Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy, która pozwoli na uruchomienie programu finansowego wsparcia dla firm, które ucierpiały finansowo z powodu zamknięcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Przedsiębiorcy będą musieli jednak spełnić określone warunki. Rząd szacuje, że z programu ma skorzystać ok. 150 podmiotów, a miesięczny budżet przeznaczony na pomoc wyniesie średnio 2,3 mln zł.
Inga Stawicka Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
14. emerytura będzie na stałe - zdecydował w piątek, 26 maja, Sejm uchwalając ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Renata Krupa-Dąbrowska PAP Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2023
Emerytury i renty
Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, zmiany w systemie czasu pracy i funkcjonowaniu komisji dyscyplinarnych - zakłada nowelizacja ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw. W piątek Sejm odrzucił veto Senatu i ponownie przyjął ustawę, która zakłada, że pracę w administracji państwowej i służbie cywilnej stracą pracownicy i współpracownicy organów bezpieczeństwa, nawet jeśli złożyli zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
Robert Horbaczewski
26.05.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Sejm uchwalił przepisy pozwalające na odpis podatkowy na związki zawodowe rolników

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Sejm uchwalił w piątek przepisy, które pozwolą indywidualnym rolnikom na przekazywanie związkowi zawodowemu rolników indywidualnych 1,5 proc. podatku rolnego. Projekt oprotestowały gminy wskazując, że pomysł ma być realizowany za ich pieniądze. Eksperci zwracają zaś uwagę, że przepisy są tak skonstruowane, że wsparcie otrzymają nieliczne organizacje. Za ustawą głosowało 311 posłów, przeciw było 10, od głosu wstrzymało się 131.
Robert Horbaczewski
26.05.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
W ubiegłą niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na partyjnej konwencji zapowiedział, że opłaty za autostrady zostaną zniesione. W środę rząd przyjął projekt, w piątek trafił on do Sejmu, marszałek Sejmu w niedzielę zapowiedziała szybkie jego procedowanie, a w piątek 26 maja Sejm uchwalił taką zmianę. Premier zapowiedział również, że rząd będzie negocjował z koncesjonariuszami prywatnych autostrad, na jakich zasadach można zmienić obecne umowy.
Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Drogi
Zwiększona ochrona przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych, które identyfikują osobę fizyczną, a także ograniczenie skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela - to cele zmian w prawie, które w piątek uchwalił Sejm.
Krzysztof Sobczak
26.05.2023
RODO
Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, potrzebne do zapewnienia ujednoliconego systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej - przewiduje nowelizacja dostosowująca polskie prawo m.in. do unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. W piątek, 26 maja, Sejm uchwalił nowelę.
Krzysztof Sobczak Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.
Maria Dec-Kiełb
26.05.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach przewiduje zaostrzenie przesłanek umożliwiających otrzymanie ochrony przez sygnalistę dokonującego zgłoszenia zewnętrznego. Zdaniem prawników, te rozwiązania niosą ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego. Sygnalista będzie musiał złożyć pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, oświadczenie o prawdziwości przekazywanych informacji na moment dokonania zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Policja Prawo pracy Prawo unijne
Kierowcy, maszyniści, członkowie obsługi pociągu wykonujący przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym i kolejowym będą objęci ochroną należną funkcjonariuszowi publicznemu – wynika z nowelizacji ustaw o transporcie kolejowym i transporcie zbiorowym, która wejdzie w życie 9 czerwca. Nowelizacja zapewnia też szczególną ochronę m.in nastawniczemu, zwrotniczemu, ustawiaczowi i kilku innym pracownikom kolei.
Robert Horbaczewski
26.05.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny
Choć trwa okres lęgowy ptaków, to wycinki drzew i krzewów prowadzone są w najlepsze. Tymczasem usuwanie drzew, w których gniazdują ptaki, jest przeważnie nielegalne, a wycinający je naraża się na sankcje, zarówno jeśli działa umyślnie jak i nieumyślnie. Przepisy wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów.
