NSA: Przetarg jawny, ceny działek i nabywcy - także

Administracja publiczna Nieruchomości

Dane o cenach działek rolnych i nazwiska nabywców w drodze przetargu są jawne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można więc "wyinterpretować" sobie trybów specjalnych z innych aktów prawnych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej, ani też tworzyć nowych rodzajów tajemnic – dodał sąd II instancji, uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

14.04.2023

NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. To kolejny spór o opłaty między Lasami Państwowymi i Wodami Polskimi.

22.03.2023

NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

Środowisko Budownictwo

Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.

06.03.2023

WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.

28.02.2023

NSA: Plany ochrony parków krajobrazowych nie są wiążące dla pozwolenia na budowę

Środowisko Budownictwo

Plany ochrony parków krajobrazowych powinny być uwzględnione przy sporządzaniu aktów planistycznych. Zwarte w nich ustalenia nie mogą być jednak uznane za samoistne zakazy, które wywierają bezpośrednie skutki prawne. Oznacza to, że nie mają one wiążącego charakteru w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

18.02.2023

WSA: Nazwy ulicy nie można zmienić poza plecami mieszkańców

Samorząd terytorialny

Pominięcie części mieszkańców oraz osób prawnych w konsultacjach dotyczących zmiany nazwy ulicy oraz brak analizy kwestii finansowych, jakie niesie za sobą podjęcie uchwały w takiej sprawie, stanowi istotne naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Zdaniem sądu należy to do istotnych zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej.

15.02.2023

NSA rozstrzygnie, czy handlarz roszczeniami może nabyć kamienicę z dekretu Bieruta

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny przełamał linię orzeczniczą twierdząc, że ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz nabywcy roszczenia dekretowego rażąco narusza prawo, a zatem jest niedopuszczalne. Wprowadziło to poważny problem co do realizacji roszczeń dekretowych. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zadał NSA pytanie, czy nabywca roszczeń z dekretu warszawskiego jest stroną postępowania dekretowego?

13.02.2023

WSA: Nie zawsze trzeba deponować na policji broń po zmarłym mężu

Administracja publiczna Policja

Osoba mająca pozwolenie na dany rodzaj broni, która weszła w posiadanie broni po zmarłym, nie ma obowiązku jej złożenia do policyjnego depozytu. O legalnym posiadaniu danego rodzaju broni przesądza bowiem wyłącznie decyzja o pozwoleniu na tę broń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Inaczej będzie jednak, gdy posiadacz nie dopełni obowiązku jej rejestracji.

11.02.2023

WSA: Błędnie wpisane nazwisko w akcie małżeństwa można sprostować

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.

04.02.2023

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne

Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

28.01.2023

NSA: Parafia musi ograniczyć aktywność muzyczną kościelnego dzwonu

Środowisko Administracja publiczna

Wygrywanie przez elektroniczny dzwon przykościelny dźwięków melodii religijnych jest zakazane. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy stanowi to wezwanie wiernych do modlitwy w ramach zgromadzeń, nabożeństw i innych liturgii kościelnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej dzwonów parafii w Gdańsku-Żabiance.

14.01.2023

WSA: Deklaracja źródeł ciepła po terminie, ale dodatek węglowy się należy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Gmina może przyznać dodatek węglowy, gdy deklaracja do CEEB została złożona przed 11 sierpnia 2022 r. Termin ten nie dotyczy zgłoszenia pieca uruchomianego po raz pierwszy po tym dniu, albo gdy korzystanie z pieca na paliwo stałe ustalone zostało w wyniku wywiadu środowiskowego. Ta ostatnia możliwość odnosi się do sytuacji, gdy wniosku o dodatek węglowy nie rozpatrzono przed 3 listopada 2022 r.

11.01.2023

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022

NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

Samorząd terytorialny

Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.

05.12.2022

NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków z uzasadnieniami może stanowić wówczas informację przetworzoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2022

WSA: O zgodę na wycinkę drzew występują wszyscy współwłaściciele lasu

Administracja publiczna

Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności z wnioskiem o cechowanie i wydanie świadectwa legalności drewna nie może wystąpić tylko jeden z nich - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.

26.11.2022

WSA: 500+ również dla babci, która opiekuje się wnuczką

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Formalna wykładania przepisów pozbawiająca świadczenia 500+ opiekuna, któremu sąd powierzył pieczę nad małoletnim jest sprzeczna z celem ustawy. Skoro bowiem państwo powierzyło opiekunowi bieżącą pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, to powinno również zapewnić wszelką pomoc, przynajmniej w zakresie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

24.11.2022

NSA: Prezydentowi miasta można wyznaczyć kierunek działania, a nie konkretny obowiązek

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta został zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały. NSA zwrócił uwagę, że akt adresowany do organu wykonawczego nie może dotyczyć konkretnej sprawy i wskazywać jak powinna zostać załatwiona.

22.11.2022

WSA: Głosy wszystkich radnych są równe, bez względu na pełnioną funkcję

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada gminy uchwaliła statut, zgodnie z którym, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego miał mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Zgodnie bowiem z ustawą, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością, a więc przyznanie głosu decyzyjnego nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

21.11.2022

SN: Partie polityczne angażują pieniądze z szarej strefy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez Państową Komisję Wyborczą nastąpiło w wyniku ustalenia, że działalność komitetu wyborczego danej partii za lata 2020 i 2019 finansowana była ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego. A oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy wynikało z nietrafnych argumentów związanych z nieterminowością złożenia tych sprawozdań.

14.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski