Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia w ramach kontroli kompleksowej sprawdzenie zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzedniej kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej. Do tej pory możliwe było tylko odniesienie się do zaleceń pokontrolnych po poprzedniej kontroli kompleksowej.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza również możliwość przeprowadzenia kontroli problemowej w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli. Dotychczas taka możliwość istniała tylko w odniesieniu do kontroli doraźnej.

W rozporządzeniu doprecyzowano też obowiązki kierownika jednostki podlegającej kontroli. Zgodnie z nowymi przepisami kierownik placówki powinien zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli i w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

Projekt dostosowuje też regulacje w zakresie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej do zmienionej terminologii, co umożliwi kontrole mieszkań treningowych i wspomaganych.

Czytaj też w LEX:

Kontrola zarządcza w jednostce pomocy społecznej – tworzenie planu działalności >

Zarządzanie ryzykiem w jednostce pomocy społecznej >