W związku z dużą ilością prac związanych z przyjmowaniem dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskich szkół, w ustawie wprowadzono możliwość zatrudniania dyrektorów bez konieczności przeprowadzania konkursów w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego - zapowiadał minister edukacji Przemysław Czarnek. Projekt ustawy już trafił do prac w Sejmie.

Czytaj: ​Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów>>

Czytaj też: Kształcenie uczniów z Ukrainy - zadania dyrektora i organu prowadzącego >

Kadencja może trwać o rok dłużej

Organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może:

 1. przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo
 2. powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., albo
 3. przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W przypadkach, okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Zmianę dobrze oceniają dyrektorzy. Jak mówił Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, to spełnienie postulatów samorządowców. Organizacja oddziałów przygotowawczych i nauki uczniom z Ukrainy to i tak wyzwanie organizacyjne, więc nie jest to najlepszy moment na masową organizację konkursów na dyrektorów szkół - spokojnie w wielu miejscach można z tym poczekać do przyszłego roku.

 

Nauka w oddziałach międzyszkolnych

Kolejną z projektowanych zmian jest umożliwienie w roku szkolnym 2022/2023 organizowania dodatkowej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dla uczniów przybyłych do Polski w grupach międzyszkolnych. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich nauczycieli do prowadzenia ww. zajęć, umożliwienie organizowania tych zajęć w grupach międzyszkolnych ułatwi organom prowadzącym organizację pracy szkół.
Zaproponowano, aby projektowane rozwiązania weszły w życie z początkiem roku szkolnego 2022/2023 tj. od dnia 1 września 2022 r.

Sprawdź: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2022 >>

W nowelizacji:

 • Doprecyzowane zostaną przepisy pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski.
 • Powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców.
 • Wprowadzone zostaną ułatwienia, jeśli chodzi o organizowanie nauki osób przybyłych z Ukrainy. Dotyczy to także zapewnienia równego dostępu do wsparcia w postaci dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą.
 • Wojewodowie uzyskają dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 • Z możliwości objęcia regulacjami ustawy wyłączeni zostaną, obok obywateli polskich, również obywatele Unii Europejskiej.
 • Uproszczone zostaną procedury związane z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła przyjmować w formie darowizny, przechowywać i wydawać oraz wywozić na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyroby medyczne.
 • Zapewniony zostanie odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, związany z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Chodzi także o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie.
 • Umożliwione zostanie przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.