Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę ma na celu zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ponadto ustawa ma wpłynąć na wzrost zainteresowania wstępowaniem do służb oraz do Sił Zbrojnych RP.

Czytaj również: Będzie nowe świadczenie motywacyjne w służbach podległych MSWiA>>

Czytaj w LEX: Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej >>>

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Ustawa poprzez wprowadzenie zmian m.in. w ustawach:

 1. z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 2. z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
 3. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 4. z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin,
 5. z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 6. z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 7. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 8. z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
 9. z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
 10. z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 11. z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa,
 12. z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej,
 13. z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

- przyznaje funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, objętych niniejszą ustawą oraz żołnierzom zawodowym, nowe świadczenie zwane „świadczeniem za długoletnią służbę”.

- Celem tego świadczenia jest zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem. Świadczenie za długoletnią służbę, co do zasady, nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym, nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa w odpowiednich zmianach do ustaw wprowadza wyjątek, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej – napisano w komunikacie po posiedzeniu RM, na którym przyjęty został projekt ustawy.

Czytaj w LEX: Świadczenia na rzecz służb mundurowych w PIT >>>

Ustawa przyznaje ponadto prawo do dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej. Dodatek motywacyjny funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej), Służbie Więziennej oraz w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek motywacyjny przyznawany będzie w jednej z dwóch wysokości 1500 zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat stażu służby) albo 2500 zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy stażu służby).

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi >>>

W ustawie o Policji, o Straży Granicznej i o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzone zostały zmiany usuwające jedną z przesłanek fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby tj. „nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej”. Wprowadzone zostały również przepisy przejściowe regulujące m.in. sprawy wszczętych i niezakończonych, przed dniem wejścia w życie ustawy postępowań, w winku których zwolniono funkcjonariuszy z powodu „nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej”.

Ustawa weszła w życie 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 14, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r.