Marek A. (dane zmienione) zwrócił się do komendanta powiatowego policji o sporządzenie i doręczenie cyfrowej kopii akt postępowania administracyjnego z 2005 r., które dotyczyło przydzielenia lokalu mieszkalnego. Organ wydał postanowienie, którym odmówił udostępnienia akt, ponieważ stwierdził, że wnioskodawca jest już w ich posiadaniu, a kolejne żądanie stanowi nadużycie prawa. Marek A. wniósł zażalenie. Komendant wojewódzki utrzymał jednak w mocy sporne rozstrzygnięcie. Nie zakończyło to sporu, ponieważ wnioskodawca złożył skargę.

Wniosek o wgląd w akta sprawy - WZÓR DOKUMENTU >

 

Strona ma prawo dostępu do akt

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że zgodnie z art. 73 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Przepisy zakładają też, że organ może zapewnić stronie dokonanie tych czynności w swoim systemie teleinformatycznym (art. 73 par. 3 kpa). Natomiast art. 73 par. 2 kpa stanowi, że strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

PROCEDURA Udostępnienia akt sprawy >

Czytaj także: WSA: Informacja o karierze zawodowej policjanta jest jawna >>>

Co do zasady nie można odmówić

Na gruncie tej sprawy, organy obu instancji odmówiły udostępnienia żądanych akt, z uwagi na ich uprzednie przekazanie wnioskodawcy. Do udostępnienia doszło bowiem 27 sierpnia 2014 r. Marek A. odebrał wówczas osobiście komplet dokumentacji. Stanowisko to nie zyskało jednak aprobaty sądu, który podkreślił, że co do zasady organ nie może odmówić stronie wydania odpisu lub kopii dokumentu z akt, powołując się na to, że już kiedyś to zrobił. Odmowy nie może też uzasadniać ilością spraw zainicjowanych przez wnioskodawcę, trudnościami organizacyjnymi lub faktem, że akta sprawy składają się głownie z dokumentów znanych lub wydanych stronie.

Kosicki Tomasz: Dostęp do akt w postępowaniu KPA - komentarz praktyczny >

 


Tylko nadużywanie prawa uzasadnia odmowę

Natomiast w przypadku nadużywania prawa, np. poprzez wielokrotne zawracanie się o przesłanie tych samych dokumentów, organ ma możliwość odmowy ponownego udostępnia akt. Okoliczność ta musi zostać za każdym razem wykazana. Sąd zwrócił uwagę, że niniejsza sprawa dotyczy pierwszej prośby wnioskodawcy o przesłanie akt w formie cyfrowej. Ponadto należy podkreślić, że od ostatniego odbioru dokumentacji, w formie tradycyjnej, doszło w 2014 r., czyli kilka lat temu. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżone i poprzedzające je postanowienie. Oznacza to, że sprawa wróci na biurko komendanta powiatowego policji.

Czytaj też: Udostępnienie stronie akt sprawy poza siedzibą organu >

Wyrok WSA w Krakowie z 3 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 1051/21