W związku z agresją Rosji na Ukrainę Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły status natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy, co wymaga gotowości do zameldowania się w jednostce w czasie do 6 godzin i do 12 godzin. Żołnierze WOT pomagają na granicach, w relokacji uchodźców z Ukrainy, wcześniej przydzielani byli do zadań związanych z usuwaniem skutków pandemii.

Czytaj także: Firma nie wie, że zatrudnia żołnierzy WOT. I nagle może zostać bez pracowników>>

Zawadzka-Filipczyk Paulina: Wezwanie poborowych na ćwiczenia do wojska - obowiązki pracodawcy i pracownika >

Stracone lekcje trzeba odrobić

- Przepisy dotyczące pełnienia terytorialnej służby wojskowej nie przewidują szczególnych rozwiązań w sytuacjach kolizji służby z nauką w szkole. - mówi Prawo.pl radca prawny Maciej Sokołowski. - Co do zasady służbę pełni się w dniach wolnych od pracy, a więc z reguły w dniach wolnych od nauki, co wyklucza konieczność opuszczania zajęć. Gdyby jednak doszło do potrzeby pełnienia służby w dniach przeznaczonych na zajęcia, nieobecność w szkole trzeba rozpatrywać w świetle przepisów oświatowych o usprawiedliwianiu nieobecności - mówi prawnik.

Przyjmowanie do szkół i przedszkoli uczniów z Ukrainy - wzory przetłumaczone na język ukraiński >>

Dodaje, że w takim przypadku wiele zależy od rozwiązań zawartych w statucie poszczególnej szkoły. Jeżeli trudno będzie ustalić takie szczegółowe statutowe przepisy, skłania się ku konieczności akceptowania nieobecności wywołanej odbywaniem służby za usprawiedliwioną. - Z uwagi na to, że służbę mogą pełnić osoby pełnoletnie, usprawiedliwienie szkolne powinno być sporządzone przez samego pełnoletniego ucznia, w miarę możliwości z udokumentowaniem pełnienia w danym czasie służby - tłumaczy.

 

Sprawdź: Czy pracownik szkoły w okresie powołania do terytorialnej służby wojskowej na okres dwóch tygodni, powinien przebywać na urlopie bezpłatnym? Jeżeli w okresie powołania zahacza o jeden tydzień urlopu wypoczynkowego? >>

Egzamin klasyfikacyjny

Problemem może być klasyfikacja, jeżeli nieobecności było dużo. Klasyfikacja z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

 

 

Jeżeli dojdzie do skrajnej sytuacji, w której uczeń miał taką usprawiedliwioną absencję na ponad połowie zajęć i nie opanował materiału z podstawy programowej, wówczas dla uzyskania klasyfikacji konieczne będzie zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego na wniosek ucznia -tłumaczy radca prawny Maciej Sokołowski.