Ustawa deregulacyjna nowelizująca 16 ustaw już obowiązuje. Oto zmiany

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn
Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, zmiany w sprzedaży lasów, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, zmiany w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych - to niektóre ze zmian, które wprowadza obowiązująca od 12 maja tzw. ustawa deregulacyjna. Zebraliśmy najważniejsze z nich, niektóre są kontrowersyjne.
Robert Horbaczewski
12.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn
Dopuszczalne jest zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu mimo uiszczenia brakującej opłaty od pozwu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, powodującego, że pozew wywołuje skutek od daty jego pierwotnego wniesienia - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego 12 maja br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Masowy napływ uchodźców wojennych do Polski, jak i powrót części ukraińskich mężczyzn w celu wsparcia obrony swojego kraju, istotnie wpłynął na statystyczny profil obywateli Ukrainy przebywających nad Wisłą. Jednocześnie niezmiennie wysoki jest wskaźnik związany z aktywizacją zawodową ukraińskich obywateli w Polsce - wynika z IV edycji badania EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy Ukraina
Zdrowa imigracja to taka, która pracuje i płaci podatki. Istnieje w dalszym ciągu pole do zmian w prawie, by obcokrajowcom łatwiej było w Polsce pracować – uważa Warsaw Enterprise Institute. Według WEI, należy dokonać dokładnego przeglądu polskiej legislacji i wyeliminować przepisy utrudniające imigrantom pracę. Należą do nich m.in. zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy i test rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2023
Rynek Prawo pracy
Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który wydłuża z 24 do 48 godzin czas na dostarczenie do kraju protokołów z głosowania w obwodach za granicą podczas wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem projektu głosowało 55 senatorów, 40 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zostanie wniesiony do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
12.05.2023
Administracja publiczna Wybory
Nie zaskoczyła mnie decyzja o powołaniu na prezesa kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego kandydata zaproponowanego przez grupę "nowych" sędziów liczącą jedną trzecią jej składu. To konsekwentna polityka prezydenta, z którą się nie zgadzam, zmierzająca do zmiany charakteru tej Izby i całego Sądu Najwyższego - mówi sędzia Michał Laskowski, kończący kadencję prezes SN, kierujący Izbą Karną.
Krzysztof Sobczak
12.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rząd przepycha przez parlament przepis legalizujący zatrudnienie w ministerstwach po kilku sekretarzy stanu. Identyczną w brzmieniu poprawkę zaszył w dwóch różnych ustawach: o służbie cywilnej oraz o aplikacji mObywatel, uchwalonych przez Sejm. Eksperci alarmują: to próba obejścia konstytucyjnego zakazu masowego łączenia stanowisk rządowych i parlamentarnych. Już dziś w 17 ministerstwach jest 49 sekretarzy stanu.
Robert Horbaczewski
12.05.2023
Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez wpisanie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej, jest zgodna z prawem własności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2023
Administracja publiczna Nieruchomości
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 zł – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to jego wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2022 roku o 390,77 zł i aż o 889,04 zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wynagrodzenie to wynosiło 6733,49 zł.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy
W przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek się do niej przyłączyć. Jedyna możliwość odstąpienia od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Wiele uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera regulacje zabraniające budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czy słusznie?
Joanna Maj
11.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Domowe finanse
Wpłaty do pracowniczych planów emerytalnych należy naliczać od tych składników pensji uczestnika PPK, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - bez względu na to, za jaki okres przysługują oraz czy w okresie, za który przysługują, dana osoba była już uczestnikiem PPK.
Joanna Gawęda
11.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy
Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wszystkie wymagania kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Nasz system ochrony zdrowia to kolos na glinianych nogach. Nie przewróciła go pandemia, bo determinacja lekarzy, pielęgniarek i w ogóle wszystkich pracowników ochrony zdrowia nie pozwoliła na to. Ale trzeba go gruntownie zreformować szczególnie w dwóch głównych i niezwykle wrażliwych obszarach. To finansowanie ochrony zdrowia i model zarządzania w szpitalach.
Józef Kielar
11.05.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska, ale nie wolno jej unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. Wyjaśniamy, jak przebiega procedura kwalifikacji.
Robert Horbaczewski
10.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Gmina może sfinansować koszty badań lekarskich i psychologicznych dla strażaków ratowników OSP ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami z zakresu pożarnictwa. Nie może jednak opłacić badań strażakowi ratownikowi, który ubiega się o wydanie prawa jazdy kategorii C – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Robert Horbaczewski
10.05.2023
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dostosowuje ono przepisy wykonawcze do nowych, obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r., przepisów Kodeksu pracy, i dotyczy korzystania przez pracowników z przysługujących im uprawnień. M.in. przechowywania wniosków pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy czy korzystania ze zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Jedynie w dwóch skontrolowanych gminach województwa mazowieckiego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W pozostałych przewlekle egzekwowano deklaracje o wysokości opłaty oraz nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzono postępowania wobec osób zalegających z opłatami.
Krzysztof Sobczak
10.05.2023
Odpady Finanse samorządów
Aż 85 proc. badanych popiera dziewięciotygodniowe urlopy rodzicielskie dla ojców, a 2/3 popiera ograniczenie urlopów ojcowskich do 1. roku życia dziecka – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Ponadto 3/4 ankietowanych spodziewa się pozytywnego wpływu regulacji na zaangażowanie ojców, choć 1 na 3 ojców dostrzega niechęć szefów do urlopów rodzicielskich mężczyzn. Co ciekawe, 1/3 ogółu badanych dostrzega występowanie tzw. kary za macierzyństwo.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Polacy uciekają na emeryturę najszybciej, jak się da

