Opublikowane 18 stycznia w Dzienniku Ustaw rozporządzenie z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ustaliło, że kwota przypadająca na jeden mandat radnego ma wynosić:

  • w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców 1344,16 zł, 
  • w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 1613,00 zł. 

Na poziomie powiatowym i wojewódzkim kwoty, od której wylicza się limity wynoszą:

  • w wyborach do rady powiatu - 3225,99 zł,
  • w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 4838,99 zł,
  • w wyborach do sejmiku województwa - 8064,98 zł.

Przeczytaj także: Samorządy krytyczne wobec zmian w prawie wyborczym>>

Wzrost limitów w stosunku do obowiązujących poprzednio wyniósł ok 13 procent. Limit wydatków ustala się, mnożąc wyżej wymienione kwoty, przypadające na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów.

Zwiększenie dotychczasowych kwot limitów wynika ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o czym stanowi Kodeks wyborczy.

Czytaj w LEX:

Obowiązek sprawozdawczy komitetów wyborczych >>>

Usuwanie plakatów i haseł wyborczych >>>

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej? >>>