Błąd w ustawie - strażacy ochotnicy nie dostają ekwiwalentu za akcje

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - alarmuje dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.

19.01.2022

Warto korzystać z obiektywnej i niezależnej oceny audytora, by wdrożyć potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Systematycznie dokonywany audyt wewnętrzny może być kluczowym wsparciem burmistrza w osiąganiu zakładanych celów, pod warunkiem, że jest wiarygodny, profesjonalnie przeprowadzony i oparty na relacji zaufania. Duże znaczenie mają umiejętności komunikacyjne audytora, jego wsłuchanie się w potrzeby audytowanego.

17.01.2022

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?

Administracja publiczna Prawo pracy

W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy, a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji na wschodniej granicy Polski – pisze Karol Wysocki.

02.12.2021

Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

Administracja publiczna RODO

Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.

27.11.2021

Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.

24.11.2021

Świadczenie pielęgnacyjne powinno być uwzględniane przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoba pracująca „na etat” i otrzymująca kwotę odpowiadającą świadczeniu pielęgnacyjnemu jest w gorszej sytuacji; rozważać można, czy nie ma miejsca tutaj naruszenie zasady równości. Jeżeli ktoś otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, to powinno się ono wliczać do dochodu w rozumieniu przepisów o dodatku mieszkaniowym - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec.

21.11.2021

Prof. Pietraś: Polska powinna uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Administracja publiczna

Skoro korzystaliśmy już z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sytuacji zagrożeń istniejących setki kilometrów od granic Polski, podczas aneksji Krymu i działań Rosji w 2014 roku, to tym bardziej powinniśmy uruchomić ten artykuł w sytuacji, która dotyczy bezpośrednio granicy Polski. Nasz rząd powinien dążyć do umiędzynarodowienia obecnego kryzysu na granicy z Białorusią.

17.11.2021

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo

W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.

22.10.2021

Uchodźca, migrant ekonomiczny, repatriant – kim są cudzoziemcy w Polsce?

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Uchodźcy, nielegalni migranci, repatrianci? Te określenia odmieniane są przez wszystkie przypadki zarówno przez polityków, dziennikarzy jak i zwykłych obserwatorów życia publicznego. Warto określić poszczególne grupy migrantów przebywających w naszym kraju. Opisać je i scharakteryzować by łatwiej było nam poruszać się w gąszczu często pozornie bliskoznacznych pojęć.

12.10.2021

Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie samorządowe kolegia odwoławcze zostały jakby zapomniane - celebrują jubileusze (np. przypadającą w ubiegłym roku 30 rocznicę ich powołania), jednak czynią to często w wąskim gronie - pisze dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I twierdzi, że konieczne są zmiany, które umożliwią SKO właściwe pełnienie funkcji.

08.10.2021

Dyżury aptek - powiat kijem nic nie wskóra, potrzebna marchewka

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Problemy z dyżurami aptek są konsekwencją art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustala je rada powiatu, która nie jest właścicielem aptek ani pracodawcą aptekarzy. Szczucie mieszkańców na aptekarzy jako skutek działań starostów, żądania darmowej pracy, próby wpływania na niezależność i pracę farmaceutów, nie świadczą o chęci dialogu. Zniechęcają do jakiejkolwiek współpracy

16.09.2021

Gminy powinny doceniać audytorów wewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Zatrudnienie audytora wewnętrznego jest ściśle określone przepisami prawa i zależne od wartości planu finansowego. Jednak progi kwotowe nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kwalifikacje audytora, bo im bardziej wszechstronny audytor, tym większa skuteczność jego pracy. Stosunkowo duża rotacja audytorów związana jest też często z niskimi warunkami płacowymi – mówi Patrycja Szulin,

30.08.2021

Stefan Jacyno: Niemcy odpowiadają za Holokaust, Polacy za niesprawiedliwą nacjonalizację

Prawo cywilne Administracja publiczna

Uchwalona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wywołała istotny kryzys w relacjach izraelsko – polskich. Zarzucono, że jest to prawo antysemickie i utrwalające zbrodnie Holocaustu. Nawet jeśli uznać izraelską reakcję, a także wsparcie USA dla niej, za przesadne, to prawdą jest, że nie rozliczyliśmy się z niesprawiedliwej nacjonalizacji - pisze adwokat Stafan Jacyno

18.08.2021

Zbyt radykalne rozwiązania w nowelizacji kpa

Prawo cywilne Administracja publiczna

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z jednej strony ukróci proceder z dziką reprywatyzacją w takich miastach jak Warszawa i przejmowaniem mienia przez handlarzy roszczeń. Z drugiej jednak strony zamyka prawowitym spadkobiercom drogę do rekompensaty za utracone mienie i właśnie z tym aspektem zmian wiąże się wzburzenie i emocjonalne postawy Izraela i USA.

17.08.2021

Niebezpieczna nowelizacja o nieważności decyzji administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W sposób niemalże niezauważony, w cieniu Lex TVN, Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych. Co więcej, ostatecznie nadana przez Sejm treść ustawy zmieniającej jest jeszcze bardziej radykalna, aniżeli ta przyjęta za pierwszym razem - twierdzi adwokat Maciej Obrębski.

16.08.2021

Realizacja celów długoterminowych ważnym czynnikiem rozwoju miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Miasta to centra rozwoju-lokomotywy - krajowe, regionalne, subregionalne i lokalne - których zadaniem jest m.in. tworzenie ponadlokalnej infrastruktury społecznej i ekonomicznej. Efektywne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego i kształtowanie gospodarki opartej o wiedzę prowadzi do rozlewania się ich rozwoju-dyfuzji na obszary funkcjonalnie zależne

15.07.2021

Fundusz odbudowy - „wielka korupcja” za unijne pieniądze?

Administracja publiczna Prawo unijne

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej - twierdzą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras. Jak zwuważają, ma on być wykorzystany do wyprowadzania z kryzysu gospodarek, ale może też posłużyć do umocnienia praktyk i systemów niedemokratycznych.

08.07.2021

Covidowe budowy - przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niejasnych przepisów

Administracja publiczna Budownictwo

Rząd i urzędnicy zachęcali przedsiębiorców do przekwalifikowywania i inwestowania w budowle covidowe. Zatem nie rozumiem, jak w tym kontekście w ogóle można mówić o wykorzystywaniu luk w prawie czy nadużywaniu przepisów, skoro było to zaplanowane działanie rządu ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom - mówi prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

30.06.2021

Miało być wykonanie wyroku TK, będzie ustawowe wygaszanie reprywatyzacji

Finanse samorządów Administracja publiczna

Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa posłowie tak zmienili kodeks postępowania administracyjnego, że zamkną drogę do odzyskania nieruchomości czy odszkodowania, jeśli w okresie PRL pozbawiono ówczesnych właścicieli prawa własności i na podstawie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

26.06.2021

Zakres finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminę do korekty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem reformy nie powinno być burzenie tego co dobre, ale doskonalenie tego co jest niedoskonałe w funkcjonowaniu. W celu uniknięcia chaosu interpretacyjnego, w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych należy dokonać korekt i doprecyzowania artykułów związanych z finansowaniem OSP - pisze dr Dariusz P. Kała.

21.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski