie pełnienia obowiązków służbowych?  >