Sejm w sobotę ostatecznie uchwalił specustawę o pomocy dla uchodźców w Ukrainy, która wprowadzi także zasady dotyczące uczniów z tego kraju, pozwoli utworzyć oddziały przygotowawcze, w których uczyć się będą uczniowie z Ukrainy, ułatwi też zatrudnianie nauczycieli do pracy z tymi uczniami.

Czytaj także:
Specustawa: Zasiłki dla uciekinierów wojennych, uproszczony dostęp do pracy, oświaty i zdrowia>>

Szkoła dla ukraińskich uczniów bez zbędnych formalności>>

 

Zmiany ważne dla nauczycieli

Ustawa złagodzi przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli - w roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będzie mogła  być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość językowa polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nie trzeba potwierdzać znajomości języka polskiego.

Dodatkowo na 18 miesięcy łagodzi się przepisy dotyczące nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne - mogą oni pracować w oddziałach przygotowawczych na stanowisku:

  1.  pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2.   nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy

Czytaj też: Jakie zajęcia przysługują uczniowi z Ukrainy? >

Nauczyciele pracujący w takich placówkach mogą też wziąć więcej godzin ponadwymiarowych - nawet, gdy przekraczają one półtora etatu. Wymagana jest do tego zgoda nauczyciela.

Czytaj też: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >

Minister ze zwiększonymi uprawnieniami

Na wzór specustawy covidowej daje się ministrowi prawo do regulowania rozporządzeniem spraw, dla których normalnie wymagana jest droga ustawowa. A mianowicie regulacji dotyczących  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Minister będzie mógł też wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania umożliwiające obywatelom Ukrainy kontynuowanie nauki w szkołach, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i na uczelniach, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości tych osób oraz ograniczoną znajomość języka polskiego lub brak znajomości tego języka przez uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminów.

 

Dodatkowe placówki tworzone uchwałą samorządu

Uczniowie ukraińscy mogą korzystać z pomocy socjalnej na tych samych zadach, co uczniowie z Polski. Pieniądze na kształcenie uczniów będą pochodzić z rezerwy subwencji oświatowej, która może ulec zwiększeniu o środki z budżetu państwa.

 

 

Według projektu - w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom. Będą w nich mogły działać także oddziały przedszkolne. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć, podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć zawiera:

  1. okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
  2. nazwę i adres siedziby szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;
  3.  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;
  4. w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

 

Zwiększona rezerwa subwencji

Zgodnie z ustawą, w 2022 r., w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, rezerwa subwencji oświatowej może ulec zwiększeniu o środki pochodzące z budżetu państwa.

 

Także części budżetu, których dysponentami są ministrowie prowadzący szkoły, mogą być zwiększone o dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

 

Z ustawy wynika, że w Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać Krajowy Fundusz Pomocy Ukrainie. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać z niego środki.