Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

Policja Wojsko

Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań instytucjonalnych? Nie widzę długoterminowej strategii zarządzania kryzysem granicznym. Trudno za taką uznać instytucjonalną korektę prawnej relacji pomiędzy formacjami mundurowymi - pisze adwokat dr Paweł Bała.

08.07.2024

Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

22.06.2024

Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

Prawo karne Wojsko

Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.

19.06.2024

Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

Nowe technologie Prawo europejskie

Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej inteligencji to systemy wysokiego ryzyka. Wbrew pozorom, AI Act precyzyjnie wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.

15.06.2024

Projekt ustanowienia „strefy buforowej” stawia pytania o przestrzeganie Konstytucji

Prawo karne Administracja publiczna

Czy rzeczywiście ustanowienie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej z Białorusią spowoduje, że służby tego kraju przestaną prowadzić działania hybrydowe? Czy zakaz nie jest skierowany w aktywistów, którzy niosą pomoc migrantom? Projektowane rozporządzenia stawia pytanie o konstytucyjność wprowadzenia takiego zakazu, bo delegacja ustawowa jest wątpliwa - pisze Daria Górniak-Dzioba, radczyni prawna.

07.06.2024

Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.

24.04.2024

Roszczenie planistyczne a potencjalne przeznaczenie nieruchomości

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

We wrześniu 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy tej ustawy, które nadal budzą duże emocje i wątpliwości interpretacyjne. Czy nadal można powoływać się na potencjalne przeznaczenie nieruchomości - zastanawia się Marek Foryś, radca prawny.

16.04.2024

Czy radny w gminie musi być „miejscowy”?

Samorząd terytorialny Wybory

Kodeks wyborczy posługuje się instytucją stałego zamieszkiwania jako jedną z przesłanek determinującą możliwość kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a później sprawowania tej funkcji. Czy w dobie coraz większej mobilności, wykorzystania technologii we wzajemnej komunikacji utrzymywanie tej przesłanki ma nadal sens - zastanawia się Dariusz Lasocki, radca prawny.

05.04.2024

Prof. Lipowicz: Samorząd wymaga wzmocnienia, ale najpierw trzeba uzdrowić administrację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej, która zamiast odbierać samorządom kolejne kompetencje, powinna się skoncentrować na strategicznych problemach państwa – mówi prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor „Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego”.

15.02.2024

Nieprawomyślność rekruta może przesądzić o tym, czy trafi do służby

Administracja publiczna Wojsko

Dyskusja na temat naboru do służb mundurowych sprowadza się zwykle do tego, czy podnosić, czy obniżać wymagania dotyczące sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych dla kandydatów. Równie jednak ważna, ale często pomijana przez rekrutów, jest przesłanka ich nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru. Zależy to od rodzaju służb, do których kandydują - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

08.02.2024

To ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Ład Przestrzenny

Z dniem 31 grudnia przedawnią się roszczenia mające podstawę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone 31 grudnia 2014 r. lub w latach 2015-2018. Obecnie przedawniają się już roszczenia z planów, które weszły w życie na początku 2014 r. Tak więc ten rok to ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości.

01.02.2024

Początek nowego roku to czas sporządzenia nowego planu postępowań

Zamówienia publiczne

Początek roku kalendarzowego to dla jednostek sektora finansów publicznych okres sporządzania planu postępowań o zamówienia publiczne. O ile te podmioty muszą sporządzić plan postępowań, o tyle na przykład podmioty prawa publicznego mogą taki dokument przygotować. To pozwoli zwiększyć zainteresowanie wykonawców ich zamówieniami. Wpływa też na transparentność podmiotów.

15.01.2024

Projekt ustawy o asystencji wpuszcza do systemu seniorów, jest ryzyko, że usługa trafi głównie do nich

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami w pierwszej kolejności powinny trafić do osób do 65 roku życia, chyba że uzyskały orzeczenie i korzystały z asystencji. Do seniorów powinny być kierowane inne instrumenty wsparcia. Oczywiście, docelowo usługi asystencji powinny objąć też osoby starsze, ale to wymaga większego budżetu - uważa dr Magdalena Kocejko, ekspertka ds. polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności.

28.12.2023

Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.

11.11.2023

Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

Samorząd terytorialny

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.

10.11.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory

Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.

20.09.2023

Odszkodowanie za zakażenie Legionellą trudne, ale możliwe

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.

07.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Zniszczenie swojej karty do głosowania nie jest przestępstwem

Prawo karne Samorząd terytorialny Wybory

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zasugerował podczas briefingu prasowego, jakoby zniszczenie (przedarcie) swojej karty referendalnej, mogło stanowić przestępstwo określone w art. 248 pkt. 3 kodeksu karnego. Taka interpretacja jest błędna. Wyborca w czasie między wydaniem karty do głosowania a jej umieszczeniem w urnie, może nią dysponować zgodnie ze swoją wolą - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

24.08.2023

Zmiana planu miejscowego niesie konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji działań organów w tym zakresie, a także możliwych dróg ewentualnego działania. Zmiany w miejscowych planach mogą bowiem istotnie ograniczyć korzystanie z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.

29.07.2023
1  2  3  4  5    16