W programie będą mogły uczestniczyć również gminy, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

 


Środki finansowe z programu będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2019. Dofinansowanie będą też mogły pozyskać gminy na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne dla osób, które nie otrzymywały tych usług w tym roku.

Czytaj też komentarz praktyczny: Uchwała rady gminy w sprawie gminnych usług opiekuńczych – szczegółowe warunki przyznawania gminnych usług opiekuńczych

50 proc. dofinansowania na świadczenie usług dla seniorów

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla osób samotnych i starszych od 75 lat, zamieszkałych na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców. Początkowo program zakładał wsparcie dla gmin do 20 tys. mieszkańców, później do 40 tys. mieszkańców,  a od 1 lipca 2018 r. do 60 tys. mieszkańców.

W ramach programu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z 50 proc. dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie. Rozwiązanie to służy zapewnieniu wysokiego standardu usług, co według resortu zapewnia realizacja przez gminę i jej pracowników.

Na realizację programu zabezpieczono środki z budżetu państwa w wysokości ponad 57 mln zł.

Czytaj też: Usługi opiekuńcze są niedofinansowane

Resort podsumowuje realizację „Opieki 75+” w 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 r. w programie uczestniczyło 358 gmin. Zapotrzebowanie zgłaszały za pośrednictwem wojewodów do 30 czerwca na środki z rezerwy celowej na kwotę łącznie ponad 6 mln zł (wojewodowie już dysponują tymi środkami).

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Jak wynika z analizy rocznych sprawozdań resortowych MRPiPS, w roku 2017 w stosunku do roku 2016 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich nastąpił wzrost o ok. 7 proc. liczby osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze.

Nie wszystkie gminy realizują usługi opiekuńcze

Resort rodziny podkreśla, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gmin o charakterze obowiązkowym, nie wszystkie gminy w Polsce realizują jednak usługi opiekuńcze. Z przeprowadzonego w maju br. sprawozdania jednorazowego skierowanego do gmin wynika, że w 2017 r. usługi opiekuńcze realizowało 85 proc. (2 119 gmin).

Z badania wynika także, że ponad połowa  gmin przy realizacji usług opiekuńczych w 2017 r. korzystała z dwóch lub trzech form zatrudnienia.

Czytaj też: Wojewoda: rada gminy musi ustalić koszt godziny usługi opiekuńczej