Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.”. Jak wskazano w uzasadnieniu opublikowanych założeń, będzie to już trzecia edycja programu związana z kryzysem na rynku energetycznym. Obecnie ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej na rynku oscylują w granicach średnich cen w całym 2021 r,. ale, jak zaznaczono, nie oznacza to, że takie ceny obowiązują przedsiębiorstwa w odniesieniu do całości zużywanych gazu i energii. Stąd udzielanie wsparcia nadal jest uzasadnione. 

Czytaj też: Niższe rachunki za energię nie dla wszystkich mieszkańców bloków

Dwie kategorie pomocy  

Zgodnie z założeniami, w ramach programu wsparcie zostanie udzielone przedsiębiorcom energochłonnym, prowadzącym działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.
Uzasadniane jest to w ten sposób, że ograniczenie zakresu programu do sektora przemysłowego podyktowane jest jego większym narażeniem na konkurencję zagraniczną w porównaniu z sektorem usług. Utrata pozycji konkurencyjnej na rynkach globalnych mogłaby nieść za sobą długotrwałe negatywne skutki dla produkcji przemysłowej w Polsce.

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Podstawowa kwota wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu unijnych przepisów pomocy publicznej, zarejestrowanych w Polsce. Kosztami kwalifikowanymi jest nadwyżka kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej ponad wzrost ich cen o 50 proc. pomiędzy średnią ceną z 2021 r. a okresem kwalifikowanym. Okresem kwalifikowanym jest pierwsze półrocze 2024 r.
Z wyższego limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i klasyfikacji produktów przemysłowych w UE - PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest odnotowanie w 2023 r. ujemnej wartości wskaźnika EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.

Pomoc w obu kategoriach zostanie wypłacona w formie refundacji do dnia 20 grudnia 2024 r. Nabór wniosków planowany jest na okres od sierpnia do września 2024 r. Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.