Przeprowadzanie ocen okresowych pracowników samorządowych jest obowiązkiem pracodawcy samorządowego, wynikającym z art. 27 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. Okresowa ocena pracowników służy zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry urzędniczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Poddanie się ocenie jest obowiązkowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Obowiązek ten nie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania (art. 34 u.o.p.s.). Ocenie nie podlegają również doradcy i asystenci oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Schemat działania

Zasady przeprowadzenia ocen okresowych pracowników samorządowych powinny zostać określone w drodze zarządzenia przez kierownika jednostki. Zarządzenie powinno określać sposób dokonywania okresowych ocen, okresy, kryteria, skalę ocen. Do zarządzeniu powinien zostać dołączony wzór arkusza oceny. Zasady oceny pracowników powinny być dostosowane do potrzeb jednostki i specyfiki jej funkcjonowania, zaś kryteria oceny powinny być obiektywne, sprawiedliwe i odnosić się bezpośrednio do wywiązywania się pracownika z obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Ocenę okresową przeprowadza się nie rzadziej niż co 2 lata i nie częściej niż 6 miesięcy.
Oceniany pracownik powinien zapoznać się z arkuszem oceny, który, chociaż nie jest obowiązkowy, pozwala wprowadzić takie same standardy oceniania w ramach całej jednostki.

Przeprowadzenie oceny

Oceny okresowej dokonuje się na piśmie, a przeprowadza ją bezpośredni przełożony, który nie może być w tej dziedzinie zastąpiony przez inną osobę. Oceny okresowej kierowników jednostek organizacyjnych dokonują odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa, którzy są ich zwierzchnikami służbowymi. Ocena pisemna musi zostać doręczona ocenianemu pracownikowi – za pośrednictwem poczty lub w miejscu pracy przez osobiste doręczenie.
Przełożony pracownika przedkłada także ocenę kierownikowi jednostki.

Pracownik a ocena okresowa

W przypadku zastosowania niedozwolonych, dyskryminujących kryteriów oceny, pracownik może dochodzić roszczeń przeciwko pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu pracy o niedyskryminacji. Jeśli rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę w następstwie wystawienia mu oceny negatywnej, może w toku odwołania od rozwiązania umowy domagać się weryfikacji przez sąd tej oceny (ramka).

Ramka:

Okresowa ocena pracownika samorządowego - przygotowanie, tryb

Procedura okresowej pceny pracownika samorządowego

  • Krok: wydanie zarządzenia
  • Krok: upływ terminu od ostatniej oceny
  • Krok: przedłożenie pracownikowi arkusza oceny
  • Krok: przeprowadzenie oceny
  • Krok: doręczenie oceny
  • Krok: otrzymanie oceny przez pracownika
  • Krok: otrzymanie oceny przez kierownikaRamka:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2012 r.

II PK 155/11

  1. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) wymaga oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu tej umowy, ze wskazaniem negatywnych ocen pracy jako przyczyny wypowiedzenia (art. 30 § 4 k.p.).
  2. W postępowaniu sądowym toczącym się z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z powodu uzyskania ponownie negatywnej oceny, pracownik samorządowy może kwestionować zasadność wystawionych mu ocen, nawet jeśli uprzednio nie odwołał się od nich do kierownika jednostki w trybie przewidzianym przez art. 27 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na pracowniku (art. 6 k.c.). OSNP 2013/3-4/31


Regulamin okresowej oceny pracowników - pobierz wzór.
 

LEX Navigator to nowoczesne narzędzie dla prawników, pracowników administracji państwowej i samorządowej, studentów – aplikacja online służąca wsparciem prawnym w codziennej pracy instytucji i urzędów.