Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory

Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.

20.09.2023

Odszkodowanie za zakażenie Legionellą trudne, ale możliwe

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.

07.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Zniszczenie swojej karty do głosowania nie jest przestępstwem

Prawo karne Samorząd terytorialny Wybory

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zasugerował podczas briefingu prasowego, jakoby zniszczenie (przedarcie) swojej karty referendalnej, mogło stanowić przestępstwo określone w art. 248 pkt. 3 kodeksu karnego. Taka interpretacja jest błędna. Wyborca w czasie między wydaniem karty do głosowania a jej umieszczeniem w urnie, może nią dysponować zgodnie ze swoją wolą - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

24.08.2023

Zmiana planu miejscowego niesie konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji działań organów w tym zakresie, a także możliwych dróg ewentualnego działania. Zmiany w miejscowych planach mogą bowiem istotnie ograniczyć korzystanie z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.

29.07.2023

Nieprecyzyjne przepisy o dostępie do informacji publicznej - utrudnienie i dla organu, i dla obywatela

Administracja publiczna

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że dostęp do informacji publicznej sprowadza się do prostego dylematu: albo otrzymam informację, albo nie. Jednak, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że jest wiele przypadków, w których postępowanie kończy się brakiem satysfakcji ze strony wnioskodawcy - wskazuje dr hab. Marlena Sakowska-Baryła. Przepisy nie są też dostosowane do tych, zawartych w RODO.

20.07.2023

Zbliża się koniec pandemii w prawie zamówień publicznych - czy będzie trudniej?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Koronawirus

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przyczyni się do zniesienia szczególnych rozwiązań, które zostały wdrożone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmianę podejścia zamawiających przygotowujących dokumentację postępowania, a w szczególności projektowanych zapisów istotnych postanowień umowy lub samych wzorów umów.

19.06.2023

Negocjacje w prawie zamówień publicznych sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów umożliwiających prowadzenie negocjacji treści złożonej oferty, w tym rozmów z wykonawcami w celu ulepszenia elementów treści ofert, było dobrym posunięciem. Spowodowało, że zamawiający ma możliwość m.in. uzyskania korzystniejszej cenowo oferty lub oferty mieszczącej się w budżecie zamawiającego.

08.05.2023

Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.

13.03.2023

Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Wojsko

Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.

24.02.2023

Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.

20.02.2023

Eksperci: Nowela Kodeksu wyborczego łamie Konstytucję, trzeba ją odrzucić

Administracja publiczna

Przewidziane w ustawie nowelizującej Kodeks wyborczy vacatio legis prowadzić będzie do wejścia aktu prawnego w życie w okresie ciszy legislacyjnej, biegnącej od 14 lutego b.r. Z uwagi na fakt, że wprowadzane zmiany mają charakter istotny, wejście noweli w życie stanowić będzie naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych. A co za tym idzie – jest sprzeczne z Konstytucją RP – oceniają konstytucjonaliści z zespołu doradców Senatu.

16.02.2023

Błąd w określeniu terminu nie może skutkować odrzuceniem ofert w przetargu

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Prawidłowe określenie terminu związania ofertą stanowi istotną czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Okres jego obowiązywania jest bowiem ściśle powiązany m.in. z okresem ważności wadium. Co dzieje się jednak w sytuacji, w której w dokumentacji postępowania określono ten termin błędnie? Problem analizuje radca prawny Marta Lipińska.

06.02.2023

Plan ogólny gminy, czy to recepta na wieloletnie zaniedbania w polityce przestrzennej?

Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej nowelizacji - ma szansę wprowadzić tak bardzo potrzebny ład do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego – pisze adwokat Marcin Jadczak, kierownik działu nieruchomości RK LEGAL.

01.02.2023

Starostowie muszą wypracować praktykę weryfikacji dowodów przedstawionych przez policję

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez starostę może dawać impuls do zmian legislacyjnych, jednak nie „nakazuje” jednoznacznie konieczności ich dokonania. Problemem będzie wypracowanie praktyki, uwzględniającej „nowe wytyczne”, w szczególności dotyczące weryfikowania dowodów przedstawionych przez policję i kierowców.

16.01.2023

Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

07.01.2023

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.

28.11.2022

Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl

25.11.2022

Rada Legislacyjna krytycznie o projekcie ustawy o ochronie ludności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sprawa ochrony ludności nie może sprowadzić się do zamiany nazwy dotychczasowej obrony cywilnej i otoczenia jej pewnymi „dodatkami”. Nie może też sprowadzić się do uchwalenia jednej ustawy „strażackiej” - uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze opiniujący projekt ustawy o ochronie ludności. - Projekt ma być „nowym otwarciem”, a nadal utrzymuje rozwiązania, pochodzące jeszcze z początkowego okresu PRL.

22.11.2022

Nowelizacja prawa budowlanego - odpowiedzialność za wprowadzenie organu w błąd ma odstraszać pieniaczy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie wydaje się, aby dla faktycznych pieniaczy groźba odpowiedzialności karnej była istotnym czynnikiem odstraszającym przed przedłużaniem postępowań. Najczęściej też ciężko „pieniaczom” będzie postawić zarzut umyślnego wprowadzenia organu w błąd ze względu na brak posiadania przez nich informacji na temat planowanej inwestycji - pisze Michał Siembab.

12.11.2022
1  2  3  4  5    15
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski