Przepis art. 379 par. 1 Kodeksu wyborczego zobowiązuje Ministra Finansów do podwyższenia, w drodze rozporządzenia, kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc., w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w „Monitorze Polskim” do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału.

Przeczytaj także: Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

Minister finansów uzasadnił, że w związku z tym, że wskaźnik ten wzrósł o 6,5 proc., konieczne jest podwyższenie kwot przypadających na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. I o taki procent zwiększy się kwota limitu. Zgodnie z rozporządzeniem z 28 marca 2024 r.  od 4 kwietnia kwota wydatków wygląda następująco:

  • rady gminy w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców: 1 431,53 zł (było 1 344, 16 zł);
  • rady gminy w gminach liczących powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy: 1 717,85 zł (było 1 613 zł);
  • rady powiatu: 3 435,68 zł (było 3 225,99 zł);
  • rady miasta w miastach na prawach powiatu: 5 153,52 zł (było 4 838,99 zł);
  • sejmiku województwa: 8 589,20 zł ( było 8 064,98 zł).

Kwoty będące podstawą obliczenia limitu wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta nie podlegają podwyższeniu.
Łączny limit wydatków komitetu wyborczego jest sumą składników wynikających z obliczenia limitu na podstawie rejestracji list kandydatów na radnych i limitu obliczonego na podstawie rejestracji kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zgłoszonych przez dany komitet.

Komitety powinny uwzględnić te kwoty w czasie finansowania kampanii wyborczej kandydatów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nowość
Nowość

Joanna Kielin-Maziarz, Ewa Olejniczak-Szałowska, Krzysztof Skotnicki

Sprawdź