W związku z dużą ilością prac związanych z przyjmowaniem dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskich szkół, w ustawie o pomocy osobom z Ukrainy, wprowadzono możliwość zatrudniania dyrektorów bez konieczności przeprowadzania konkursów w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Czytaj: ​Specustawa przyjęta - ułatwienia w zatrudnianiu nauczycieli dla ukraińskich uczniów>>

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

Kadencja może trwać o rok dłużej

Organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Sprawdź też: Powierzenie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej - WZÓR PROCEDURY >>>

W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może:

  1. przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo
  2. powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., albo
  3. przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W przypadkach, okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Zmianę dobrze oceniali dyrektorzy. Jak mówił Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, to spełnienie postulatów samorządowców. Organizacja oddziałów przygotowawczych i nauki uczniom z Ukrainy to i tak wyzwanie organizacyjne, więc nie jest to najlepszy moment na masową organizację konkursów na dyrektorów szkół - spokojnie w wielu miejscach można z tym poczekać do przyszłego roku.

Czytaj więcej: Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola - aktualne regulacje prawne >>>

 

MEiN: porozumienie nie musi być formalne

Przed powierzeniem stanowiska dyrektora w opisanym powyżej trybie, organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest zasięgnąć opinii zarówno rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz spełnić wymóg osiągnięcia porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w kwestii kandydata, któremu winno być powierzone stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Przepisy prawa nie zabraniają, aby tym ustalonym w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny kandydatem był dotychczasowy dyrektor szkoły lub placówki.

- Charakter prawny porozumienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie powierzenia określonej osobie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki należy rozumieć jako wzajemne kontakty, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, co do osoby przedstawionego kandydata na dyrektora szkoły lub placówki - wyjaśnia resort edukacji. Dodaje, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, w stosunku do którego ma być zastosowane rozwiązanie zawarte w art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe, powinien spełniać wszystkie przewidziane w tym zakresie wymagania, określone przepisami prawa oraz gwarantować należyte wykonanie powierzanych mu zadań, a swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą umożliwić najlepsze funkcjonowanie i organizację pracy powierzonej mu szkoły lub placówki.

Czytaj też: Kadencja dyrektora placówki oświatowej - komentarz praktyczny >>>

- Tak więc uznać należy, iż powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oznacza powierzenie stanowiska dyrektora osobie, co do której organ prowadzący szkołę lub placówkę, jak i organ sprawujący nadzór pedagogiczny osiągnęli zgodność stanowisk, a nie wyłącznie formalne zwrócenie się przez organ prowadzący szkołę lub placówkę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o opinię i uzyskanie jej - tłumaczy MEiN.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych, o czym stanowi art. 63 ust. 21 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, zgodnie z drugim zdaniem wskazanej powyżej regulacji prawnej, w uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Z tego wynika, że istnieje możliwość powierzenia stanowiska dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych , choć jest ono możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.