Finanse publiczne Emerytury i renty PIT
Polityka rządu zachęcająca Polaków do nieprzechodzenia na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego poniosła spektakularną porażkę. Z danych, do których dotarł serwis Prawo.pl, wynika, że w 2022 r. prawie 90 proc. uprawnionych osób przeszło na emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień, z czego ponad 70 proc. - natychmiast po ich uzyskaniu. Coraz więcej osób pobiera emeryturę i pracuje.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty PIT

NFZ będzie współfinansować samorządowe programy, ale bez in vitro

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Po 8 latach batalii o umożliwienie łączenia środków samorządowych z tymi z Narodowego Funduszu Zdrowia przy finansowaniu programów opieki zdrowotnej, udało się uchylić furtkę. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na takie montaże finansowe w przypadku programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie świadczeń gwarantowanych oraz szczepień ochronnych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
10.05.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Jedynie połowa ze skontrolowanych 20 gmin prowadziła prace służące poprawie stanu mieszkań o niskim standardzie (substandardowych), i to tylko nielicznych. W co trzeciej gminie środki przeznaczane na ten cel były nieadekwatne do potrzeb lub wielokrotnie od nich niższe. Najwyższa Izba Kontroli wytyka też, że gminy prowadziły nieracjonalną i niezgodną z przepisami politykę mieszkaniową.
Robert Horbaczewski
09.05.2023
Samorząd terytorialny Nieruchomości
Jeżeli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju doszło do nadużyć, każda osoba, która sprzeniewierzyła środki, powinna być ukarana - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli OLAF zidentyfikuje możliwości nadużyć, będziemy wdzięczni za raport - dodał. OLAF rozpoczął kontrolę wewnątrz instytucji w związku z konkursem „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe”.
Monika Sewastianowicz
09.05.2023
Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Wnuk opiekujący się osobą z niepełnosprawnością złożył skargę konstytucyjną na brak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy zdrowe dzieci takiej osoby nie sprawują opieki. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i wniósł o uznanie niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
System Monitorowania Projektów Strategicznych miał uporządkować realizację najważniejszych projektów, dać premierowi i ministrom przejrzyste raporty, wgląd w postępy prac i zapewnić wiarygodne dane o projektach. Minęło 5 lat, a wciąż nie udało się go w pełni wdrożyć. Najwyższe Izba Kontroli sprawdziła, co nie działa i jakie zmiany są potrzebne do wdrożenia systemu jako skutecznego narzędzia do monitorowania i zarządzania projektami strategicznymi.
Agnieszka Matłacz
09.05.2023
Administracja publiczna

Strategie rozwoju gmin ważne u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
W samorządach przygotowania do nowej perspektywy wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej wiążą się z opracowywaniem dokumentów strategicznych, które potwierdzą spójność kierunków planowanego rozwoju gminy. Jednym z takich narzędzi jest dobrze opracowana strategia rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Joanna Cieślińska
09.05.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
Łatwiejsza rejestracja małżeństwa, zgonu i urodzin obywateli Unii Europejskiej jest koniecznością – uważają polscy senatorowie. Obecnie każde państwo członkowskie ma w tym zakresie inny system. Dlatego Senat przygotował projekt uchwały, skierowany do europarlamentarzystów i rządu, aby podjęli inicjatywę ujednolicenia i odformalizowania 27 systemów rejestracji stanu cywilnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Przedsiębiorcy reklamowi starają się przechytrzyć włodarzy miast. Uchwały krajobrazowe są zaskarżane przez nich do sądów, a ostatnio nawet - przez prokuratora. Orzecznictwo jest skąpe, a gdy już się ukształtuje, to zmieni się ustawa – przewidują prawnicy. Projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym w Sejmie też budzi obawy, bo może nie przystawać do istniejącej ustawy krajobrazowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny
W niedzielę minął miesiąc od wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, a jutro dwa tygodnie, odkąd obowiązuje nowela Kodeksu pracy, przewidująca nowe uprawnienia rodzicielskie. Tymczasem przepisów wykonawczych do nich, jak nie było, tak nie ma. Pracodawcy mają z tym problemy, a nie wiadomo, kiedy minister rodziny i polityki społecznej wyda nowe rozporządzenia, bo niektóre pomysły krytycznie ocenia nawet minister finansów.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski