Wnioskodawca zwrócił się do komendanta powiatowego Policji z żądaniem udostępnienia informacji dotyczącej funkcjonariusza wskazanego z imienia i nazwiska. Chodziło o jego życiorys, kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej, wyższej i policyjnej, informacje o przebiegu drogi zawodowej, kopię mianowania, kopię oświadczenia majątkowego oraz kopię badań psychiatrycznych. Organ poinformował, że zakres żądanych informacji wykracza poza pojęcie informacji publicznej, więc ich nie udzieli. W świetle powyższego, wnioskodawca wniósł skargę. Podkreślił, że ubiegał się o dokumenty stanowiące informację publiczną po anonimizacji danych wrażliwych. Tymczasem nie otrzymał nawet decyzji o odmowie, więc zarzucił, że organ pozostaje w bezczynności.

 


Informacje o funkcjonariuszu są publiczne

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że policjant jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Natomiast żądanie udostępnienia wskazanych we wniosku informacji nie dotyczy dokumentów prywatnych. Informacje o podejmowanych przez funkcjonariusza w ramach obowiązków służbowych działań, mieszczących się w ustawowych kompetencjach Policji, są bowiem co do zasady informacją publiczną. Sąd podkreślił, że informacje te mogą wynikać także z dokumentów nieurzędowych wytworzonych w związku z rozpoczęciem, trwaniem lub zakończeniem stosunku służbowego funkcjonariusza. Pod warunkiem jednak, że dokumenty te stanowią część bazy informacyjnej wykorzystywanej przez dany podmiot publiczny. Tym samym do grupy tej można zaliczyć informacje o przebiegu drogi zawodowej.

Czytaj także: Procedury policjantów dostatecznie nie chronią - potrzebne zmiany >>>

Nie wszystkie informacje są bezwarunkowo udostępniane

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Kryterium tych warunków spełniają informacje na temat posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, przebiegu kariery zawodowej oraz stanu zdrowia.

Tym samym życiorys, kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wyższej i policyjnej, informacja o przebiegu drogi zawodowej, kopia aktu mianowania na policjanta oraz kopia aktualnych badań psychiatrycznych stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Nie oznacza to jednak, że dokumenty te podlegają bezwarunkowemu udostępnieniu, ponieważ mogą one zawierać dane dotyczące prywatności policjanta. WSA podkreślił, że w takim przypadku dokumenty nie tracą charakteru informacji publicznej, ale podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 5 ust. 2 udip. Jeśli więc zajdą przesłanki określone w tym przepisie, organ odmawia udostępnienia takiej informacji. Konieczne jest wówczas wydanie decyzji w tym zakresie.

 

Oświadczenie majątkowe nie ujrzy światła dziennego

Natomiast jeśli chodzi o oświadczenie majątkowe, sąd powołał art. 62 ust. 5 ustawy o Policji. Przepis ten stanowi, że informacje zawarte w takim oświadczeniu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Art. 5 ust. 1 udip stanowi zaś, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ograniczenie to uzasadnia stanowisko, że komendant powinien wydać decyzję odmowną w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, WSA orzekł, że organ pozostawał w bezczynności i zobowiązał go do rozpoznania wniosku.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 9 września 2021 r., sygn. akt II SAB/Rz 11/21