Regina Skibińska
26.05.2023
Środowisko Administracja publiczna
Aż 57,53 proc. Polek twierdzi, że jest niedostatecznie wynagradzana – wynika z najnowszego raportu ADP. Luka płacowa w pensjach kobiet i mężczyzn stale się powiększa, a jak ujawnia ten raport, sytuacja w obszarze równości płac w ciągu ostatnich trzech lat w dwóch trzecich (65,31 proc.) polskich firm nie uległa poprawie lub się pogorszyła.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2023
Rynek Prawo pracy
Powrót do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Należy go złożyć pracodawcy w formie pisemnej. Wniosek ten jest skuteczny już od momentu przekazania go pracodawcy. Pracodawca nie uwzględni jednak wniosku złożonego przez uczestnika PPK po osiągnięciu 70. roku życia.
Anna Puszkarska
26.05.2023
Prawo pracy Finanse PPK
Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przepis nakładający na przedsiębiorcę sztywną karę za niedopełnienie obowiązku z zakresu prawa przedsiębiorców jest zgodny z ustawą zasadniczą. Sąd, który zajmował się sprawą doszedł bowiem do wniosku, że tego typu regulacja może nie tylko naruszać prawo sędziego do indywidualnej oceny sprawy, ale wręcz godzić w zasadę swobody działalności gospodarczej.
Inga Stawicka
26.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Energetyka
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego porozumiała się w kwestii podziału dodatkowych środków, którymi rząd ma jeszcze w tym roku zasilić budżety gmin, powiatów i województw. Z kompromisu wyłamał się Związek Gmin Wiejskich RP, który wolałby, aby podział odbył się na zasadach z 2022 r., premiujących gminy wiejskie. Ostatecznie decyzję, jak dodatkowe środki zostaną podzielone, podejmie resort finansów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.05.2023
Finanse publiczne Finanse samorządów
Obowiązek poddania przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarach miejskich ocenie oddziaływania na środowisko nie może zależeć wyłącznie od rozmiarów tego przedsięwzięcia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że prawo Unii stoi na przeszkodzie ustalaniu progów na takim poziomie, że w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie przedsięwzięcia pewnego typu byłyby z góry zwolnione z obowiązku przeprowadzenia takiej oceny. 
Krzysztof Sobczak
26.05.2023
Administracja publiczna Budownictwo

Refundację VAT za gaz może otrzymać tylko strona umowy

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy
Dla wnioskodawcy, który ubiega się o zwrot podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 r. do ogrzewania domu, kluczowe znaczenie ma to, czy jest odbiorcą końcowym, czyli stroną umowy. Kto faktycznie opłacił faktury jest sprawą drugorzędną. Z refundacji może też skorzystać osoba, która otrzymała dodatek węglowy pod warunkiem, że od stycznia 2023 r. jako główne źródło ogrzewania zadeklarowała kocioł gazowy i faktycznie go użytkuje co potwierdzają faktury VAT za gaz.
Robert Horbaczewski
25.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy
Gdy właściciela nieruchomości nie stać na jej obowiązkowe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, gmina może to nakazać lub sama wykonać i obciążyć go kosztami. Interwencje w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który stawia pytanie, czy taki ustawowy obowiązek wobec każdego spełnia wymagania konstytucyjne?
Krzysztof Sobczak
25.05.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Bez żadnego opóźnienia wprowadzono do Bazy Danych o Odpadach (BDO) funkcjonalności umożliwiające wystąpienie o wpis do rejestru firmom wprowadzającym i udostępniającym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Mogą to robić już od 24 maja, czyli od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Zofia Jóźwiak
25.05.2023
Środowisko Odpady Prawo gospodarcze
Wybór miejsca przechowywania poszczególnych wniosków pracowniczych związanych z kwestiami czasu pracy w części przypadków uzależniony jest od podstawy wnioskowania. Niektóre wioski „o to samo” umieszczane są bowiem w aktach osobowych lub w pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w zależności od tego, na który przepis przy składaniu wniosku powołał się pracownik.
Marek Rotkiewicz
25.05.2023
Prawo pracy

Koniec przepisów covidowych może być pułapką dla osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
Przepisy określające nowe terminy upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które były przedłużane z powodu pandemii, wejdą w życie 6 sierpnia 2023 r. Prawnicy przestrzegają jednak, aby podejmować rozważne decyzje dotyczące wnioskowania o nowe orzeczenia. Może być bowiem tak, że osoba z niepełnosprawnością pozostawać będzie przez jakiś czas bez orzeczenia, a co za tym idzie, jej opiekun pozostanie bez świadczeń.
Beata Dązbłaż
25.05.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
Zwiększenie odległości domów mieszkalnych od innych działek, więcej zieleni, placów zabaw i generalne zwiększenie komfortu mieszkańców - to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia resortu rozwoju, który ma zapobiec szerzeniu się tzw. patodeweloperki. Zdaniem ministerstwa, propozycja wyważa zarówno interes mieszkańców, jak i deweloperów i inwestorów.
Inga Stawicka
24.05.2023
Budownictwo
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kończy proces obejmowania mandatu przez wyłonionego w wyborach kandydata. Od tego dnia rozpoczyna się okres pełnienia przez niego obowiązków. Złożenie ślubowania jest obowiązkowe. Odmowa skutkuje wygaszeniem mandatu.
Marek Sondej
24.05.2023
Samorząd terytorialny
W porównaniu z poprzednimi latami zauważalna jest pewna poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy - spadły wskaźniki wypalenia zawodowego oraz ilość zachowań wykluczających. Natomiast przytłaczająca większość badanych (92 proc.) wskazuje, że ich pracodawca nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia płci w pracy. Kobiety z mniejszości etnicznych oraz należące do społeczności LGBT+ częściej doświadczają dyskryminacji – wynika z raportu Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Rynek Prawo pracy
Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Projekt ustawy zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczone możliwość zbywania biogazowani. Projekt został właśnie skierowany do drugiego czytania.
Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
24.05.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma przekształcić się w megabazę danych o budynkach i lokalach. Śląski Związek Gmin i Powiatów oszacował, że realizacja projektu, tylko po stronie samorządów, będzie kosztowała około 1 mld zł. Samorządowcy wskazują, że nie mają narzędzi, aby pozyskiwać wiele danych, które wymienia projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Robert Horbaczewski
24.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Prezes komunalnej spółki nie chciał udostępnić faktur związanych z wynajmem obiektów sportowych. Odmówił, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny i jej szczegółowe elementy składowe. Natomiast waloru takiego nie mają same ceny.
Dorian Lesner
24.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Prusaczyk: Zarządzanie jakością to mniej skarg pacjentów i odejść z pracy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie Compliance
Niejednokrotnie dzięki zgłoszeniom zdarzeń niepożądanych, niekiedy drobnych, a czasem poważniejszych, uniknęliśmy negatywnego wpływu na diagnostykę i leczenie pacjentów, niepotrzebnych roszczeń, a co najważniejsze wszyscy uczyliśmy się, jak unikać błędów i poprawiać skuteczność organizacji - mówi Artur Prusaczyk, wiceprezes spółki Centrum Medyczne.
Katarzyna Nocuń
24.05.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie Compliance
Nie tylko rodzice posiadający władzę rodzicielską, ale także osoby z rodzin patchworkowych, wychowujące z małżonkiem czy partnerem jego biologiczne dziecko, w tym rodziny osób LGBT, mogą korzystać z przywilejów rodzicielskich jako pracownicy wychowujący dzieci. Dla ustawodawcy liczy się bowiem stan faktyczny, a nie prawny – tak prawnicy zgodnie interpretują najnowsze zmiany w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Dochody budżetu państwa za 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 517,4 mld zł.
Krzysztof Koślicki
23.05.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski