WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne

Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

28.01.2023

NSA: Parafia musi ograniczyć aktywność muzyczną kościelnego dzwonu

Środowisko Administracja publiczna

Wygrywanie przez elektroniczny dzwon przykościelny dźwięków melodii religijnych jest zakazane. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy stanowi to wezwanie wiernych do modlitwy w ramach zgromadzeń, nabożeństw i innych liturgii kościelnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej dzwonów parafii w Gdańsku-Żabiance.

14.01.2023

WSA: Deklaracja źródeł ciepła po terminie, ale dodatek węglowy się należy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Gmina może przyznać dodatek węglowy, gdy deklaracja do CEEB została złożona przed 11 sierpnia 2022 r. Termin ten nie dotyczy zgłoszenia pieca uruchomianego po raz pierwszy po tym dniu, albo gdy korzystanie z pieca na paliwo stałe ustalone zostało w wyniku wywiadu środowiskowego. Ta ostatnia możliwość odnosi się do sytuacji, gdy wniosku o dodatek węglowy nie rozpatrzono przed 3 listopada 2022 r.

11.01.2023

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022

NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

Samorząd terytorialny

Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.

05.12.2022

NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków z uzasadnieniami może stanowić wówczas informację przetworzoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2022

WSA: O zgodę na wycinkę drzew występują wszyscy współwłaściciele lasu

Administracja publiczna

Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności z wnioskiem o cechowanie i wydanie świadectwa legalności drewna nie może wystąpić tylko jeden z nich - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.

26.11.2022

WSA: 500+ również dla babci, która opiekuje się wnuczką

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Formalna wykładania przepisów pozbawiająca świadczenia 500+ opiekuna, któremu sąd powierzył pieczę nad małoletnim jest sprzeczna z celem ustawy. Skoro bowiem państwo powierzyło opiekunowi bieżącą pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, to powinno również zapewnić wszelką pomoc, przynajmniej w zakresie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

24.11.2022

NSA: Prezydentowi miasta można wyznaczyć kierunek działania, a nie konkretny obowiązek

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta został zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały. NSA zwrócił uwagę, że akt adresowany do organu wykonawczego nie może dotyczyć konkretnej sprawy i wskazywać jak powinna zostać załatwiona.

22.11.2022

WSA: Głosy wszystkich radnych są równe, bez względu na pełnioną funkcję

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada gminy uchwaliła statut, zgodnie z którym, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego miał mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Zgodnie bowiem z ustawą, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością, a więc przyznanie głosu decyzyjnego nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

21.11.2022

SN: Partie polityczne angażują pieniądze z szarej strefy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Wybory

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez Państową Komisję Wyborczą nastąpiło w wyniku ustalenia, że działalność komitetu wyborczego danej partii za lata 2020 i 2019 finansowana była ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego. A oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy wynikało z nietrafnych argumentów związanych z nieterminowością złożenia tych sprawozdań.

14.11.2022

WSA: Korytarz nie jest miejscem do przeprowadzania wywiadu środowiskowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wywiad środowiskowy związany z ustaleniem odpłatności w DPS musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą, również odnośnie miejsca wywiadu i jego formy. Niezgłoszenie się zatem w terminie na wywiad nie jest zawsze tożsame z odmową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. W szczególności, gdy zobowiązanego usprawiedliwiają okoliczności takie jak wcześniejsze, rażące naruszenie procedury.

14.11.2022

WSA: Dziecko alkoholika nie zawsze musi płacić za jego pobyt w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoba doznająca w dzieciństwie krzywdy od rodzica może żądać, by to gmina płaciła za jego pobyt w DPS-ie. Musi jednak wykazać, że za takim rozwiązaniem przemawiają "uzasadnione okoliczności". Alkoholizm ojca i zaniedbania w wychowaniu i alimentacji do nich należą - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i uchylił decyzje organów administracji nakazujących córce odpłatność za pobyt ojca.

04.11.2022

WSA: Żądaną informację trzeba odnaleźć, a nie szukać wybiegów prawnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nawet jeżeli udostępnienie żądanej informacji wymaga selekcji i analizy dokumentów, nie przesądza to, iż staje się przez to informacją przetworzoną. Choćby z tego powodu, że nie jest to informacja nowa. Aby jednak uniknąć zarzutu o arbitralność, organ kwalifikując w ten sposób informację powinien wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję.

31.10.2022

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN: Marsz Niepodległości narodowców to cykliczne zgromadzenie

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Przejazd kolumny samochodowej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2021 r. był wydarzeniem tego rodzaju, co przemarsz i był możliwy w warunkach epidemii. A więc nie doszło do przerwania trzyletniego okresu ciągłości organizowania manifestacji przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Zakaz demonstracji wydany przez Prezydenta Warszawy był błędny, tak jak i odwołanie od decyzji wojewody - to sens postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która uchyliła postanowienie Sądu Apelacyjnego.

21.10.2022

WSA: Gmina nie może zakazać chorym wstępu na basen

Samorząd terytorialny

Akt prawa miejscowego nie może powtarzać, ani tym bardziej modyfikować regulacji ustawowej. Nie mają przy tym znaczenia motywacje lokalnego ustawodawcy, który doprecyzował zasady korzystania z pływalni, aby podwyższyć bezpieczeństwo korzystających - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

14.10.2022

SO: Puszcza Białowieska jednak uniknie wycinki

Środowisko Administracja publiczna

Pozostanie w mocy postanowienie sądu cywilnego pierwszej instancji o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, w rejonie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, które wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Stało się ono prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Lasy Państwowe przegrały w sądzie, bo Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił ich zażalenie.

03.10.2022

WSA: Przy rekrutacji w starostwie droga na skróty może się wydłużyć

Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.09.2022

WSA: Szantaż pracodawcy nie może przyćmić zarzutów wobec radnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Pracodawca skierował do rady powiatu wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Sformułował w nim liczne i poważne zarzuty. Organ jednak odmówił, ponieważ radny twierdził, że przed skierowaniem wniosku, pracodawca domagał się od niego zrzeczenia się mandatu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

17.09.2022

WSA: Nadleśnictwo musi ujawnić, ile sprzedało drewna, tym bardziej że ma obowiązek to ewidencjonować

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

08.09.2022