Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. W szkole A pracuje od 1 września 1991 r. w pełnym wymiarze. W szkole B pracował w niepełnym wymiarze:

  • 16 września 2003 r. - 25 czerwca 2004 r. - 3/18 etatu;
  • 1 września 2004 r. - 31 sierpnia 2005 r. - 8/18 etatu;
  • 1 września 2005 r. - 31 sierpnia 2006 r. - 6,79/18 etatu;
  • 1 września 2006 r. - 31 sierpnia 2007 r. - 6,68/18 etatu;
  • 1 września 2007 r. - 31 sierpnia 2008 r. - 4,95/18 etatu.

Miał wypłacaną wysługę po przepracowaniu 3 lat. Obecnie od 1 września 2015 r. jest zatrudniony w wymiarze 3/18 etatu.

  1. Czy staż pracy liczymy "od nowa" (wypłacamy po 3 latach pracy)?
  2. Czy zaliczamy poprzednie okresy pracy i wypłacamy za pracę w ciągu 4 lat, 9 miesięcy i 10 dni?

 

Odpowiedź:
Nauczycielowi należy zaliczyć do stażu pracy w szkole B wszystkie dodatkowe okresy zatrudnienia z poprzednich lat (łącznie ponad 4 lata).
 

Dodatek za wysługę lat

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat po przepracowaniu trzech lat. Dodatek przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% - art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w. do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, to do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Nauczyciel pracujący w dwóch szkołach dodatek stażowy może pobrać w każdej z nich>>

Ponadto, do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony (§ 7 ust. 2 r.w.m.s.w.). W takim przypadku okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, ale w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Takiemu nauczycielowi w każdym stosunku pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy dodatkowo wliczane do uprawnień pracowniczych (§ 7 ust. 2 i 3 r.w.m.s.w.).
Jak wynika z treści pytania, nauczyciel zatrudniony jest w szkole A i B. W szkole A zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i tam otrzymuje dodatek za wysługę lat w wysokości wypracowanej od 1991 r. Natomiast w szkole B zatrudniony był w latach 2003-2008 i od 1 września 2015 r. Nauczyciel posiada zatem staż pracy w dodatkowych umów o pracę wynoszący ponad 4 lata. Okres ten zalicza się mu do stażu pracy w szkole B, bowiem nie został zaliczony w podstawowym miejscu zatrudnienia. Odpowiednio w tej szkole powinien otrzymać dodatek za wysługę lat wynoszący 4% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Nie zawsze można podwyższyć dodatek motywacyjny>>