Po roku od gruntownej przebudowy korpusu służby zagranicznej rząd wprowadza kolejne zmiany w ustawie, a Sejm nowelizację uchwala. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z dyplomacji osób, które studiowały, odbywały kursy albo zdobyły tytuł naukowy lub zawodowy na zagranicznej uczelni wyższej nadzorowanej przez organ bezpieczeństwa innego państwa nie należącego do NATO ani Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2022
Administracja publiczna
Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinematografii trafi do Sejmu. Nowela zakłada obowiązek dla dystrybutorów filmów na polskim rynku zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że nowelizacja traktuje dostępność filmów wąsko, zapominając np. o potrzebach osób głuchych.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do 31 maja wydłużony ma być termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego i do 15 czerwca termin zgłaszania zmian do tych wniosków - wynika z projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji. Resort uzasadnia, że m.in. przez wysokie ceny nawozów sztucznych wielu rolników nie zaplanowało jeszcze zasiewów.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Środowisko
Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO
Wraca pomysł ułatwień w tworzeniu oddziałów międzynarodowych – senacki projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Chodzi o to, by taki oddział dało się otworzyć bez konieczności uzyskiwania zgody ministra edukacji. Tego rodzaju postulaty pojawiały się już na etapie tworzenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ale w ostatecznej wersji poprawkę w tej sprawie odrzucono.
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Wciąż nie wiadomo, kiedy rządowe programy „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na stałe wejdą do porządku prawnego. Jednym z problemów jest bowiem to, że nie zapewniają one ciągłości usług, których dotyczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada enigmatycznie na pytania w tej sprawie.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie zasad relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.
Konrad Dyda
28.04.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2022
Prawo karne Pomoc społeczna
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozstrzygnął konkurs na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku. Łącznie 96 gminom z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego.
Robert Horbaczewski
27.04.2022
Samorząd terytorialny

Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej przejawia się nie tylko w odejściach do biznesu, ale także w problemach z naborem kadr. W 2021 roku około 46 proc. naborów zakończyło się nieobsadzeniem stanowiska, w tym 34 proc. z powodu braku ofert kandydatów. Zdaniem pracowników służby cywilnej potrzebne są zmiany w sposobie wynagradzania.
Robert Horbaczewski
27.04.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Wieloletni Plan Finansowy Państwa przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2025 roku. Jego autorem jest Ministerstwo Finansów. Przyjęty we wtorek plan finansowy będzie także podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy - uważają niektórzy prawnicy. Podkreślają, że szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność - chyba że za zerwanie flagi obcego państwa.
Monika Sewastianowicz
26.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina

Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dotychczasowa wiceminister oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem Finansów. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki przestał pełnić funkcję ministra finansów. Na nowego ministra finansów czekaliśmy od ponad dwóch miesięcy - od 9 lutego, kiedy odwołany został poprzedni minister finansów Tadeusz Kościński.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji
Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.
Marek Sondej
26.04.2022
Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Zrównoważony rozwój pomaga samorządom realizować lokalne strategie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Ocena realizacji celów strategicznych, a pośrednio poziomu rozwoju w relacji do innych gmin, a także ocena poszczególnych zmiennych umożliwiających identyfikowanie osiągnięć, w tym dobrych praktyk w analizowanych gminach - to cele ogłoszonego właśnie kolejnego rankingu zrównoważonego rozwoju gmin-wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich - edycja 2021 rok.
Eugeniusz Sobczak Michał Staniszewski
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Samorządy nie chcą obniżki PIT, bo tracą dochody

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Projekt nowelizacji części podatkowej Polskiego Ładu negatywnie oceniają samorządy. Po pierwsze dlatego, że po raz kolejny tracą dochody własne, po drugie ze względu na niesatysfakcjonujący system rekompensowania ubytków zaproponowany przez rząd. Nowelizacja uderzy głównie w duże miasta. Jeśli wejdzie w życie, Warszawie rząd zrekompensuje zaledwie 15 proc. tego co utraci z dochodów PIT.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to gorący temat już od kilku lat. Bezprecedensowe wydarzenia związane z sankcjami nałożonymi na Rosję i rosyjskich oligarchów w związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie wymagają szybkiej reakcji po stronie instytucji finansowych. Również, a może przede wszystkim, w tym obszarze - pisze Małgorzata Motyl, adwokat w kancelarii Penteris.
Małgorzata Motyl
26.04.2022
Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. W pierwszej odsłonie programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
25.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Robert Horbaczewski
25.04.2022
Pomoc społeczna Ukraina
Minister zdrowia Adama Niedzielski zarządzeniem powołał pełnomocnika do spraw informatyzacji. Został nim Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w MZ. Do zadań pełnomocnika należeć będzie inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania programami i projektami informatycznymi w systemie ochrony zdrowia.
Katarzyna Redmerska
25.04.2022

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
Ewelina Wójcik
25.04.2022
Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
Specustawa dotycząca pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną, zawiera przepis zwalniający z obowiązku szkolnego ukraińskich uczniów, którzy uczą się zdalnie. Nie ma jednak podstaw, by weryfikować, czy uczeń z takich możliwości faktycznie korzysta. Problemem może być też późniejsze uznanie dokumentów.
Monika Sewastianowicz
25.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rzecznik Praw Obywatelskich popiera zmianę zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością przez rodziców do placówek oświatowych, zaproponowaną przez Senat. Zwraca jednak uwagę na to, że planowana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie wskazuje, jak często rada gminy powinna podejmować i zmieniać uchwałę, która określa stawkę zwrotu.
Beata Dązbłaż
25.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ministerstwo Zdrowia i NFZ pracują nad zasadami finansowania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Mają one nie różnicować pacjentów ze względu na obywatelstwo. Szpitale dostaną wynagrodzenie za nadwykonania, choć normalnie te, które wykonają więcej świadczeń niż przewiduje ryczałt z NFZ, dostają mniej pieniędzy. Wciąż jednak nie wiadomo, kto zapłaci za tych Ukraińców, którzy w Polsce są tylko przejazdem.
Jolanta Ojczyk Michał Cyrankiewicz-Gortyński
25.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Warunki zabudowy mają być dokumentem związanym z realizacją konkretnej inwestycji. Nie może być tak, że ktoś za 20 lat wyjmie z szuflady decyzję i będzie chciał budować na ich podstawie. Dlatego warunki powinny być wydawane na czas określony. Początkowo miało to być trzy lata, ale po prekonsultacjach projektu zdecydowaliśmy się wydłużyć do pięciu lat - mówi Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.04.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo

SN: Tylko rok na nałożenie kary dla stacji telewizyjnych

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Kary pieniężnej za brak w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia przez nadawcę tego obowiązku do daty nadania do nadawcy decyzji o nałożeniu kary upłynął rok - taka jest konkluzja wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Termin liczy się od wydania decyzji, a nie doręczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny. Ustawa weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku.
Krzysztof Sobczak
23.04.2022
Administracja publiczna
Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.
Beata Igielska
23.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Na odprowadzanie ścieków powstających z mycia samochodów oraz posadzek przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydaje się na dziesięć lat, a obowiązek jego uzyskania nakłada prawo ochrony środowiska oraz prawo wodne.
Joanna Maj
23.04.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku, w myśl której sprawca wypadku odpowiada za zanieczyszczenie drogi płynami silnikowymi, rodzi pytania, czy zabrudzenie można uznać za zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Uzasadnienia tego orzeczenia ciągle nie ma, a prawnicy zastanawiają się nad jego konsekwencjami, gdyż nie są one oczywiste.
Regina Skibińska
23.04.2022
Ubezpieczenia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski