Ustawa o dodatku węglowym została znowelizowana kolejny raz. Tym razem, przy okazji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, którą 1 grudnia przyjął Sejm. Jak uzasadnia rząd, jest to spowodowane dużym zainteresowaniem obywateli oraz sygnałami napływającymi od gmin, że mogą się nie wyrobić w ustawowym terminie z procedurą.

Czytaj: Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu taryf gazowych i dodatku dla wybranych gospodarstw>>

Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni potwierdza, że liczba zadań jakie spadała na OPS (od obsługi innych dodatków poprzez pomoc uchodźcom z Ukrainy, po realizację zadań bieżących) powoduje, że nie ma szans, na rozliczenie dodatków węglowych w tym roku. Ponadto dochodzą do tego odwołania od rozstrzygnięć, bo urzędnicy w spornych sprawach wolą dmuchać na zimne, wydają decyzje odmowne, czekając na interpretację przepisów przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  

- To także kwestia wprowadzenia środków do budżetów gmin i planów finansowych, nawet przy założeniu, że pieniądze na ten cel są przekazywane przez wojewodę bez opóźnień. Gminy i miasta nie decydują się w takich sytuacjach na zwoływanie sesji nadzwyczajnych. Jeśli nie mamy zabezpieczonych formalnie tych środków, to nie wydajemy rozstrzygnięć, co nie oznacza, że nie badamy w tym czasie wniosków – mówi Norbert Paprota.

WZORY dokumentów w LEX:

 

W ustawie o dodatku węglowym zmodyfikowano więc przepis art. 2 ust. 11 określając, że dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wykreślono jednocześnie  zastrzeżenie, że wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r. Zdaniem autorów nowelizacji wydłużenie terminu, w jakim będą rozpatrywane wnioski, spowoduje zarówno usprawnienie obsługi wniosków, jak i wpłynie pozytywnie to na zwiększenie efektywności organów zajmujących się tą sprawą.  Oznacza to, że dodatek węglowy będzie mógł być wypłacany także w 2023 roku.

 

Rząd dosypie kolejne miliardy

Przygotowując latem przepisy ustawy o dodatku węglowym rząd zakładał, że maksymalny limit wydatków ten cel wynosie 11,5 mld złotych. Później, nowelizując przepisy 20 października i otwierając m.in. furtkę dla gospodarstw domowych mieszkających pod jednym adresem, dołożył do tej sumy kolejne 2 mld złotych.  

Najnowsza nowelizacja określa, że do owych 13,5 mld zł, które mają być wypłacone w tym roku, rząd znów dołoży 2 mld zł, które mają trafić do gospodarstw domowych w przyszłym roku. Łącznie obsługa tego świadczenia osłonowego ma kosztować 15,5 mld złotych.

Przeczytaj także: Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku>>

Sprawdź w LEX: Czy od postanowienia o pozostawieniu wniosku o dodatek węglowy bez rozpatrzenia, stronie służy zażalenie? >>>

Jedne gminy przetrzymywały pieniądze, innym brakowało

Nowelizacja rozwiązuje problem przeszacowania przez niektóre gminy kwot potrzebnych na wypłatę dodatku węglowego. - Rzeczywiście były sygnały, że jedne gminy zawnioskowały do wojewody o większą pulę środków niż potrzebowały, podczas gdy dla innych tych pieniędzy zabrakło – przyznaje Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny.

Według starych przepisów (art. 4 ust. 4) środki na realizację wypłat dodatku węglowego są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie wniosku, w miesięcznych ratach. Nadpłata może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 2022 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 20 stycznia 2023 roku.

W nowelizacji wykreślono to drugie zdanie i doprecyzowano, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie do 1. i 15. dnia każdego miesiąca, w którym może być wypłacany dodatek węglowy, informuje właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków przekazanych przez wojewodę na wypłatę dodatku węglowego. Nadto dodano, że w terminie wskazanym przez wojewodę wójt, burmistrz albo prezydent miasta zwraca niewykorzystane środki przekazane na wypłatę dodatku węglowego, w wysokości wskazanej przez wojewodę, na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek węglowy należy się na nieodebrany budynek mieszkalny? >>>

Sprawdź w LEX: Czy obywatelowi Węgier przysługuje dodatek węglowy? >>>

 

Dłuższy czas na ogólne rozliczenie dodatków przez gminy

 Dziś przepisy określają że gminy na rozliczenie środków otrzymanych na wypłaty dodatku węglowego mają czas do 15 stycznia 2023 roku. W sprawozdaniu do wojewody wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają wyodrębnić liczby i kwoty wypłaconych dodatków węglowych. I ten termin zostaje utrzymany w odniesieniu do funduszy przekazanych gminom w 2022 roku. Na rozliczenie pieniędzy, które gminy otrzymają w 2023 r. będą miały czas do 28 lutego 2023 roku.  

Nowela zmienia też terminy dla wojewodów. Dziś przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 stycznia 2023 roku. Procedowane zmiany przewidują że w przypadku środków otrzymanych w:

  1. 2022 r. wojewoda będzie miał czas do 15 stycznia 2023 r.;
  2. 2023 r. do 15 marca 2023 r.