Starszy chorąży Zbigniew R. wystąpił do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z wnioskiem o wypłatę odprawy mieszkaniowej. Z rozkazu personalnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynikało, że zostanie on zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy pod koniec stycznia 2020 r. wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego  dokonanego przez żołnierza.

 

 

Skarżący pełnił zawodową służbę wojskową jako służbę stałą i w ostatnim dniu pełnienia czynnej służby wojskowej posiadał 28 lat, 6 miesięcy i 3 dni wysługi od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową.

Wobec tego, według ustawy o zakwaterowaniu wysokość należnej odprawy mieszkaniowej uzależniona jest od "ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza". Żołnierz jako ten dzień wskazał 12 czerwca 2017 r., w którym to członkami jego rodziny byli: żona, a także dwóch synów.

Sprawdź też: II SA/Wa 1360/20, Znaczenie zwrotu „w dniu wskazanym przez żołnierza” - Wyrok WSA w Warszawie >

Norma powierzchniowa liczona na jednego syna

Z tym, że Zbigniew R. rozwiódł się w 2018 r. Ponadto jeden syn zawarł związek małżeński w czerwcu 2019 r.

W marcu 2020 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego orzekł o wypłacie Zbigniewowi R. odprawy mieszkaniowej w wysokości 139 tys. 471,87 zł. Jak wskazał dyrektor, dla wyliczenia wysokości odprawy przyjęto dwie normy powierzchniowe należne wnioskodawcy i jego synowi S. Wypłata odprawy mieszkaniowej z uwzględnieniem normy na syna, który zawarł związek małżeński i normy na byłą małżonkę byłaby, jak uznał organ, sprzeczna z art. 47 ustawy o zakwaterowaniu. A zatem uwzględnieniu do wyliczenia odprawy mieszkaniowej podlegał tylko jeden syn.

Starszy chorąży złożył odwołanie od tej decyzji. Bezskutecznie, a następie skargę do sądu administracyjnego.

Sąd I instancji uchyla decyzję

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Uznał, że istota sporu sprowadzała się do sposobu wyliczenia odprawy mieszkaniowej. Zdaniem sądu według art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu nie budzi wątpliwości, że do wyliczenia odprawy mieszkaniowej należy przyjąć "ilość norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej, w dniu wskazanym przez żołnierza."

Sprawdź też: II SA/Wa 1467/20, Uznanie byłych członków rodziny, za mających wpływ na ilość norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza. - Wyrok WSA w Warszawie >>>

Jak zauważył WSA, skarżący wskazał do dokonania ustaleń przez organ dzień 12 czerwca 2017 r., kiedy to przysługiwało mu uprawnienie do czterech norm. Mimo stwierdzenia, że drugi syn skarżącego i była małżonka skarżącego w dniu wskazanym przez żołnierza w oświadczeniu spełniali przesłanki z art. 26 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, organ I instancji nie uwzględnił ich przy ustalaniu ilości norm. Bo byłoby to sprzeczne z celem odprawy mieszkaniowej. Sama jednak okoliczność, że skarżącemu w dniu 12 czerwca 2017 r. przysługiwały cztery normy nie była przez organ kwestionowana. Żona mieszkała wówczas z żołnierzem, a obaj synowie, wspólnie zamieszkujący, nie ukończyli wówczas 25 lat, jak też żaden z nich nie zawarł do tej daty związku małżeńskiego.

Zdaniem Sądu, okoliczność, że w dacie wydawania decyzji przez organ I instancji pani R. nie była już żoną skarżącego, a syn skończył 25 lat i zawarł związek małżeński, nie wpływa na uprawnienie skarżącego do odprawy mieszkaniowej ani na jej wysokość.

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożyła Agencja Mienia Wojskowego. Główny argument skargi to przyjęcie, że do wyliczenia wartości przysługującego lokalu (jako elementu odprawy mieszkaniowej) należy brać pod uwagę ilość norm przysługujących żołnierzowi w dniu przez niego wskazanym jest sprzeczny z instytucją odprawy.

 

Oddalenie kasacji Agencji

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiony przez WSA pogląd jest prawidłowy. I tak, artykuł 47 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu stanowił w momencie wydawania decyzji: "Odprawa mieszkaniowa wynosi 3 proc.  wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie może być niższa niż 45 proc. oraz wyższa niż 80 proc. wartości przysługującego lokalu mieszkalnego."

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego poprawność rozumowania sądu I instancji co do wykładni zwrotu ""ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza" potwierdza jednoznacznie analiza zmian ustawodawczych odnoszących się do tego niezbędnego do wyliczenia odprawy mieszkaniowej elementu tj. "ilości norm".

W obecnym stanie prawnym po nowelizacji z marca 2022 r. ustawodawca usunął wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Wynik wykładni historycznej dowodzi poprawności poglądu sądu pierwszej instancji.

NSA zauważył, że zwrot "w dniu wskazanym przez żołnierza" oznacza, że stan rodziny żołnierza przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej jest uwzględniany na dzień wskazany przez wnioskodawcę, a nie na dzień wydania decyzji.

Sygnatura akt III OSK 5108/21, wyrok z 2 czerwca 2022 r.

 

Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska

Sprawdź