Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową - uprawnienie wynika z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela?

Przepis ten uzależnia wysokość nagrody od liczby przepracowanych lat. Aby uzyskać prawo do nagrody, pedagog nie musi pracować w szkole przez cały czas, wymagane jest jedynie zatrudnienie w charakterze nauczyciela w dniu upływu okresu wymienionego w przepisie. 

 

Wysokość nagrody wynosi:

 • za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

 

Szczegółowe zasady wyliczania czasu pracy, od którego zależy nagroda, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. poz. 1418).

 

Według par. 3 tego tego rozporządzenia podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.  A zatem gdy pedagog otrzyma podwyżkę w czasie pomiędzy uzyskaniem uprawnień a wypłatą świadczenia - wtedy kwotę wylicza się na podstawie wyższego wynagrodzenia z dnia wypłaty nagrody. Warto pamiętać, że dla uzyskanie prawa do nagrody nie ma znaczenia fakt, że nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniu upływu wymaganego okresu.

 

W przypadku gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

 

Jakie składniki powinien uwzględnić dyrektor szkoły do obliczenia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Stosuje się zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 ze zm.).

 

Oznacza to, że do podstawy wynagrodzenia należy wliczyć:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 •  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN.

 

W wynagrodzeniu nie uwzględnia się natomiast:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

 

 

Jak ustalić przeciętną liczbę godzin ponadwymiarowych w celu obliczenia nagrody jubileuszowej?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody.

 

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ma znaczenie dla wypłaty nagrody jubileuszowej?

Do okresu zatrudnienia, który wymagany jest dla uzyskania nagrody jubileuszowej wlicza się okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Są to m.in.:

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okresy pobierania stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego,
 • okresy odbywania studiów doktoranckich - nie więcej jednak niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora,
 • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • niektóre okresy pracy na roli,
 • okres pobierania stypendiów sportowych,
 • okres za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
 • okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • okresy czynnej i zawodowej służby wojskowej.

 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat, podstawą obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej będą wyłącznie te składniki wynagrodzenia.

 

Dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

Nabycie prawa do nagrody następuje w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów SN z 26.02.1990 r., III PZP 57/89: „pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe”.  Druga uchwała SN (z 21 maja 1991 I PZP 16/91) precyzuje, że „pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie”.

 

Jest jeden wyjątek od tej reguły - w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa również pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym - wynika to z uchwały SN z 19 sierpnia 1992 r. - nabycie prawa w przypadku osoby korzystającej z takiego urlopu następuje w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

 

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu. Zatem nagroda jubileuszowa wypłacana jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca, w którym nauczyciel nabył do niej prawo. W przypadku wypłaty nagrody jubileuszowej po terminie nauczyciel może żądać odsetek ustawowych.

 

Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzałaby przepracowanie okresu niezbędnego do uzyskania nagrody, nauczyciel musi tę dokumentację uzupełnić. Gdy to zrobi pracodawca wypłaca mu nagrodę niezwłocznie, a najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym potwierdził swoje uprawnienie.