Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Prawo.pl w sprawie, w której zwrócił się do redakcji jeden z Czytelników. Jego mama złożyła na początku stycznia wniosek do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Mama przebywa w całodobowym prywatnym ośrodku, gdyż wymaga stałej opieki, posiada orzeczenie o niepełnosprawności. WZON umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, powołując się na art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniu wspierającym. Zgodnie z nim świadczenie to nie przysługuje osobie z niepełnosprawnością, która została umieszczona w: domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Zobacz również: Wojewódzki zespół musi wydać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia osobie w ośrodku opieki

WZON bezpodstawnie umorzył postępowanie

Nie ma tu podstawy do umorzenia postępowania, bo postępowanie w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia jest inne niż postępowanie o przyznanie świadczenia wspierającego. A nawet gdyby było to samo postępowanie, nie powinna być wydana przez WZON decyzja o umorzeniu, a tylko decyzja merytoryczna o odmowie postępowania. To są dwie różne rzeczy – zauważa dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

MRPiPS podkreśla, że art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniu wspierającym nie może stanowić podstawy do umorzenia postępowania prowadzonego przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. - Postępowanie dotyczące uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i jest postępowaniem odrębnym od postępowania prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania świadczenia wspierającego – odpowiada nam resort pracy. Jak dodaje, fakt przebywania osoby ubiegającej się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w placówce, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich; pensjonacie opiekuńczo-rehabilitacyjnym nie stanowi okoliczności, która powinna być brana pod uwagę przy wydawaniu przez wojewódzki zespół rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

 

Decyzja o umorzeniu wydana niezgodnie z przepisami

Resort rodziny podkreśla, że w tej konkretnej sprawie WZON wydał decyzję na podstawie art. 6b(3) ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym wojewódzki zespół umarza postępowanie o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, gdy wydane przez właściwy organ orzeczenie o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności stanie się ostateczne. - W uzasadnieniu zaś decyzji powołał się na okoliczności i przepisy zupełnie nie odnoszące się do przywołanej podstawy prawnej, co pozwala stwierdzić, że decyzja wydana została niezgodnie z przepisami – twierdzi MRPiPS. 

 

Nowość
Nowość

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź  

Prawo do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

W tej sytuacji, zaznacza ministerstwo rodziny, składający wniosek ma prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 14 dni od otrzymania doręczenia decyzji. - Następnie, w przypadku ponownego rozpatrzenia i niekorzystnego rozstrzygnięcia, stronie przysługuje skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Strona postępowania może wystąpić również do organu wyższego stopnia, w tym przypadku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wnioskiem o weryfikację decyzji pod kątem rażącego naruszenia prawa – informuje resort.

Kiedy WZON może umorzyć postępowanie

Równocześnie informuje, że WZON może umorzyć postępowanie o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów szczególnych, tj. przywołanego art. 6b(3) ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 6b6 ust. 3 zgodnie z którym zespół umarza postępowanie gdy wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie zostanie rozpatrzony w okresie zaliczenia osoby do osób niepełnosprawnych. W opisywanej sytuacji wnioskująca posiadała ważne orzeczenie o niepełnosprawności. - Na podstawie art. 105 k.p.a. organ umarza postępowanie, gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się ono bezprzedmiotowe (np. śmierć strony, wycofanie wniosku, zawieszenie postępowania i nie podjęcie go w terminie). Organ administracji publicznej może również umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym – podsumowuje ministerstwo rodziny. Jednak te warunki nie dotyczą opisanej przez nas sytuacji.