Dodatek za wysługę lat (niekiedy określany też jako dodatek stażowy) jest jednym z podstawowych składników wynagrodzenia nauczycielskiego, ma on charakter obligatoryjny.

 

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Pierwsza wypłata dodatku w czwartym roku pracy

Pierwszy dodatek nauczyciel otrzyma po zakończeniu trzeciego roku pracy, a wysokość świadczenia wyniesie 3 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Należy pamiętać jednak, że sformułowanie "od czwartego roku pracy" wcale nie odnosi się jedynie do pracy w charakterze nauczyciela (wyrok SN z dnia 6 października 2005 r., II PK 65/05) - wlicza się do niego czas poprzedniego zatrudnienia oraz okresy, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (np. urlop wychowawczy), ale nie bierze się pod uwagę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Wysługa lat nauczyciela - poprzednie zatrudnienie liczy się przy dodatku

W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w. do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

 

Staż pracy nauczyciela  - okresy uprawniające do dodatku

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Okresami tymi są w szczególności:

  • urlop wychowawczy,
  • służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • praca w rolnictwie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
  • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

 

Własna działalność i umowa cywilnoprawna nie uprawniają do dodatku

Ponadto, do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony (§ 7 ust. 2 r.w.m.s.w.). W takim przypadku okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.


Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, ale w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Takiemu nauczycielowi w każdym stosunku pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy dodatkowo wliczane do uprawnień pracowniczych (§ 7 ust. 2 i 3 r.w.m.s.w.).

 

Należy pamiętać, że zaliczalność okresów pracy do okresów zatrudnienia wskazanych wyżej dotyczy tylko zatrudnienia pracowniczego. Nie należy więc wliczać do okresu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 1 r.w.n.:

  • okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło),
  • okresów prowadzenia działalności gospodarczej.


Nauczyciel pracujący w dwóch szkołach dodatek stażowy może pobrać w każdej z nich>>