WSA: Sama dieta sołtysowi nie wystarczy, uchwała ma zawierać też zasady

Samorząd terytorialny

Uchwała o wysokości diety sołtysa oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji. Musi być jednak regulacją całościową, określać zasady, na jakich przysługują sołtysom diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej, a nie tylko czynności, za które przysługuje dieta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

06.09.2022

Gmina nie finansuje kostki przy kościele lub jego oświetlania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina nie może partycypować w kosztach związanych z działalnością parafii znajdujących się na jej terenie, np. finansując wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele. Takie wydatki z budżetu gminy na rzecz kościoła nie mają podstaw prawnych - wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Takie inwestycje mają być finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.

02.09.2022

WSA: Nieudolnego dyrektora szkoły należy odwołać bez zbędnej zwłoki

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Niewłaściwe zarządzanie szkołą, czy wadliwa organizacja jej pracy mogą być przyczyną odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Organ zarządzający musi jednak ustalić, że okoliczności te zagrażają funkcjonowaniu szkoły, a decyzję o odwołaniu podejmie natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

01.09.2022

Precedensowy wyrok NSA: Handlarz roszczeniami nie mógł skutecznie nabyć kamienic

Prawo cywilne Finanse samorządów Administracja publiczna

Zapadły przełomowe rozstrzygnięcia w sprawie gruntów warszawskich. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoba, która kupiła roszczenia do nieruchomości dekretowej od jej właściciela lub spadkobierców, nie może być stroną postępowania dekretowego. Tym samym nie mogła skutecznie nabyć nieruchomości lub otrzymać odszkodowania. 

29.08.2022

WSA: Bez zaświadczenia o samodzielności lokalu można przegrać w sądzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać również na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego. Wystarczy, że wykaże, iż zaświadczenie ma być dowodem w postępowaniu, w którym spodziewa się uzyskania określonych korzyści - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając decyzje prezydenta Rzeszowa i samorządowego kolegium odwoławczego.

27.08.2022

WSA: Błędy młodości nie wykluczają kariery w WORD-zie

Prawo karne Administracja publiczna Prawo pracy

Rękojmię należytego wykonywania obowiązków egzaminatora może dawać również osoba, która została w przeszłości skazana za przestępstwo łapownictwa, ale skazanie to uległo zatarciu. Warunkiem jest jednak, by jej aktualna postawa życiowa i kompetencje zawodowe uzasadniały wniosek o wpis na listę egzaminatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

25.08.2022

NSA: Polski Oktober Fest - nieudany, bo wójt zataił dane o golonce i piwie

Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Wójt organizujący festyn był zobowiązany do wykonania wydanych w sprawie wyroków sądów, kierując się nie tylko rozstrzygnięciem, ale również wskazaniami zwartymi w uzasadnieniach obu wydanych w sprawie orzeczeń - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnienie, że festyn nie był imprezą masową, nie uzasadniało braku odpowiedzi na pytania mieszkańców o piwo i golonkę.

19.08.2022

WSA: Gmina odpowie, czy przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej

Administracja publiczna RODO Wybory

Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.

16.08.2022

WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Nie decydują jednak o tym ustalenia organów administracyjnych zobowiązanych do wypłaty świadczenia, a wyłącznie wyroki sądu rodzinnego.

08.08.2022

WSA: Tylko rada może wyróżnić zasłużonych dla samorządu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta wydał zarządzenie, którym ustanowił okolicznościowe wyróżnienie honorowe za zasługi dla miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie ma większej różnicy między tym wyróżnieniem, a tytułem honorowego obywatela gminy. Tym samym kompetencje do wydania w tej sprawie aktu przynależą radzie miasta.

28.07.2022

NSA: Sołtys będący jednocześnie radnym nie ma prawa do dwóch diet

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sołtys, który jednocześnie pełni funkcję radnego, nie ma prawa do dwóch diet z tytułu udziału w posiedzeniu rady gminy. Sądy administracyjne podkreśliły, że ograniczenie przez organ możliwości pobierania tego świadczenia nie rodzi sprzeczności, a wręcz jej unika. Podkreśliły, że nie można bowiem pobierać dwóch diet za tą samą czynność.

25.07.2022

NSA: Za sprzedaż na parkingu też trzeba uiścić opłatę targową

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Małe i średnie firmy

Pobieranie opłaty targowej jest związane z prowadzeniem sprzedaży lub chociażby złożeniem oferty. Nie ma też większego znaczenia, w jakim miejscu jest ona prowadzona oraz czy ma charakter stały lub okazjonalny. Chodzi więc zarówno o miejsca, które wyznacza gmina, jak i każde inne, mimo że formalnie nie jest ono oznaczone jako targowisko.

23.07.2022

NSA: Uchwała rady nieważna, nawet jeśli głos radnego nie miał znaczenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Udział w głosowaniu radnego, który ze względu na swój interes prawny podlegał wyłączeniu, należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa. Nie ma przy tym znaczenia czy miał on decydujący wpływ na podjęcie uchwały. Uznanie, że doszło tylko do nieistotnego naruszenia prawa, doprowadziłoby do zdegradowania znaczenia ustawowego zakazu - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

18.07.2022

NSA: Odprawa emerytalna żołnierza, tak jakby nadal mieszkał z żoną i dziećmi

Administracja publiczna Wojsko

Przy obliczaniu odprawy mieszkaniowej należnej żołnierzowi zwolnionemu ze służby, zwrot "w dniu wskazanym przez żołnierza" oznacza, że stan rodziny żołnierza przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej jest uwzględniany na dzień wskazany przez wnioskodawcę, a nie na dzień wydania decyzji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

14.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

NSA podtrzymał unieważnienie uchwał "anty-LGBT" zaskarżonych przez RPO

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie unieważniające samorządową uchwałę "anty-LGBT" ws. gminy Serniki. Po południu - na posiedzeniach niejawnych - NSA oddalił skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej i Osieka. Uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżył rzecznik praw obywatelskich.

28.06.2022

WSA: Udziały w spółce nie blokują prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna

Posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawa własności. Natomiast ewentualna dywidenda jest skutkiem posiadania tego prawa, a nie wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym okoliczność ta nie może stanowić podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

27.06.2022

Uchwała NSA: Można pouczyć przedsiębiorcę wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie

Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze

Do postępowania administracyjnego w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i możliwość odstąpienia od wymierzenia kary - taką ustawę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 9 czerwca br. w składzie siedmiorga sędziów. I tym samym ujednolicił wykładnię przepisów.

10.06.2022

WSA: Udostępnienie danych na potrzeby wyborów kopertowych naruszyło RODO

RODO Wybory

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.

07.06.2022