Zmiany, które zaczęły w części już obowiązywać, albo wejdą w życie w najbliższym czasie, zostały ujęte w ramach 3 ustaw:

 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1592);
 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1564); oraz
 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, 1479).

 

Zmiany znacząco wpłyną na sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, nie tylko tych działających w branży stricte środowiskowej, ale także realizujących obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami w związku z prowadzoną działalnością w innym zakresie.

Co się zmienia od września 2018 roku

Najbardziej doniosłe znaczenie mają zmiany wprowadzone do ustawy o odpadach. Przepisy ustawy z dnia 20 lipca o zmianie ustawy o odpadach zaczęły, w przeważającej części, obowiązywać 5 września 2018 roku.

Wprowadzone modyfikacje lub nowe obowiązki w ustawie odpadowej obejmują takie kwestie jak, między innymi:

 • skrócenie możliwego okresu magazynowania odpadów,
 • określenie maksymalnej masy odpadów jaka może być magazynowana,
 • wprowadzenie obowiązku w zakresie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (monitoring),
 • wprowadzenie kontroli Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydawania zezwoleń odpadowych,
 • wprowadzenie konieczności posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy występowaniu o zezwolenia odpadowe oraz
 • wprowadzenie konieczności ustanawiania zabezpieczeń roszczeń przez posiadaczy odpadów posiadających zezwolenia odpadowe.

 

Wymogi w zakresie magazynowania

Dotychczasowy dopuszczalny okres magazynowania odpadów wynikającego z procesów technologicznych lub organizacyjnych został skrócony z 3 lat do 1 roku. Magazynowanie zostało również ograniczone poprzez wskazanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane w ramach zbierania odpadów. Masa ta nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku określonej w zezwoleniu lub pozwoleniu.

Jednocześnie dodatkowe ograniczenie wynika z konieczności liczenia wskazanych okresów łącznie dla kolejnych posiadaczy odpadów, co spowoduje konieczność kooperacji posiadaczy oraz podejmowania działań w zakresie gospodarowania odpadami w sposób bardziej prężny.

Miejsce, sposób magazynowania, rodzaj magazynowanych odpadów oraz maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich odpadów będą wskazywane przez stronę we wniosku o wydanie odpowiedniego zezwolenia, wraz z określeniem całkowitej pojemności instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.   

Kolejny, nowy obowiązek wprowadzony zmienioną ustawą obejmuje konieczność prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, z którego całodobowe zapisy powinny być przechowywane przez miesiąc od ich dokonania. Dostęp do zapisów uprawnione są uzyskać, na żądanie, między innymi, sądy, prokuratury, policja oraz wybrane ograny bezpieczeństwa. 

Nowe obowiązki przy uzyskiwaniu zezwoleń   

Szereg nowych regulacji przewidzianych w zmianach do ustawy nakłada obostrzenia w zakresie uzyskiwania dokumentacji niezbędnej do gospodarowania odpadami – zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Trudniej będzie uzyskać odpowiedni dokument uprawniający do gospodarowania odpadami we wskazanych zakresach, jako że konieczne będzie przedstawienie dodatkowej dokumentacji oraz dokonanie szeregu uzgodnień z wybranymi organami.

Zobacz też szkolenie on-line na temat zmian w pakiecie odpadowym

Przepisy ustawy z 20 lipca 2018 roku wprowadzają konieczność zasięgnięcia opinii wójta burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wprowadzono również dodatkowy wymóg w zakresie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzona przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrola również w miejscu zbierania

Kontrola spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska co do miejsc gospodarowania odpadami przeprowadzana była dotychczas przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, jednak dotyczyła jedynie miejsc, w których miało miejsce przetwarzanie odpadów oraz wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich przetwarzania. Obecnie kontrola ta dotyczyć będzie również miejsca zbierania odpadów

W odniesieniu do zbierania odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych konieczne jest obecnie posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której odbywają się powyższe procesy. Przy czym katalog możliwych tytułów prawnych został wskazany poprzez wyczerpujące wyliczenie – własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawa. Tym samym, inny niż dzierżawa stosunek zobowiązaniowy nie wchodzi w danej sytuacji w grę, to w znaczący sposób ograniczy pole manewru gospodarujących odpady we wskazanym zakresie. 

Czytaj też komentarz praktyczny Magazynowanie odpadów >>

Co więcej, obecnie wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zostało mocno powiązane z gospodarką przestrzenną danej gminy. W przypadku jeśli dla gminy, na której obszarze dochodzi do zbierania lub przetwarzania odpadów nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Oprócz wyżej wymienionych, do ustawy o odpadach został dodany nowy szeroki obowiązek w zakresie ustanawiania zabezpieczeń roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenia powinny pokrywać koszty usunięcia odpadów w razie:

 • a) składowania lub magazynowania w miejscu nieprzeznaczonym do tego,
 • b) cofnięcia zezwolenia lub
 • c) konieczności usunięcia odpadów lub pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięciu negatywnych skutków lub szkód w środowisku.    

Określenie wysokości i formy zabezpieczenia dokonywane jest przez właściwy organ w drodze postanowienia.


Marta Derewicz specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zajmuje się też obsługą projektów infrastrukturalnych, jest adwokatem w kancelarii Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp.k.