Wójt gminy odmówił Annie S. przyznania dodatku węglowego. Wskazał, że wnioskodawczyni oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego, zostały ujęte już w innym wniosku o wypłatę dodatku. Zgodnie natomiast z przepisami ustawy, na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba wchodzi w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W odwołaniu Anna S. wyjaśniła, że w budynku znajdują się dwa lokale.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji wójta nie zmieniło. Organ wyjaśnił, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Tymczasem skarżąca została wymieniona jako członek innego gospodarstwa domowego wieloosobowego i na to gospodarstwo domowe został przyznany już dodatek węglowy. Nawet gdyby przyjąć, iż prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, dodatek by się nie należał, gdyż gospodarstwa te prowadzone są pod jednym adresem.

Czytaj też w LEX: Dodatek węglowy – zadanie dla OPS >

 

Stan sprawy nie został dostatecznie wyjaśniony do rozstrzygnięcia

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu organy nie odniosły się w sprawie w sposób dostateczny do wyjątku od zasady przyznawania dodatku węglowego, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. W takim bowiem wypadku, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, przyznaje się dodatek węglowy, jeżeli okaże się, że pod tym samym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, które korzystają z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania (art. 2 ust. 3c i 3d ustawy). W kontekście tej regulacji, organ ustalił, że w budynku znajdują się dwa lokale, jednakże nie sprawdził, czy są w nich prowadzone są dwa gospodarstwa domowe, czy tylko jedno, co było kluczowe dla przyjęcia przesłanek tego wyjątku.

Sprawdź w LEX: Czy możliwe jest przyznanie stronie odwołującej się do SKO dodatku węglowego, jeśli nie wyodrębniła odrębnego lokalu? >

Zobacz także: WSA: Burmistrz powinien przeanalizować kolejny wniosek o dodatek węglowy z tego samego adresu

Dodatek przyznaje się na gospodarstwo

Błędne było również założenie organów, iż skoro skarżąca oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego wchodzą w skład gospodarstwa domowego wskazanego w innym wniosku o wypłatę dodatku, to dodatek ten nie przysługuje. Okoliczność ta nie może stanowić samoistnej przeszkody do uzyskania tego finansowania. Wskazanie poszczególnych osób we wniosku o dodatek węglowy nie wymaga bowiem żadnej zgody osób, które są wpisywane. Teoretycznie można w nim umieścić kogokolwiek - wystarczy jedynie znać cudzy numer PESEL. Jednak z punktu widzenia ustawy nie ma to większego znaczenia – ilość osób w gospodarstwie domowym nie ma wpływu na wysokość świadczenia. W takiej sytuacji dodatek węglowy może zostać przyznany, o ile zachodzą oczywiście przesłanki określone w art. 2. ust. 3c oraz ust. 3d ustawy.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalić, kto pierwszy złożył wniosek o ustalenie prawa do dodatku węglowego pod tym samym adresem zamieszkania? >

Sąd zauważył, że w aktach sprawy znajdowało się oświadczenie skarżącej dotyczące zamieszkiwania w innym lokalu, które znajduje się jednak pod tym samym adresem, jak to które otrzymało dodatek, a w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania. W tej sytuacji należało ustalić, czy skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe odrębne względem tego, które już otrzymało wniosek, lub wykazać, iż do 30 listopada 2022 r. było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla jej gospodarstwa. Zdaniem sądu, przepisy ustawy o dodatku węglowym nie wprowadzają obowiązku podjęcia przez stronę sformalizowanych działań mających na celu ustalenie odrębnego adresu. Wystarczające jest złożenie oświadczenia, iż w granicznej dacie nie było to możliwe. Co też skarżąca uczyniła, a co organy pominęły. Z powyższego jasno zatem wynikało, iż zaniechały sprawdzenia stanu faktycznego pod kątem ziszczenia się przesłanek wypłaty dodatku węglowego. A zatem decyzje jako wadliwe należało uchylić.

Wyrok WSA w Poznaniu z 3 sierpnia 2023 r. II SA/Po 265/23

Sprawdź też:

Czy należy się dodatek węglowy dla osoby która mieszka w oddzielnym budynku ale pod tym samym adresem? >

Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu odrębności lokali w budynku jednorodzinnym, jeżeli nie zostały wyodrębnione w sposób formalny przez instytucje do tego powołane? >