WSA: Nie można żądać kilkukrotnie tej samej informacji publicznej

Samorząd terytorialny RODO

Zobowiązany powinien odmówić udostępnienia informacji publicznej, którą zainteresowany posiada. Wówczas kwestia dostępu do informacji będzie bezprzedmiotowa - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnego potwierdzenia wiadomości znanych już wnioskującemu.

30.09.2021

WSA: Swoboda w ustalaniu diet dla radnych ma swoje granice

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Swoboda rady gminy w określaniu zasad przyznawania diet nie jest nieograniczona. Trzeba pamiętać, że jest to ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu. Ponadto kwota diety nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie i rozporządzeniu Rady Ministrów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

29.09.2021

WSA: Z liczeniem głosów oddanych korespondencyjnie nie należy się śpieszyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Z uwagi ryzyko zakażenia koronawirusem rada powiatu przeprowadziła sesję korespondencyjnie. Oddane przez radnych głosy zostały przeliczone jeszcze przed jej rozpoczęciem. W trakcie sesji wiceprzewodnicząca ograniczyła się jedynie do podania wyników głosowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że doszło do rażącego naruszenia prawa

22.09.2021

NSA: Żona bez pieniędzy za opiekę nad niepełnosprawnym mężem

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Żona starała się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem. Nie wykonywała jej jednak w sposób stały i długoterminowy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że świadczenie nie jest przyznawane za samo troszczenie się, ponieważ jest to prawny i moralny obowiązek współmałżonka. Konieczne jest zaistnienie braku możliwości podjęcia zatrudnienia z uwagi na sprawowanie opieki.

18.09.2021

NSA: O postępowaniu nadzorczym można informować w BIP, ale tylko pod warunkiem

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Na regionalnej izbie obrachunkowej ciąży obowiązek zawiadomienia jednostki samorządu terytorialnego o wszczęciu wobec niej postępowania nadzorczego oraz o terminie posiedzenia kolegium. Komunikat o tym można opublikować w biuletynie informacji publicznej, ale pod warunkiem, że samorząd został uprzednio poinformowany o takim sposobie zawiadamiania.

15.09.2021

NSA: Umowa z urzędnikiem to informacja publiczna, ale prawo do prywatności nadal obowiązuje

Administracja publiczna Prawo pracy RODO

Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji

31.08.2021

WSA: To nie wójt ustala zasady przyznawania nagród dla uczniów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń

Wójt nie może wydać zarządzenia w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów. Uregulowanie tej materii należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przekroczenie uprawnień upoważnia do wyeliminowania zarządzenia z obrotu prawnego, chyba że zachodzą przesłanki, aby ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa.

30.08.2021

WSA: Zasypanie gminy wnioskami o dostęp do informacji to nie nadużycie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Konstytucja gwarantuje prawo do informacji o sposobie wydatkowania majątku publicznego. Dlatego nawet masowe składanie wniosków do różnych podmiotów gminy nie jest nadużyciem tego prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

21.08.2021

WSA: Wydawanie pieniędzy z programu opieki nad zwierzętami nie może być swobodne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami powinien określać wysokość środków na jego realizację i regulować sposób ich wydatkowania na poszczególne cele. Wskazanie jedynie łącznej kwoty przeznaczonej na program narusza prawo, ponieważ pozostawia organowi wykonawczemu swobodę w zakresie sposobu wydawania tych pieniędzy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

12.08.2021

WSA: Informacja o awansach na przestrzeni lat - obwarowana wymogami

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o informacje o awansach z kilku ostatnich lat. Uznano, że jest to informacja przetworzona, więc należy wykazać, że jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ogólnikowe twierdzenia strony nie są odpowiednim uzasadnieniem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

09.08.2021

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Dlatego, że w razie upadku banku jej jednostki - szkoły i przedszkola - nie dostaną od Bankowego Funduszu zwrotu depozytów nawet w minimalnej części gwarantowanej.

30.07.2021

NSA: Szpital zapłacił za nadgodziny, wnioskodawca zapłaci za informację

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Analiza i zebranie danych objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może się wiązać z opłatami. W szczególności, gdy czynności te nie mogą być wykonane w ramach normalnych zasad funkcjonowania danego organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.07.2021

WSA: Urząd nie powie, ilu pracowników było chorych na Covid-19

RODO

Fakt, że organ gromadzi informacje o pracownikach chorych na koronawirusa i przekazuje ją urzędom centralnym, nie oznacza, że są to dane ogólnie dostępne. Osoba prywatna nie może zatem żądać ich udostępnienia z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

26.07.2021

WSA: Sesja rady może odbyć się częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie

Samorząd terytorialny Koronawirus

Radni, którzy przebywają na kwarantannie mogą uczestniczyć zdalnie w stacjonarnej sesji rady gminy, muszą tylko powiadomić o tym jej przewodniczącego. To, że nie wszyscy to zrobili nie wpływa na ważność posiedzenia rady – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ ważność sesji kwestionował wojewoda Warmińsko-Mazurski.

19.07.2021

WSA: Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawnego także do szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

14.07.2021

WSA: Odwołanie czy ponaglenie. Nie liczy się tytuł, tylko treść

Administracja publiczna

Organ bronił się, że skarga na bezczynność jest niedopuszczalna, ponieważ nie poprzedzono jej ponagleniem, tylko pismem zatytułowanym jako odwołanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że charakter procesowy pisma należy odczytywać zgodnie z jego treścią, a nie tytułem. Należało więc uznać, że strona w istocie wniosła ponaglenie i mogła następnie złożyć skargę.

12.07.2021

WSA: Prasa nie zawsze musi ponaglać bezczynnego adresata wniosku, aby wnieść skargę

Administracja publiczna

Skarga na bezczynność wniesiona w trybie Prawa prasowego wymaga uprzedniego ponaglenia adresata wniosku o udzielenie informacji. Natomiast skarga składana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wolna od tego wymogu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że o trybie nie decyduje kto i jak pyta. Kluczowa jest ocena charakteru informacji i to, kto jest adresatem wniosku.

10.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski