Wojciech W.,  18 sierpnia 2022 r. zwrócił się do gminy miejsca swojego zamieszkania o przyznanie dodatku węglowego, wskazując, że kuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe są głównym źródłem ogrzewania jego gospodarstwa. Wójt gminy odmówił. Zwrócił uwagę, że wnioskodawca złożył deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw 5 dni po terminie tj. w dniu 16 sierpnia 2022 r. Dodatek węglowy przysługuje natomiast osobie, która taką deklarację złożyła do 11 sierpnia 2022 r.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego odwołał się Wojciech W., poparło wójta i nie zmieniło jego decyzji. Organ wyjaśnił, że dodatek węglowy przysługiwałby skarżącemu, gdyby zgłoszenia lub wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dokonał przed 11 sierpnia 2022 r. Tymczasem skarżący spóźnił się ze złożeniem deklaracji o kilka dni. Nie dotyczy go też dłuższy termin do złożenia deklaracji, gdyż odnosi się on do zgłoszenia źródła ciepła po raz pierwszy.

Wojciech W. wyjaśnił w piśmie do SKO, że korzysta z pieca już "kilka zim". W skardze sądu administracyjnego podniósł ponadto, że nikt z gminy nie powiadomił go o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła i emisyjności. Dowiedział się o tym przypadkowo i niezwłocznie - w ciągu kilku dni - dokonał zgłoszenia. Skarżący podkreślił też swoją trudną sytuację życiową i materialną.

 

 

Wójt powinien umożliwić wykazanie, że dodatek węglowy przysługuje

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę i uchylił obie decyzje, zwracając uwagę, że organy administracyjne nie dały skarżącemu szansy wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, tak by mógł przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania, iż spełnia przesłanki uzyskania dodatku węglowego.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek węglowy należy się na nieodebrany budynek mieszkalny? >>>

Sprawdź w LEX: Czy obywatelowi Węgier przysługuje dodatek węglowy? >>>

Sąd nie kwestionował prawidłowości dokonanej przez organy wykładni przepisów prawa. Wskazał jednak, że z dniem 3 listopada 2022 r. ustawodawca dopuścił możliwość przyznania dodatku węglowego osobie w gospodarstwie domowym również wtedy, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego na paliwo stałe nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB, do 11 sierpnia 2022 r., jednak fakt ten ustalono w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji dokonywany jest wówczas przez organ gminy z urzędu, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. Zgodnie z przepisami przejściowymi, przepis w zmienionym brzmieniu ma jednak zastosowanie do tych postępowań, które zostały wszczęte i nie zakończyły się jeszcze przed listopada 2022 r. Skarżący nie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania, gdyż ostateczna decyzja w jego sprawie zapadła już 24 października 2022 r.

Przeczytaj w Prawo.pl: Gminy dostały więcej czasu na obsługę wniosków o dodatek węglowy>

Zdaniem sądu, organy przeoczyły jednak, że w deklaracji skarżącego z 16 sierpnia 2022 r. znajduje się adnotacja, że została ona złożona dla źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB. Taka deklaracja - zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy - umożliwiałaby skarżącemu skuteczne ubieganie się o dodatek węglowy także w wypadku jej złożenia po 11 sierpnia 2022 r. Organ II instancji, opierając się na treści pisma skarżącego, w którym stwierdził, że korzysta ze źródła ogrzewania w swoim domu od kilku lat, przyjął, że sytuacja taka nie zaistniała.

Sąd stwierdził, że biorąc zatem pod uwagę, że oświadczenia skarżącego stoją w sprzeczności z treścią złożonej przez niego deklaracji, okoliczność tę należało wyjaśnić. W tym celu właściwe było wskazać skarżącemu na tę sprzeczność i umożliwić wypowiedzenie się w tej kwestii albo dać czas na przedłożenie dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek uzyskania dodatku węglowego.

Wyrok WSA w Poznaniu z 15 grudnia 2022 r. IV SA/Po 731/22