Instytucja głosowania korespondencyjnego jako jedna z tzw. alternatywnych procedur głosowania, ma na celu pomóc wyborcom, którzy niejednokrotnie napotykają poważne ograniczenia w dotarciu do lokali wyborczych. Z takiego głosowania może skorzystać wyborca:

 

Jak dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu:

 1. ustnie;
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 3. telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Osoba z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do wniosku musi dołączyć kserokopię lub skan aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (art. 53b par. 3a Kodeksu wyborczego). Może zażądać też dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.  Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 25 marca 2024 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów, czyli do 2 kwietnia 2024 r. (art. 53b par. 1 Kodeksu wyborczego). Przeczytaj także: Covid nie uprawnia do głosowania korespondencyjnego

O dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

 

Kto nie może głosować korespondencyjnie?

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:

 • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych,
 • umieszczeni w spisach wyborców w domach pomocy społecznej,
 • umieszczeni w spisach wyborców w zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich,
 • którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Przeczytaj także:

 

Procedura doręczenia pakietu wyborczego

Pakiet wyborczy wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma nie później niż 6 dnia przed dniem wyborów (art. 53e par. 1 Kodeksu wyborczego).  Pakiet wyborczy doręcza wyborcy urzędnik wyborczy za pośrednictwem przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia (art. 53e par. 8 Kodeksu wyborczego). 

Przeczytaj także: Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

Jak wygląda procedura głosowania korespondencyjnego

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania (art. 53h par. 1 Kodeksu wyborczego). 

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, kopertę zwrotną przekazuje przedstawicielowi Poczty Polskiej. Z kolei wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może:

 • przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej;
 • w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej – tylko osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę (art. 53h par. 5 Kodeksu wyborczego)

Odbiór następuje tylko za osobistym pokwitowaniem i okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę,
 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania,
 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

 

Nowość
Nowość

Joanna Kielin-Maziarz, Ewa Olejniczak-Szałowska, Krzysztof Skotnicki

Sprawdź