Bój o nową "jubileuszówkę" trwa od trzech lat - apel trafił do resortu edukacji w 2021 r.  Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na postulat wskazywał, że "w Ministerstwie Edukacji i Nauki nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów art. 47 ustawy – Karta Nauczyciela, natomiast minister edukacji i nauki podziela opinię środowisk zaangażowanych w sprawy oświaty, że obecne przepisy prawa regulujące status zawodowy nauczycieli wymagają zmian systemowych odpowiadających wyzwaniom współczesnej edukacji." Nic się jednak w tej materii nie zmieniło.

 

Nagroda jubileuszowa zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne>>

 

Jeszcze jedna "jubileuszówka"?

Wnioskodawcy wskazują, że nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonych w aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych. Na podstawie innych rozporządzeń do nagrody jubileuszowej mają również prawo pracownicy instytucji kultury, bibliotek i górnicy.

- Urzędnik po przepracowaniu 30 lat w urzędzie czy starostwie dostanie 150 procent pensji i będzie to jego nagroda jubileuszowa. Za 35-lecie należy się mu „jubileuszówka” równa podwójnej pensji. Gdy pracownik ma na koncie 40 lat w urzędzie, otrzyma nagrodę w wysokości 300 procent miesięcznej pensji, a jeżeli ma 45 lat pracy, zostanie mu przyznana dodatkowo, jednorazowo poczwórna pensja, to właśnie w ramach nagrody jubileuszowej. W przypadku nauczycieli nagrody jubileuszowe nie są tak wysokie. Gdy nauczyciel przepracuje 20 lat w zawodzie, dostanie nagrodę w wysokości 75 procent miesięcznej pensji. Za 25-lecie pracy otrzyma równowartość swojej wypłaty. Za 30-lecie pracy należy mu się nagroda jubileuszowa wynosząca 150 procent pensji, a za 35-letni staż – 200 procent - podkreślają. Nauczyciel maksymalnie może otrzymać 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

- W obecnym czasie, gdy wiek emerytalny został ustalony na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, wielu nauczycieli osiągnęło lub osiągnie 45-letni staż pracy. Otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę? - wskazują posłowie w interpelacji. Najpewniej nauczyciel dostawałby 300 proc. wynagrodzenia.

 

Nagroda jubileuszowa

Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową - jej wysokość określa art. 47 KN:

 • za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.


Szczegółowe zasady wyliczania czasu pracy, od którego zależy nagroda, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. poz. 1418). Wlicza się do niego czas zatrudnienia oraz okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze, tj. m.in. okres: pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium stażowego, służby wojskowej czy też pracy na roli.

Sprawdź w LEX: W jakich sytuacjach nauczycielowi przysługuje wcześniejsza nagroda jubileuszowa? >

Aby uzyskać prawo do nagrody, pedagog nie musi pracować w szkole przez cały czas, wymagane jest jedynie zatrudnienie w charakterze nauczyciela w dniu upływu okresu wymienionego w przepisie. Wysokość nagrody określa się na podstawie wynagrodzenia, które nauczyciel otrzymuje w dniu nabycia prawa do nagrody - wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog otrzyma podwyżkę w czasie pomiędzy uzyskaniem uprawnień a wypłatą świadczenia - wtedy kwotę wylicza się na podstawie wyższego wynagrodzenia z dnia wypłaty nagrody. Warto pamiętać, że dla uzyskanie prawa do nagrody nie ma znaczenia fakt, że nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniu upływu wymaganego okresu.

 

Jakie składniki powinien uwzględnić dyrektor szkoły do obliczenia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Stosuje się zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 ze zm.).

 

Oznacza to, że do podstawy wynagrodzenia należy wliczyć:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 •  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN.

 

W wynagrodzeniu nie uwzględnia się natomiast:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.