Ustawodawca kierując się potrzebą ułatwienia, a w niektórych wypadkach wręcz umożliwienia udziału w wyborach wyborcom, którzy napotykają poważne trudności organizacyjno-techniczne w dotarciu do lokali wyborczych wprowadził w 2011 r. instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Zgodnie z art. 53a par. 1 Kodeksu wyborczego, głosować korespondencyjnie może: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego także w stosunku do osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

W związku z powyższym, na podstawie art. 40 pkt 5) ppkt a) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dodano do art. 53a Kodeksu wyborczego par.  1a zgodnie z którym głosować korespondencyjnie mogą także:

  • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  • wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat - jako najbardziej zagrożeni wirusem, by w ten sposób również ta grupa wiekowa mogła głosować bez konieczności narażania się na ryzyko zarażenia.

W chwili wejścia w życie art. 53a par. 1a pkt 1 Kodeksu wyborczego, wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, zawierało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Zgodnie z par. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, chorobami o których mowa były: cholera, dżuma płucna, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), Ebola (EVD), ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowe rozporządzenie obowiązywało do dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

Nowe rozporządzenie nie przewiduje covidu

Zgodnie z par. 5 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego powstaje jedynie w przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących:

  • cholerę,
  • dżumę płucną,
  • zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
  • bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS),
  • Ebolę (EVD),
  • ospę małpią,
  • ospę prawdziwą
  • wirusowe gorączki krwotoczne.

Ponadto w par. 2a rozporządzenia przewidziano, że obowiązkowej izolacji w warunkach domowych podlegają jedynie osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem ospy małpiej lub zachorowanie na ospę małpią lub podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, wobec których lekarz lub felczer nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.

W związku z tym, iż obecne rozwiązania prawne nie przewidują stosowania kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku wystąpienia u człowieka choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) należy przyjąć, iż wystąpienie tej choroby u wyborcy nie uprawnia go do głosowania korespondencyjnego na podstawie art. 53a par. 1a pkt 1 Kodeksu wyborczego.