We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana została opublikowana ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Według uchwalonej ustawy z 15 grudnia 2022 r. ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną dla odbiorców indywidualnych w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat.

Sprawdź: Jak ostatecznie wygląda ustawa gazowa na przyszły rok>>Czytaj w LEX: Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych 2022 >>>

Najważniejsze rozwiązania

 • W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie 200,17 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.
 • Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:
  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.
  • Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.
  • Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi 200,17 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych.
  • Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT
   • Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).
   • Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.
  • W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

W ustawie przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh"

Jak mówiła w minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ze zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie gazu może skorzystać ok. 300 tys. gospodarstw domowych. Tyle gospodarstw bowiem używa gazu do ogrzewania i jednocześnie ma dochody mieszczące się w progu dochodowym 1,5 tys. zł - 2,1 tys. zł.

Zgodnie ustawą limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. - 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 - 306 zł, a w 2025 r. - 102 mln zł.