Prezydent Poznania wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów publicznych szkół. Jednak wojewodzie nie spodobał się § 1 pkt 10 załącznika do zarządzenia, wobec czego zaskarżył akt zarzucając naruszenie prawa przez prezydenta.

Liceum sportowe

Skarżący podkreślił, że szkoła, której dotyczył konkurs jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Zatem prezydent, ogłaszając konkurs na stanowisko dyrektora tejże szkoły, zobowiązany był zastosować przepisy rozporządzenia z października 2009 r., gdzie nie ma mowy o potwierdzonej znajomości języka polskiego. W związku z tym, zdaniem wojewody, zachodzi konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego § 1.

Podstawa: znajomość języka

W odpowiedzi na skargę prezydent miasta wniósł o jej oddalenie podkreślając, że art. 363 przepisów wprowadzających jest niejednoznaczny i budzi wątpliwości w doktrynie.

Czytaj też: WSA: konkursu na dyrektora szkoły nie ogłasza się w czasie trwania jego kadencji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że zasadnicze pytanie sprowadza się do tego, czy dyrektor liceum musi władać biegle językiem polskim i mieć nieznane rozporządzeniu z października 2009 r. – poświadczone posiadanie znajomości tego języka. Pytanie: Które rozporządzenie stosować z 2009 r. czy z 2017 r.

Jedna z istotnych różnic dotyczy kandydatów będących cudzoziemcami, którym rozporządzenie z sierpnia 2017 r. stawia w § 1 pkt 11 wymaganie posiadania znajomości języka polskiego poświadczonej na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Wojewoda miał rację

Sąd przychylił się do stanowiska wojewody, że wymagania stawiane kandydatom na stanowisko dyrektora "wygaszanego" trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego [...] w ww. ogłoszeniu konkursu powinny zostać ustalone w oparciu o przepisy rozporządzenia z 27.10.2009 r. Przemawiają za tym przynajmniej dwa następujące względy.

  1. wynika to już z treści art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Przepis ten stanowi, że dotychczasowe przepisy wykonawcze czyli właśnie rozporządzenie z 2009 r. – "zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów."
  2. rozporządzenie z 2017 r., na kanwie którego opracowano ogłoszenie konkursu zamieszczone w Załączniku, w ogóle nie dotyczy "wygaszanych" typów szkół publicznych, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 

Powstał tez problem polegający na tym, że wskazane uchybienie, w kwestii wymagań, wpłynęło na wynik tego konkursu.

Jednak według WSA okoliczność ta nie miała znaczenia dla sprawy. Właściwe kryterium kontroli stanowi bowiem w tym przypadku "sprzeczność z prawem", czyli zastosowaniu niewłaściwej podstawy prawnej. Wobec tego unieważnił dwa paragrafy zarządzenia.

Sygnatura akt IV SA/Po 537/19, wyrok nieprawomocny z 3 października 2019 r.