Wójt gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora gminnego zespołu szkolno-przedszkolnego. Wojewoda zaskarżył zarządzenie do sądu administracyjnego.
Zdaniem organu nadzoru konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się tylko w związku z wakatem na tym stanowisku, czyli w sytuacji upływu kadencji, na jaką powierzono dyrektorowi stanowisko lub też w związku z jego odwołaniem. Tymczasem organ prowadzący ogłosił konkurs w czasie kadencji dyrektora. Ogłoszenie konkursu jest zatem przedwczesne.
WSA przyznał rację wojewodzie. Niewątpliwie organom samorządów terytorialnych przyznana została na mocy Konstytucji RP samodzielność. Nie oznacza ona jednak zezwolenia na działanie bez podstawy prawnej lub w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
W ocenie sądu, gdy kadencja dyrektora szkoły nie została zakończona, uruchomienie procesu zmierzającego do wyłonienia nowego kandydata uznać należy za niewątpliwie przedwczesne i nie znajdujące oparcia w obowiązujących przepisach ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Wyrok WSA w Gliwicach z 30.03.2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 733/16, nieprawomocny