Andrzej P. domagał się od Komendanta Miejskiego Policji udostępnienia dokumentów dotyczących jego podwładnego, a obejmujących m.in. dyplom ukończenia szkoły, informację o przebiegu drogi zawodowej oraz wysokości wynagrodzenia. Organ odmawiając wyjaśnił, że żądane dokumenty mają charakter prywatny i nie podlegają upublicznieniu.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej >

Mężczyzna zwrócił się więc do sądu administracyjnego dodając, że odmowa udzielenia informacji powinna przybrać formę decyzji. W odpowiedzi organ podtrzymał poprzednie stanowisko, wyjaśniając, że skoro dane o które wnioskowano, nie stanowią informacji publicznej, wydanie decyzji odmownej byłoby niezgodne z prawem.

Zobacz procedurę w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

Czytaj: WSA: Badania psychiatryczne policjanta mogą podlegać udostępnieniu>>

Policjant to funkcjonariusz publiczny, informacje o zaszeregowaniu jawne

Sąd przypomniał, że informacja o osobach pełniących funkcje publiczne, mająca związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, jest jawna i podlega udostępnieniu. Wskazał, że dlatego nie można w tym przypadku mówić o ochronie takich informacji ze względu na ich prywatność. - Policjant bez wątpienia jest funkcjonariuszem publicznym, a zatem informacje dotyczące podejmowanych przez niego w ramach obowiązków służbowych działań - mieszczących się w ustawowych kompetencjach Policji - są informacją publiczną. Konsekwentnie, informacje na temat posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego funkcjonariusza publicznego, przebiegu kariery zawodowej oraz stanu zdrowia, dające obraz kompetencji (kwalifikacji i predyspozycji) do pracy na określonym stanowisku, również stanowią informację publiczną. Nie jest przy tym tak, jak twierdził Komendant Policji, że informacje publiczne muszą wynikać z dokumentów urzędowych, aby podlegały udostępnieniu - uzasadniał. 

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Sąd podkreślił, że ich źródłem mogą być również dokumenty prywatne wytworzone w związku z rozpoczęciem, trwaniem lub zakończeniem stosunku służbowego funkcjonariusza publicznego, jeśli tylko dokumenty te stanowią część bazy informacyjnej wykorzystywanej przez dany podmiot publiczny. - Do tej grupy zaliczyć można np. informacje o przebiegu drogi zawodowej policjanta. Tym samym rację miał skarżący, że organ powinien udostępnić mu żądany życiorys policjanta, kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej, wyższej i policyjnej, jak też aktualne badania psychiatryczne, aby nie narazić się na zarzut bezczynności w sprawie - dodał. 

 

 

Wysokość wynagrodzenia to dane wrażliwe

Sąd wskazał, że nieco inaczej jest w przypadku wynagrodzenia. Jest to co prawda informacja publiczna (art. 6 u.d.i.p.), gdyż wynagrodzenie funkcjonariuszy, wraz ze wszystkimi składnikami finansowane są ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna. Istotne ograniczenie wprowadza tutaj jednak art. 5 u.d.i.p., który stanowi, że prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - wskazał. 

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione >

Ponadto, prawo to ograniczone jest także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W ocenie sądu, wysokość wynagrodzenia konkretnego policjanta stanowi jednak tzw. dane wrażliwe, przy których udostępnieniu poszanowanie prawa do prywatności powinno mieć priorytet, o ile nie dotyczy osób pełniących funkcję organu (komendant, zastępca komendanta).

Czytaj w LEX: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego >

-  W tym przypadku i przy braku zgody zainteresowanego funkcjonariusza na ujawnienie wysokości jego wynagrodzenia, Komendant Policji powinien wskazać wnioskodawcy wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza w takim samym stopniu służbowym i na takim samym stanowisku jak ten którego dotyczył wniosek, z uwzględnieniem tzw. wysługi lat - uzasadnił. 

Wyrok WSA w Rzeszowie, sygnatura: II SAB/Rz 79/21